درآمد به منطق
فصل ۱۳:احتجاج علّی
 
قسمت ۲ -  قوانین علّی و یکنوایی طبیعت
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت دوم

 

۲.۱۳    قوانین علّی و یکنوایی طبیعت

 

 

کاربرد واژه علت چه در زندگی روزانه یا در دانش مستلزم و یا پیش‌فرض آموزه‌ای است که طبق آن علت و معلول به گونه یکنوا پیوندمندند. ما وقتی مجاز می‌دانیم بعض ماوقع خاص علت بعض معلول خاص است فقط اگر بپذیریم هر ماوقع دیگری از اینگونه (اگر این ماوقع‌های ملازم به اندازه کافی شبیه باشند) علت معلول دیگری از قسم یکسان همچون اولی باشد. علت‌های شبیه (بعبارت دیگر) موجد معلول‌های شبیه هستند. آنگونه که ما واژه علت را بکار می‌بریم، بخشی از معنی آن اینست که هر رخداد یک علت که بعض معلول را ایجاد می‌کند یک مورد/instance یا نمونه/example از قانون عام علّی است که چنین ماوقع‌ها همیشه همراهی‌شده بوسیله چنین پدیده‌ای هستند. اگر بتوان نشان داد که در شرایط دیگری و درپی رخداد آنچه علت فرض می‌شد آن معلول مفروض رخ نمی‌دهد آنگاه ما باور اینکه یکی علت دیگری است را از دست می‌دهیم.

از آنجا که هر تصدیق علت‌بودن یک ماوقع خاص برای یک پدیده خاص دربردارنده وجود بعض قانون علّی است، هرتصدیق پیوند علی شامل عنصر تعیین‌کننده تعمیم خواهد بود: یک قانون علی، آنگونه که ما این عبارت را بکار می‌بریم، تصدیق می‌کند که ماوقعی از قسم چنین و چنان بطور لایتغیر بوسیله پدیده‌ای از قسم خاص همراه است.

رابطه علی بطور خالص منطقی یا استنتاجی نیست؛ آنگونه که دیوید هیوم تاکید کرد نمی‌تواند بوسیله یک استدلال پیشینی/priori کشف شود[4]. قوانین علی فقط با تجربه کشف می‌شوند، یعنی پسینی/posteriori و با پژوهش‌خواهی از آزمایش. اما تجربه‌های ما همیشه از ماوقع‌های خاص، پدیده‌های خاص، و دنباله‌های خاص است. ما ممکن است چندین مورد از یک ماوقع (آنرا م بنامید) را مشاهده می‌کنیم و هرمورد را که مشاهده می‌کنیم ممکن است با قسم خاص از پدیده (آنرا پ بنامید) همراه باشد. اما ما فقط بعض موردهای م را درجهان مشاهده کرده‌ایم و مشاهدات ما چیزی بیشتر از این را نشان نمی‌دهد که بعض حالات م بهمراه پ هستند. حال آنکه اغلب هدف ما برقراری یک رابطه عام یعنی رابطه علی است. چگونه ما از حالات خاص تجربه‌کرده خود به گزاره عام همه حالت‌های م همراهی‌شده بوسیله پ هستند می‌رسیم - که دربردارنده اینست که بگوئیم م علت پ است؟


پانوشت:

4- هیوم نوشت:

"اما برای آنکه خود را قانع کنیم که همه قوانین طبیعت و همه اعمال اجسام بدون استثناء فقط بوسیله تجربه دانسته می‌شوند، شاید ژرف‌نگری آنچه میآید کفایت کند. شئیی را داریم و از ما خواسته‌شده که معلول مربوط و برخاسته از آن را بگوئیم، بدون هیچ نگاه به مشاهدات گذشته استدعا می‌کنم بگوئید، چگونه ذهن در این کار به پیش رود؟ باید بعض رویداد را تصور یا اختراع کرد که بعنوان معلول به این شئی منتسب شود؛ و هر آینه آشکار است که این اختراع به تمامی باید دلخواه باشد و ذهن هرگز ممکناً نخواهد توانست، با دقیق‌ترین وارسی، معلول این علت متصور را بیابد. چرا که معلول به تمامی متفاوت از علت است و نتیجتاً نمی‌تواند در آن کشف شود. . . . سنگ یا قطعه‌ای فلزی در هوا بالابرده می‌شود و بدون هیچ نگهدارنده رها می‌شود، بلافاصله می‌افتد؛ اما آیا باید آنرا امر پیشینی نگاه کرد، آیا چیزی هست که ما از آن رو به‌پائین را بدست آوریم و نه رو به‌بالا یا هر جنبش دیگر این سنگ یا قطعه فلز؟ . . .  بنابراین، بیهوده باید وانمود  به تعیین هر تک رویدادی کرد، یا به استنتاج هر علت یا معلولی دست یازیم، بدون یاری جویی از تجربه و مشاهده" (پژوهش درباره فهم آدمی(1748)، قسمت IV).

 

 

 

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب