فهرست کتاب درآمد به منطق

■ بخش۱ منطق غیرصوری (زبان و اندیشه نقادانه):

≡ فصل ۱: مفاهیم بنیادین منطق؛

زبان
 و استدلال

≡ فصل ۲: تحلیل، بازآرایی و نگارگری استدلال؛

زبان
 و استدلال

۱- قطعات استدلالی مركب؛

۲- بازآرايي و نگارگری استدلال؛

۳- مسئله و برهان.

واژگان

≡ فصل ۳: زبان، کارکردهای آن و سرانجام رسانی مباحثات؛

زبان
 و استدلال

۱- سه کارکرد بنیادین زبان؛

۲- زبان، انگیزه و باور؛

۳- انگیزه‌مندی و باورمندی در مجادلات؛

۴- ابهام در مجادلات و سرانجام آوری آن‌ها.

واژگان

≡ فصل ۴: تعریف و ساختارهای آن؛

زبان
 و استدلال

۱- تعریف چیست و کاربرد آن

۲- ساختار تعریف(۱): مصداق و مفهوم

۳- ساختار تعریف(۲): تعریف مصداقی

۴- اختار تعریف(۳): تعریف مفهومی

۵- تعریف به جنس و فصل

واژگان

≡ فصل ۵: مغالطه و شناسایی آن در سخن؛

■ بخش۲ منطق صوری کلاسیک و جدید؛

≡ فصل ۶: گزاره‌های حملی (ردگانی)؛

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- نظریه استنتاج؛

۲- طبقه‌ها وگزاره‌‌های حملی؛

۳- چهارگونه گزاره‌ حملی(ردگانی) یکنوا-پیکر؛

۴- کیفیت، کمیت، و توزیع پذیری؛

۵- مربع تقابل سنتی و استنتاجات بی‌واسطه؛

۶- استنتاجهای بی‌واسطه بیشتر؛

۷- نهاده وجودی و مغالطه وجودی؛

۸-نمادگذاری گزاره‌های حملی؛

۹- خلاصه فصل شش.

واژگان

≡ فصل ۷: قیاس‌های حملی؛

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- قیاس‌های حملی(ردگانی) استاندارد ساخت؛

۲- سرشت صوری استدلال‌ قیاسی؛

۳- تکنیک‌های نموداری ون برای برآورد قیاس؛

۴- قواعد قیاس و مغالطات قیاسی؛

۵- نمایان‌سازی ۱۵ صورت قیاس‌های معتبر حملی؛

۶- استنتاج ۱۵صورت قیاس‌های معتبر حملی؛

۷- خلاصه فصل هفت.

واژگان

≡ فصل ۸: قیاس‌ و کاربرد آن در سخن؛

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- استدلال‌ قیاسی؛

۲- کاستن تعداد حدها دراستدلال قیاسی؛

۳- برگردان گزاره‌های حملی به ساخت استاندارد؛

۴- برگردان یکنوخت گزارهای حملی؛

۵- قیاس‌ نهان (ضمیر/مضمر)؛

۶- تسلسل منطقی؛

۸- قیاس دوحدی؛

۹- خلاصه فصل ۸؛

واژگان

≡ فصل ۹: منطق نمادین؛

منطق کلاسیک (جدید)

۱- منطق مدرن و زبان نمادی آن؛

۲- نقیض و ترکیب فصلی؛

۳- گزاره‌ شرطی (استلزام مادی)؛

۴- صور استدلال، ابطال منطقی؛

۵- دقت درمعنی "اعتبار"؛

۶- آزمون اعتبار استدلال برپایه جدول ارزش؛

۷- نگاه به ‌برخی صور رایج استدلال؛

۸- صورت گزاره‌ای و هم‌ارزی مادی؛

۹- هم‌ارزی منطقی؛

۱۰- سه قانون اندیشه:

ضمیمه به فصل نهم:

آ- منطق رواقی:

ب- پارمنیدس، زنو الئایی و صورت نخستین؛

ج- منطق جدید در ایران پیش از ۱۳۵۸

واژگان

≡ فصل ۱۰- روش‌های استنتاج؛

منطق کلاسیک (جدید)

۱- برهان صوری اعتبار؛

۲- صور استدلال‌های معتبر مقدماتی؛

۳-  نمایان کردن برهان صوری اعتبار؛

۴- ساختن برهان صوری اعتبار؛

۵- ساختن برهان‌های صوری گسترده‌تر  اعتبار؛

۶- گسترش قواعد استنتاج؛

۷- دستگاه استنتاج طبیعی؛

۸- ساختن برهان صوری اعتبار با کارزدن نوزده قاعده استنتاج؛

۹- اثبات عدم ‌اعتبار؛

۱۰- ناسازگاری؛

۱۲- تکنیک‌های کوتاه‌‌تر جدول ارزش.

آ-   تمرینات حل‌شده‌  بیشتر (استفاده فقط از ۹ قاعده استنتاج)؛ 

ب-  تمرینات حل‌شده‌  بیشتر (استفاده از ۱۹ قاعده استنتاج). 

ضمیمه به فصل دهم:

۱- برهان شرطی و مفهوم قضیه در منطق؛

۲- برهان شرطی و برهان غیر مستقیم.

واژگان

≡ فصل ۱۱ - نظریه سورها؛

منطق کلاسیک (جدید)

۱- نیازمندی به سور؛

۲- گزاره‌های شخصی؛

۳- سور عمومی و سور وجودی؛

۴- گزاره‌های سنتی موضوع - محمول؛

۵- اثبات اعتبار؛

۶- اثبات عدم اعتبار؛

۷- استنتاج ناقیاسی.

واژگان

■ بخش۳ علم و استقرا؛

≡ فصل ۱۲- استدلال آنالوژیک (قیاس غیر منطقی)؛

علم و استقرا

۱- نگاه دوباره به استقرا و استنتاج

۲- استدلال با قیاس (‌تمثیل / همگونی  آنالوژی]

۳- ارزیابی استدلال‌های آنالوژیک

۴- ابطال استدلال با آنالوژی منطقی

واژگان

≡ فصل ۱۳- علّیت و استدلال علی (سبک شناسی علم)؛

علم و استقرا

۱- علت و معلول (علّیت)؛

۲- قانون علیت و یکنوایی طبیعت:

۳- استقرا با برشمردن ساده؛

۴- روش‌های تحلیل علّی:

۵- محدودیت تکنیک‌های استقرایی.

واژگان

≡ فصل ۱۴- علم و فرضیه؛

علم و خرد علمی

۱- علم، فرضیه و ایضاح (بازنمود / تبیین) علمی؛ 

۲- پژوهش علمی: فرضیه و تأیید آن؛

۳- ارزیابی فرضیه‌های علمی؛

۴- رده‌ بندی نظری، عملی همچون فرضیـه؛

واژگان

≡ فصل ۱۵- احتمال و حساب آن (فصل پایانی کتاب درآمد به منطق).

علم و خرد علمی

۱- مفهوم نگاری جایگزینی احتمال (احتمال چیست)؛

۲-  حساب احتمالات؛

۳- احتمال در زندگی روزانه؛

۴- خلاصه این فصل

واژگان