ربط Introduction to Logic

فصل ۵: مغالطه؛  قسمت ۳→: مغالطات ربط  - بخش ۱: منطق غیر صوری؛  کتاب درآمد به منطق. آخرین ویرایش:۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۳.۵ مغالطات ربط

 مغالطه‌های ربط، که اگر نام آن‌ها خطا‌های بی‌ربطی بود، بهتر نیز درک می‌شدند، خطا‌های عریانی هستند. زیرا هنگامی رخ می‌دهند که هیچ ربط واقعی بین مقدمات و نتیجه یک استدلال وجود ندارد. ازآنجاکه چنین پیوندی حضور ندارد، مقدمات ارائه‌شده احتمالاً نتوانند درستی نتیجه دست آمده را بر پای دارند. اما این مقدمات ممکن است به‌طور روانی —  به این طریق که موجب انگیزاندن انگیزه‌هایی گردند تا به‌واسطه تأثیر آن‌ها نتیجه استدلال پذیرفته شود — مربوط به نظر برسند. وقتی از جنبه‌های انگیزشی زبان استفاده می‌شود تا از راستی یک ادعا، که برای آن هیچ دلیل عینی داده نشده، پشتیبانی شود، آنگاه این خطا رخ می‌دهد. گرچه بسیاری از مغالطه‌ها نام‌های سنتی خود (معمولاً به لاتین) را دارند، ولی ما اینجا نام‌های جدید آن‌ها را بکار می‌بریم، و البته نام‌های سنتی آن‌ها را نیز می‌آوریم. در بحث مغالطات ربط، هفت گونه از این نوع موردتوجه اصلی ما است.

مغالطه چماق

© 1987 - 2017 KHcc Sc.c.