یادداشت ۱: منطق، معنی و فرا منطق (گزاره‌ها)

منطق،
 صورت
و
 معنا

۱- روند منطق نوین

۲- زبان، صورت و فرازبان

۳- تعبیر و معناشناسی  در منطق

۴- بنای دستگاه صوری استنتاج 

۵- منطق و فرامنطق

 


زندگینامه برخی منطق دانان:

منطق دان ها زندگینامه برخی منطق دانان. روی تصویر کلیک کنید. ارسطو کریسیپوس آبلارد ویلیام اوکام گوتفرید ویلهم لایب‌نیتس - Gottfried Wilhelm Leibniz  جان ون - John Venn جرج بول جان استوارت میل جرج کانتور چارلز سندرس پیرس دمورگان/De Morgan گرهارد گنتزن - Gerhard Gentzen کورت گودل/Kurt Gödel:قضایای ناتمامیت-بعد از ارسطو بزرگ‌ترین نام در تاریخ منطق گوتلوب فرگه برتراند راسل آلفرد نورث وایتهد فون نویمان
    
© 1987 - 2021 KHcc Sc.c.