فهرست کتاب درآمد به منطق

■ بخش یکم منطق غیرصوری (زبان و اندیشه نقادانه)

≡ فصل ۱- مفاهیم بنیادین منطق

زبان
 و استدلال

≡ فصل ۲- تحلیل، بازآرایی و نمودارسازی استدلال

زبان
 و استدلال

۱- بازآرايي و نمودارسازی استدلال

۲- قطعات استدلالی پیچیده

۳- مسئله و برهان

واژگان

≡ فصل ۳- زبان، کارکردهای آن و سرانجام رسانی مباحثات

زبان
 و استدلال

۱- سه کارکرد بنیادین زبان

۲- زبان، انگیزه و باور

۳- انگیزه‌مندی و باورمندی در مجادلات

۴- ابهام در مجادلات و سرانجام آوری آن‌ها

واژگان

≡ فصل ۴- تعریف و ساختارهای آن

زبان
 و استدلال

۱- تعریف چیست و کاربرد آن

۲- ساختار تعریف(۱): مصداق و مفهوم

۳- ساختار تعریف(۲): تعریف مصداقی

۴- ساختار تعریف(۳): تعریف مفهومی

۵- تعریف به جنس و فصل

واژگان

≡ فصل ۵- مغالطه و شناسایی آن در سخن

■ بخش دوم منطق صوری کلاسیک و جدید

≡ فصل ۶- گزاره‌های حملی (کتگوریک / ردگانی)

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- نظریه استنتاج

۲- طبقه‌ها وگزاره‌‌های حملی

۳- چهارگونه گزاره‌ حملی(ردگانی) یکنوا-پیکر

۴- کیفیت، کمیت، و توزیع پذیری

۵- مربع تقابل سنتی و استنتاجات بی‌واسطه

۶- استنتاجهای بی‌واسطه بیشتر

۷- نهاده وجودی و مغالطه وجودی؛

۸-نمادگذاری گزاره‌های حملی

۹- خلاصه فصل شش

واژگان

≡ فصل ۷- قیاس‌های حملی

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- قیاس‌های حملی(ردگانی) استاندارد ساخت

۲- سرشت صوری استدلال‌ قیاسی

۳- تکنیک‌های نموداری ون برای برآورد قیاس

۴- قواعد قیاس و مغالطات قیاسی

۵- نمایان‌سازی ۱۵ صورت قیاس‌های معتبر حملی

۶- استنتاج ۱۵صورت قیاس‌های معتبر حملی

۷- خلاصه فصل هفت

واژگان

≡ فصل ۸- قیاس‌ و کاربرد آن در سخن

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- استدلال‌ قیاسی

۲- کاستن تعداد حدها دراستدلال قیاسی

۳- برگردان گزاره‌های حملی به ساخت استاندارد؛

۴- برگردان یکنوخت گزارهای حملی

۵- قیاس‌ نهان (ضمیر/مضمر)؛

۶- تسلسل منطقی

۸- قیاس دوحدی

۹- خلاصه فصل ۸

واژگان

≡ فصل ۹- منطق نمادین

منطق کلاسیک (جدید)

۱- منطق مدرن و زبان نمادی آن

۲- نقیض و ترکیب فصلی

۳- گزاره‌ شرطی (استلزام مادی)

۴- صور استدلال، ابطال منطقی

۵- دقت درمعنی "اعتبار"

۶- آزمون اعتبار استدلال برپایه جدول ارزش

۷- نگاه به ‌برخی صور رایج استدلال

۸- صورت گزاره‌ای و هم‌ارزی مادی

۹- هم‌ارزی منطقی

۱۰- سه قانون اندیشه

ضمیمه به فصل نهم:

آ- منطق رواقی

ب- پارمنیدس، زنو الئایی و صورت نخستین

ج- منطق جدید در ایران پیش از ۱۳۵۸

واژگان

≡ فصل ۱۰- روش‌های استنتاج

منطق کلاسیک (جدید)

۱- برهان صوری اعتبار

۲- صور استدلال‌های معتبر مقدماتی

۳-  نمایان کردن برهان صوری اعتبار

۴- ساختن برهان صوری اعتبار

۵- ساختن برهان‌های صوری گسترده‌تر  اعتبار

۶- گسترش قواعد استنتاج

۷- دستگاه استنتاج طبیعی

۸- ساختن برهان صوری اعتبار با کارزدن نوزده قاعده استنتاج

۹- اثبات عدم ‌اعتبار

۱۰- ناسازگاری

۱۱- برهان غیرمستقیم اعتبار

۱۲- تکنیک‌های کوتاه‌‌تر جدول ارزش

۱۳- تمیز استدلال‌های متقن و استدلال‌های برنمایانگر

۱۴- برهان شرطی و مفهوم قضیه در منطق (پیوست۱)

۱۵- برهان شرطی و برهان غیر مستقیم (پیوست۲)

۱۶- درخت معنایی و آلگوریتم آن در آزمون اعتبار (پیوست۳)

آ-   تمرینات حل‌شده‌  بیشتر (استفاده فقط از ۹ قاعده استنتاج) 

ب-  تمرینات حل‌شده‌  بیشتر (استفاده از ۱۹ قاعده استنتاج) 

واژگان

≡ فصل ۱۱- نظریه سورها (سورگذاری)

منطق کلاسیک (جدید)

۱- نیازمندی به سور

۲- گزاره‌های شخصی

۳- سور عمومی و سور وجودی

۴- گزاره‌های سنتی موضوع - محمول

۵- اثبات اعتبار

۶- اثبات عدم اعتبار

۷- استنتاج ناقیاسی

واژگان

■ بخش سوم علم و استقرا

≡ فصل ۱۲- استدلال آنالوژیک (قیاس غیر منطقی)

علم و استقرا

۱- نگاه دوباره به استقرا و استنتاج

۲- استدلال با قیاس (‌تمثیل / همگونی  آنالوژی]

۳- ارزیابی استدلال‌های آنالوژیک

۴- ابطال استدلال با آنالوژی منطقی

واژگان

≡ فصل ۱۳- علّیت و استدلال علی (سبک شناسی علم)

علم و استقرا

۱- علت و معلول (علّیت)

۲- قانون علیت و یکنوایی طبیعت

۳- استقرا با برشمردن ساده

۴- روش‌های تحلیل علّی:

۵- محدودیت تکنیک‌های استقرایی.

واژگان

≡ فصل ۱۴- علم و فرضیه

علم و خرد علمی

۱- علم، فرضیه و ایضاح (بازنمود / تبیین) علمی 

۲- پژوهش علمی: فرضیه و تأیید آن

۳- ارزیابی فرضیه‌های علمی

۴- رده‌ بندی نظری، عملی همچون فرضیـه

واژگان

≡ فصل ۱۵- احتمال و حساب آن (فصل پایانی کتاب درآمد به منطق).

علم و خرد علمی

۱- مفهوم نگاری جایگزینی احتمال (احتمال چیست)

۲-  حساب احتمالات

۳- احتمال در زندگی روزانه

۴- خلاصه این فصل

واژگان