مغالطه(پیش‌فرضی )Introduction to Logic

فصل ۵: مغالطه؛  قسمت ۵→: مغالطات پیش‌فرض /  - بخش ۱: منطق غیر صوری؛  کتاب درآمد به منطق. آخرین ویرایش:۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۵.۵ مغالطات پیش‌فرض

برخی خطاها در دلیل‌آوری‌های روزانه پیامد یک فرض ناموجه هستند، فرض به میان آورده‌ای که ازقضا در استدلال پیکربندی‌شده. این به میان آوردن ممکن است عمدی یا فقط حاصل از چشم افتادگی باشد. در هر حالت که باشد، پیامدش آن است که خواننده یا شنونده، و حتی نویسنده متن، ممکن است درستی بعض گزاره اثبات نشده یا ناموجه را فرض بگیرند. وقتی این گزاره‌های پنهان‌شده در استدلال، برای پشتیبانی نتیجه حیاتی هستند، استدلال بد و می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. استدلال‌هایی که به چنین حفره‌های ناموجه وابسته‌اند موسوم به مغالطه‌های پیش‌فرضی هستند.

در استدلال‌های مغلطه‌آمیز، ممکن است این‌گونه مقدمات درواقع مربوط به نتیجه دست‌آمده باشند، اما این ربط  به‌احتمال بیشتر  نشئت یافته از گمانی خاموش است که پشتیبانی نشده و ممکن است حتی قابل پشتیبانی نیز نباشد. بنابراین، برای بازگشایی یک چنین  مغالطه‌ای معمولاً کافی است تا توجه را بدین فرض پنهان، یا پیش‌فرض و به شک دار بودن یا نادرست بودن آن جلب نماییم. سه مغالطه رایج به‌قرار زیر در این دسته جای دارند:

۱- حالت‌ويژه و وارون حالت‌ويژه؛
۲- پرسش مرکب؛
۳- مصادره به مطلوب.

مغالطه

© 1987 - 2017 KHcc Sc.c.