واژه‌نامه منطق و ریانش

درآمد به منطق و رایانش

B.MinB.Min
cmp.rlcmp.rl
nامین عدد اولPrimeness function
p.rp.r
pr.rlPr.rl
RMRM
Uk-univ(e,x)Universal function
URMURM
WffWell-Formed Formula
μΜ
μΜ
μrcΜrc
اتم‌Atom
اثبات شدنیProvable
اثبات نشدنیUnprovable
استلزام توتولوژیکTautological Implication
استلزام منطقیLogical implication
استنتاجDeduction
استنتاج سمانتیکیSemantics Inference
استنتاج معتبر سمانتیکیSemantically valid inference
استنتاج معتبر نحویSyntactically Valid Inference
اشتقاق نحویSyntactic derivation
اصل انفجارPrinciple of explosion
الگوریتمAlgorithm
الگوریتم اقلیدسEuclid's algorithm
الگوریتمِ تصمیم پذیری فرمولWell-formed formula decision algorithm
الگوریتم غیر-قطعیNondeterministic algorithm
الگوریتم کارسازEfficient algorithm
انبارهRegister
انتخابSelection
اندیسIndex
انفجار استنتاجیDeductive explosion
بازگشتی جزئیPartial recursive
بدنهBody
برچسبLabel
برخی ویژگی‌های تابع آکرمانAckermann function properties
برنامه جهانیUniversal program
برنامه نویسی ماشین‌های اندوختگانیProgramming of register machines
برهانProof
بطور الگوریتمیک قابل محاسبهAlgorithmically computable
بطور کارآمد قابل محاسبهAlgorithmically computable
بگونه بازگشتی نخستینیBy Primitive recursion
به‌طور معنایی سازگارlogically_consistent99s1
پارامترهای بازگشتیRecursive parameters
پایان پذیری الگوریتمTermination of the algorithm
پیچیدگی زمانیTime complexity
پیکربندی ماشین اندوختگانیRegister machine configuration
تابع μ-بازگشتیΜ-recursive functions
تابع افکنشProjection function
تابع آکرمانAckermann function)
تابع آکرمان یک تابع نخستینی-بازگشت نیست.Ackermann function not pr
تابع اول بودنPrimeness function
تابع بازگشتیRecursive functions
تابع بازگشتی جزئیPartial recursive function
تابع بازگشتی کاملTotal Recursive functions
تابع بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive function
تابع بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive function
تابع پیشینPredecessor function
تابع تالیSuccessor function
تابع تعداد مقسوم علیه‌هاDivisor counting function
تابع تفریق کوتاه شدهTruncated subtraction function
تابع توانPower function
تابع ثابتConstant function
تابع جانشینیSubstitution function
تابع جهانیUniversal function
تابع رایانش‌پذیرComputable function
تابع رایانش‌پذیر جزئیPartial computable function
تابع رایانش‌ناپذیرUncomputable Function
تابع صفرZero function
تابع علامتSign function
تابع فاکتوریلFactorial function
تابع قدر مطلقAbsolute value function
تابع قطریDiagonal function
تابع کاهشDecrease function
تز چرج-تورینگChurch–Turing thesis
تز چرچChurch’s Thesis
تصمیم پذیری فرمول خوش-ساختDecidability of well-formed formula
تصمیم‌پذیرDecidable
تصمیم‌پذیریDecidability
تعبیرInterpretation
تعریف و استدلال مبتنی بر موردCase-based definition and reasoning
تمامComplete
تمامیتCompleteness
تناقضContradiction
توابع بیشینه و کمینهMaximum and minimum function
توابع پیشینی بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive a priori functions
توابع پیشینی بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive a priori functions
توابع رایانش پذیر جزئیPartial computable Functions
توالیSequence
توالیSequence
توان nامین فاکتور اول در تجزیهPower of Nth prime factor
توان گویاییExpressive power
توتولوژیTautology
توقف بدBad halting
توقف خوبGood halting
ثابت منطقیLogical constant
ثابت‌های منطقیLogical Constants
جبر تصمیم‌پذیریAlgebra of computability
جستجوی کراندارBounded Search
جمع کراندارBounded sum
چرخهFunction iteration
چرخه آزادFree loop
چرخه تکرار در الگوریتمIteration in algorithm
چرخه کراندارBounded loop
حاصل جمع ضرب کراندارBounded total of multiplication
حدس کولاتزCollatz conjecture
حدس گلدباخGoldbach Conjecture
حساب لامبداLambda calculus
حلقه forBounded loop
حلقه whileFree loop
خاصیت این‌همانیIdntity Property
درخت پیکربندیFormation tree
درخت پیکربندیFormation tree
درخت فراکافتParse tree
دست آوردنیDrivable
دستگاه CNDCopi Natural Deduction system
دستگاه استنتاجیDeductive System
دستگاه توابع بازگشتیTheory of recursion functions
دستگاه توابع بازگشتی-نخستینیSystem of Primitive Recursive Functions
دستگاه حساب لامبداLambda calculus
دستگاه صوریFormal System
دستگاه صوری سازگارConsistent formal system
دستگاه صوری ناسازگارInconsistent formal system
دستگاه نحویSyntactic System
دنباله‌های کد گذاریCoding sequences
رابط‌Connective
رابط جمله گانیSentential Connective
رابطه بازگشتیRecursive relation
رابطه بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive relations
رابطه تصمیم پذیر بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive decidable relations
رابطه تصمیم‌پذیرDecidable relations
رابطه رایانش‌پذیرComputable relations
رابطه معیار در چرخه تکرارCriterion relation in while loop
رابط‌های منطقیLogical connectives
رایانشComputing
رایانشComputing
رایانش‌پذیرComputable
رایانش‌پذیرComputable
رایانش‌پذیریComputability
رایانش‌پذیری جزئیPartial computability
رایانش‌پذیری و توابع بازگشتی-نخستینیComputability and primitive recursive functions
رجیسترRegister
رساSound
روش قطریDiagonalization method
روش قطری در اثبات وجود تابع کامل رایانش‌نا‌پذیرDiagonalization method in computation
روندProcess
روند آزمون گمانه کولاتزCollatz's conjecture test procedure
روند کارآمدEfficient procedure
روند مکانیکیMechanical procedure
زبان شاهدObserver's language
زبان صوریFormal Language
زبان موضوعObject language
زبان‌های تابعیFunctional programming
سخت‌افزارHardware
سور عمومی کراندارBounded quantification
سور کراندارBounded quantifier closure
سور کراندارBounded quantification
سور وجودی کراندارBounded quantification
شمارایی مجموعه فرمول‌هاDenumerability of formulas
شمارش مقسوم علیهCounting divisor
شمارگذاری گودلGödel Numbering
شمار‌گذاری گودلGodel numbering in RG
شماره گذاری گودلGodel Numbering
شناسایی درخت فراکافتIdentifying the parse tree
صحت الگوریتمCorrectness of algorithm
صدق پذیرSatisfiable
صدق منطقیLogical Truth
صورت توتولوژیکTautological form
صورت متناقضContradiction
صورت معتبرValid form
ضرب کراندارBounded products
عملگر جستجوSearch operator
عملگر کمینه‌سازMinimalization operator
عملگر کمینه‌ساز بیکران - μUnbounded minimization operator
فرازبانMeta-language
فراقضیهMetatheorem
فراقضیه تمامیتCompleteness Meta-theorem
فراقضیه رسانشSoundness Meta-theorem
فرا-متغیرMetavariable
فرامنطقMetaLogic
فرمول اتمیAtomic Formula
فرمول‌ خوش-ساختWell-Formed Formula
فرمول خوش-ساختWell-Formed Formula
فرمول شماتیکSchematic formula
فرمول غیر اتمیNon-atomic formula
قاعده استنتاجInference rule
قاعده استنتاج نحویSyntactic inference rule
قاعده بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive rule
قاعده برهان شرطیRule of Conditional Proof
قاعده ترکیبComposition rule
قاعده جایگزینی نحویRule of syntacticall replacement
قضیهTheorem
قضیه اول ناتمامیتFirst Incompleteness theorem
قضیه برشمارشEnumeration theorem
قضیه دوم ناتمامیتSecond Incompleteness theorem
قضیه صورت نرمالNormal Form Theorem
قضیه ناتمامیتIncompleteness theorem
قطعیDeterministic
قطعیتDeterministic algorithm
قواعد اشتقاق نحویSyntactic derivation rules
قواعد ساختFormation rules
قواعد نگارشSyntax rules
قواعد نگارش صورتSyntax of formal language
کارآمدی چندجمله‌ایPolynomial Efficiency
کلاس الگوریتم‌هاClass of algorithms
کلاس توابع p.rClass of p.r functions
کمینه ساز کراندارBounded Minimalization
کمینه سازی بی‌کرانUnbounded Minimalization
ماشین اندوختگانی جهانیUniversal register machine
ماشین جهانیUniversal Machine
ماشین‌های اندوختگانیRegister machine
ماشین‌های اندوختگانیRegister Machine
ماشین‌های تورینگTuring machines
ماشین‌های تورینگTuring-Machines
متغیر نحویSyntactical Variable
متغیرهای فرازبانیSyntactical variables
مجموعه بازگشتیRecursive sets
مجموعه بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive sets
مجموعه تصمیم پذیر بازگشتی-نخستینیPrimitive recursive decidable sets
مجموعه تصمیم‌پذیرDecidable sets
مجموعه تصمیم‌ناپذیرUndecidable set
مجموعه رایانش‌پذیرComputable sets
مجموعه نمایهIndex sets
مجموعه نمایه بدیهیTrivial index set
مجموعه نمایه نابدیهیNon-trivial index set
محاسبه پذیرAlgorithmically computable
محاسبه‌پذیرComputable
محاسبه‌پذیریComputability
محمول T کلینKleene's T predicate
مدلModel
مدلModel of wff set
مدل رایانشیModel of computation
مسئله تصمیم‌ گیریDecision problem
مسئله تصمیم‌پذیریEntscheidungsproblem
مسئله توقفHalting problem
مسئله دهم هیلبرتHilbert's tenth Problem
معادلات بازگشتیمعادلات بازگشتی
معتبرValid
معناشناختی مبتنی بر مدلModel-theoretic semantics
معناشناختی مبتنی بر نظریه برهانProof-theoretic semantics
مقدار معناییSemantic Value
مقدمان استنتاجPremises of deduction
منطق گفتمانیDiscussive Logic
منطقاً سازگارSatisfiable
منطقاً مستلزمLogically implies
منطق‌های فراسازگارParaconsistent logics
مورد پرسشProblem Instance
نامعتبرInvalid
نتیجه استنتاجیDeductive Consequence
نتیجه برهانیProof-theoretic Consequence
نتیجه منطقیLogical consequence
نتیجه نحویSyntactic Consequence
نحو زبانSyntax of language
نحو زبان صوریSyntax of formal language
نرم‌افزارSoftware
نظریه برهانProof theory
نظریه توابع بازگشتیTheory of recursive functions
نظریه مبتنی بر مدلModel-Theoretic
نظریه‌های بنیادی معناFoundational theories of meaning
نظریه‌های گسترشیExtensional theories
نظریه‌های معناTheories of Meaning
نظریه‌های معناشناسیSemantic theories
نظریه‌های ناگسترشیNon-extensional theories
نگارهConcept
نمادهای ویژهSpecial symbols
نمایش شماتیک ماشین‌های اندوختگاهیGraphical registers machines representation
نمایه‌سازی توابع رایانش‌پذیر جزئیIndexation of partial computable functions
نیمی-تصمیم‌پذیرPartially decidable
هم‌ارز منطقیLogical equivalence
هم‌ارزی منطقیLogical Equivalence
هم‌ارزی نحویSyntactical Equivalence
واژگان ابتداییPrimitive vocabulary
واژگان منطقیLogical Vocabulary
واژگان نامنطقیNon-Logical Vocabulary
ویژگی‌های الگوریتمProperties_of_algorithm
یادگیری دنباله‌ایSequence learning
توجه: