توجه:

۹.پیوست ۳: منطق جدید در ایران قبل از سال ۱۳۵۸ه.ش:

تا آنجا که نگارنده این پیوست پی جویی کرده:

▪  کتاب "مدخل منطق صورت"، ۱۳۳۴ - ه.ش تالیف شادروان دکتر غلامحسین مصاحب؛
▪  جبر گزاره‌ها (ریاضیات جدید-سال اول نظری -آموزش پرورش)؛
▪  جبر بول (ریاضیات جدید-سال سوم ریاضی فیزیک-آموزش پرورش)؛
▪  مقدمات تسویر (ریاضیات جدید-سال آخر دبیرستان/ریاضی فیزیک -آموزش پرورش)؛
ترجمه قسمت عمده کتاب "مقدمه به منطق ریاضی" تالیف الیوت مندلسون/چاپ ۱۹۷۳م (از متون اساسی منطق ریاضی-آخرین چاپ ۲۰۰۹م) توسط آقای دکتر صاحب جهرمی و ارائه آن بصورت جزوه برای تدریس دروس منطق ریاضی و نظریه الگوریتم در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. در پایین میتوانید صفحاتی از این جزوه را مشاهده نمایید.

ناگفته نماند، در سال ۱۳۶۶ ه.ش ترجمه کتاب ارزشمند  «قلمرو و مرزهای منطق صوری»

  تالیف ریچارد جفری ؛ ترجمه پرویز پیر، تهران، علمی و فرهنگی، ‭۱۳۶۶‬.

انتشار یافت.

  منطق ریاضی - الیوت مندلسون

  منطق ریاضی - الیوت مندلسون

  منطق ریاضی - الیوت مندلسون


© 1987 - 2021 KHcc Sc.