مغالطات ابهامIntroduction to Logic

فصل ۵: مغالطه؛  قسمت ۶→: مغالطات ابهام/ - بخش ۱: منطق غیر صوری؛  کتاب درآمد به منطق. آخرین ویرایش:۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۶.۵ مغالطات ابهام

معنی واژه‌ها و عبارات ممکن است در اثر بی‌توجهی جابجا یا در حین مباحثه به‌طور عمدی دست‌کاری شوند. امکان دارد در مقدمات یک استدلال، یک عبارت یک معنی، اما درنتیجه استدلال معنی کاملاً متفاوتی از آن برداشت شود. وقتی نتيجه استخراج‌شده، وابسته به این‌گونه تغییرات باشد، البته، مغلطه‌آمیز خواهد بود. خطاهایی از این نوع را مغالطه‌های ابهام یا گاهی سفسطه نامیده. کاربرد عمدی این ابزار، معمولاً بسیار ناپخته و به‌آسانی قابل آشکارسازی است – اما وقتی‌که خطا تصادفی یا مغالطه زیرکانه باشد، این ابهام می‌تو‌اند پنهان شود. پنج نمونه ازاین‌گونه را در ادامه تميز خواهيم داد.

۱. چندمعنائی؛
۲. ابهام ساختاری(دورویگی)؛
۳. تأکید؛
۴. ترکیب؛
۵. تفصیل.

 

مغالطه(ابهام )

© 1987 - 2017 KHcc Sc.c.