درآمد به منطق

برهان نامه

    
این صفحه  ویرایش و بهنگام می‌شود.
وبلاگدر باره کتابمنطق به‌قدر عافیتارسطو و ارگانونمنطق جدید در ایران مقدمات نظریه مجموعه‌ها

 

ایروینگ کپی و کتاب در آمد به منطق
 
زبان و منطق

فصل ۱- مفاهيم بنيادین منطق

ارسطو          کریسیپوس

فصل ۲ - تحلیل، بازآرایی و نگارگری استدلال

۱- بازآرايي و نگارگری استدلال
۳- قطعات استدلالی مركب
۴- مسئله و برهان  
آبلارد         ویلیام اوکام

فصل۳- زبان و کارکردهای آن

ویتگنشتاین - wittgenstein

فصل ۴- تعریف

مثلث معنایی –  Sematic Triangle

فصل۵- مغالطه

مغالطه چیست؟
طبقه‌بندی مغالطه‌ها
۱- مغالطات ربط،:۲-مغالطات ۱ستقرای معیوب:
ربط۱.  چنگ‌اندازی به مردم
ربط۲.  استناد به انگیزه‌ها(ترحم)
ربط۳ شاه‌ماهی سرخ
ربط۴ پهلوان‌پنبه
ربط۵آ.  تاختن بر شخص: تباهگری
ربط۵آ۱.  تاختن بر شخص:تباهگری (مغالطه ژنتیک)
ربط۵ب.  تاختن بر شخص: ‌جریان امور واقع
ربط۵پ.  تاختن بر شخص (tu quoque - شما هم نیز)
ربط۵ت.  تاختن بر شخص: زهرآگین کردن سرچشمه
ربط۶.  استناد به زور
ربط۷.  ازدست‌دادگی سررشته(نتیجه بی‌ربط)
تباهگریاستقرا۱.  استناد به جهل
استقرا۲.  استناد به مرجع بی‌ربط
استقرا۳.  علت کاذب
استقرا۳‌آ.  علت‌شمردن مقدم
استقرا۳ب.  شیب لغزنده
استقرا۴.  تعمیم شتاب‌زده
۳-مغالطات‌ پیش‌فرضی:۴-مغالطات بهام:
پیش‌فرضی۱.  حالت خاص
پیش‌فرضی۲.  پرسش مرکب
پیش‌فرضی۳.  مصادره به مطلوب
پهلوان پنبهابهام۱.  چندمعنایی
ابهام۱آ.  چندمعنایی: واژگان نسبی
ابهام۲.  ابهام ساختاری
ابهام۳. تأکید
ابهام۴.  ترکیب
ابهام۵.  تفصیل
•  خلاصه فصل(فهرست مغالطات)

منطق کلاسیک[قدیم]

فصل۶- گزاره‌های حملی (ردگانی)

۱- نظریه استنتاج
۲- طبقه‌ها وگزاره‌‌های حملی
۳- چهارگونه گزاره‌ حملی(ردگانی) یکنوا-پیکر
۴- کیفیت، کمیت، و توزیع پذیری
۵- مربع تقابل سنتی و استنتاجات بی‌واسطه
۶- استنتاجهای بی‌واسطه بیشتر  
۷- نهاده وجودی و مغالطه وجودی
۸- نمادگذاری گزاره‌های حملی
۹- خلاصه فصل شش
جرج بول 

فصل۷- قیاس‌های حملی

۱- قیاس‌های حملی(ردگانی) استاندارد ساخت
۲- سرشت صوری استدلال‌ قیاسی
۳- تکنیک‌های نموداری ون برای برآورد قیاس
۴- قواعد قیاس و مغالطات قیاسی
۵- نمایان‌سازی ۱۵ صورت قیاس‌های معتبر حملی
۶- استنتاج ۱۵صورت قیاس‌های معتبر حملی
۶-  خلاصه فصل هفت

فصل۸- قیاس‌ در گفتار رایج

۱- استدلال‌ قیاسی
۲- کاستن تعداد حدها دراستدلال قیاسی
۳- برگردان گزاره‌های حملی به ساخت استاندارد
۴- برگردان یکنوخت گزارهای حملی
۵- قیاس‌ نهان (ضمیر/مضمر)
۶- تسلسل منطقی
۷- قیاس‌های فصلی،  شرطی، استثایی و اقترانی
۸- قیاس دوحدی
۹- خلاصه فصل ۸

منطق کلاسیک مدرن

فصل۹- منطق نمادین

۱- منطق مدرن و زبان نمادی آن
۲- نمادگذاری ترکیب عطفی، نقیض و ترکیب فصلی
۳- گزاره‌ شرطی (استلزام مادی)
۴- صور استدلال، ابطال منطقی
۵- دقت درمعنی "اعتبار"
۶- آزمون اعتبار استدلال برپایه جدول ارزش
۷- نگاهی به‌برخی صور رایج استدلال
۸-
صورت گزاره‌ای و هم‌ارزی مادی
۹- هم‌ارزی منطقی
۱۰- سه قانون اندیشه
ضمیمه به فصل نهم:
۱-  منطق رواقی
۲- پارمنیدس، زنو الئایی و صورت نخستین
چارلز سندرس پیرس

منطق جدید در ایران قبل از سال ۱۳۵۸ه.ش:

تا آنجا که برگرداننده می‌داند:

  کتاب "مدخل منطق صورت"، ۱۳۳۴ه.ش تالیف شادروان دکتر مصاحب؛
  جبر گزاره‌ها (ریاضیات جدید-سال اول نظری -آموزش پرورش)؛
  جبر بول (ریاضیات جدید-سال سوم ریاضی فیزیک-آموزش پرورش)؛
  مقدمات تسویر (ریاضیات جدید-سال آخر دبیرستان/ریاضی فیزیک -آموزش پرورش)؛
ترجمه قسمت عمده کتاب "مقدمه به منطق ریاضی" تالیف الیوت مندلسون/چاپ ۱۹۷۳م (از متون اساسی منطق ریاضی-آخرین چاپ ۲۰۰۹م) توسط آقای دکتر صاحب جهرمی و ارائه آن بصورت جزوه برای تدریس دروس منطق ریاضی و نظریه الگوریتم در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. در اینجا میتوانید صفحاتی از این جزوه را مشاهده نمایید.


فصل ۱۰- روش‌های استنتاج

۱- برهان صوری اعتبار
۲- صور استدلال‌های معتبر مقدماتی
۳- نمایان کردن برهان صوری اعتبار
۴- ساختن برهان صوری اعتبار
۵- ساختن برهان‌های صوری گسترده‌تر  اعتبار
۶- گسرش قواعد استنتاج
۷- دستگاه استنتاج طبیعی
۸- ساختن برهان صوری اعتبار با کارزدن نوزده قاعده استنتاج
۹- اثبات عدم ‌اعتبار
۱۰- ناسازگاری
۱۱- برهان غیرمستقیم اعتبار
۱۲- تکنیک‌های کوتاه‌‌تر جدول ارزش
آ-   تمرینات حل‌شده‌  بیشتر(استفاده فقط از ۹ قاعده استنتاج)
ب-  تمرینات حل‌شده‌  بیشتر(استفاده از ۱۹ قاعده استنتاج) 
ضمیمه به فصل دهم:
۱-  برهان شرطی و مفهوم قضیه در منطق+
۲-  برهان شرطی و برهان غیر مستقیم+
دمورگان/De Morgan
کورت گودل/Kurt Gödel:قضایای ناتمامیت

فصل۱۱ -تئوری تسویر

گوتلوب فرگهآلفرد نورث وایتهدفون نویمانبرتراند راسل
۱- نیازمندی به سور
۲- گزاره‌های منفرد
۳- سور عمومی و سور وجودی
۴- گزاره‌های سنتی موضوع-محمول
۵- اثبات اعتبار
۶- اثبات عدم اعتبار
۷- استنتاج ناقیاسی

استقرا

فصل۱۲-استدلال آنالوژیک [تمثیل]

۱- نگاه دوباره به استقرا و استنتاج
۲- استدلال با قیاس[ـــ‌تمثیل][همگونی/آنالوژی]
۳- ارزیابی استدلال‌های آنالوژیک
۴- ابطال استدلال با آنالوژی منطقی

فصل۱۳-استدلال علی

۱- علت و معلول(علّیت)
۲- قانون علیت و یکنوایی طبیعت
۳- استقرا با برشمردن ساده
۴- روش‌های تحلیل علّی:
    آ.    روش توافق
    ب.  روش تفاوت
    ج.   روش متصل توافق و تفاوت
    د.   روش باقی‌مانده‌ها
    ه.   روش تغییرات پیوسته
۵- محدودیت تکنیک‌های استقرایی
جان استوارت میل/John Stuart  Mill: بزرگترین منطقدان استقرائی

خرد علمی

فصل۱۴- علم و فرضیه

۱- ایضاح[تبیین] علمی
۲- ارزیابی ایضاحات علمی
۳- جستار علمی: آزمون و تایید
۴- طبقه‌بندی چونان فرضیه
۵- نمونه‌ها و تمرین

فصل۱۵- احتمال
۱- مفهوم نگاشت‌های جایگزینی احتمال
۲-  حساب احتمالات
۳- احتمال در زندگی روزانه
     خلاصه این فصل


یادداشت‌های منطق

یادداشت ۱: منطق، معنی و فرا منطق (گزاره‌ها)

گرهارد گنتزن - Gerhard Gentzen گوتفرید ویلهم لایب‌نیتس - Gottfried Wilhelm Leibniz
۱- روند منطق نوین
۲- زبان، صوری و فرازبان
۳- تعبیر و معناشناسی  در منطق
۴- بنای دستگاه صوری استنتاج
۵- منطق و فرامنطق
۶- روش درخت ارزش در آزمون اعتبار استدلال
Latest update: 3/3/2018  © 1987 - 2018 KHcc Sc.