واژگان

E.G.UI
E.I.UI
U.G.UI
U.I.UI
استدلال ناقیاسیAsyllogistic argument
انفرادیIndividual
تابع گزاره‌ایPropositional function
تخصیصInstantiating
تخصیص کلیUniversal Instantiation
تخصيص وجودیExistential Instantiation
تعبیرInterpretation
تعمیمGeneralization
تعمیمGeneralization
تعميم کلیUniversal Generalization
تعمیم وجودیExistential Generalization
ثابت انفرادیIndividual constant
چندی گذاریQuantification
روابط بین گزاره‌های حملیThe Relations between Categorical proposition
سور عمومیUniversal quantifier
سور گذاریQuantification
سور گذاری گزاره AQuantification of the A Proposition
سور گذاری گزاره EQuantification of the E Proposition
سور گذاری گزاره IQuantification of the I Proposition
سور گذاری گزاره OQuantification of the O Proposition
سور وجودیExistential quantifier
عالم سخنUniverse of discourse
عالم ممكنPossible universe
فردIndividual
فرمول صورت–نرمالNormal-formformula
قواعد چهار گانه سور هاFour quantification rules
گزاره موجب شخصیAffirmative singular proposition
متغیر انفرادیIndividual variable
محمول سادهSimple predicate
مدلModel
مربع تقابل جدیدModern square of opposition
مربع تقابل مدرنBoolean square of opposition
منطق سورهاQuantification theory
منطق گزاره هاLogic of propositions
منطق محمولاتLogic of predicates
مورد جانشینیSubstitution instance
مورد گذاریInstantiating
ویژگیAttribute