درآمد به منطق - بخش ۳: منطق جدید - فصل نهم منطق نمادین :قسمت ۱
http://www.borhanname.blogfa.com/
KHCC