درآمد به منطق
فصل ۱۳: احتجاج علّی
 قسمت۴:  روش‌های تحلیل علّی
د: روش
باقیمانده
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت چهارم- د: روش باقیمانده

 

۴.۴.۱۳    روش‌های تحلیل علّی/ روش باقیمانده

 

 

د.   روش باقیمانده

 جان استوارت میل نوشت:

 

از هر پدیده آن بخش که با استقراء قبلی دانسته‌است معلول مقدم‌های معین است را کسر کنید، آنچه از پدیده می‌ماند معلول مقدم‌های باقیمانده است.

 

سه روش نخست بنظر میرسد براین فرض‌اند  که ما می‌توانیم علت (یا معلول) بعض پدیده را در تمامیت آن حذف یا ایجاد کنیم، والبته در عمل نیز گاهی می‌توانیم. اما در بسیاری زمینه‌ها، ما فقط قادر به نتیجه‌گیری اثر علی بعض پدیده‌ها بوسیله مشاهده تغییری که آنها در مجموعه‌ای از ماوقع‌ها ایجاد می‌کنند هستیم، آن مجموعه ماوقع‌ها که بخشی از علت آن هم‌اکنون شناخته شده است.

این روش که بر باقیمانده تمرکز دارد توسط یک ابزار ساده که برای اندازه‌گیری وزن بار کامیون‌ها استفاده می‌شود بخوبی به تصویر در می‌آید. وزن کامیون خالی است معلوم است. برای تعیین وزن بار، وزن کامیون با بار آن اندازه گرفته می‌شود و سپس وزن بار که عبارت از وزن کل منهای وزن کامیون خالی است معین می‌شود. منظور عبارت "مقدم" دانسته‌شده در سخن میل وزن ثبت شده کامیون خالی است که باید از آنچه از دستگاه توزین خوانده می‌شود کسر گردد؛ علت تفاوت بین آنچه از دستگاه توزین خوانده می‌شود و مقدم دانسته‌شده بگونه واضح قابل انتساب به "مقدم‌های" باقیمانده - یعنی به خود بار است.

 روش باقیمانده را  می‌توان شماتیکی بقرار زیر نشان داد:

 

A B C  ــــ   x y z.      
دانسته است که  B علت  y است.

دانسته است که  C علت  z است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنابراین  A علت x است.

یک مثال عالی از کارآمدی روش باقیمانده در یکی از بزرگترین فصل‌های تاریخ کیهان‌شناسی آمده است، یعنی کشف سیاره نپتون:

 

در سال 1821 بوارد/Alexis Bouvard:1767–1843 در پاریس جدول حرکت تعدادی از سیاره‌ها از جمله اورانوس را انتشار داد. در آماده‌سازی دوم، وی دچار مشکل بزرگی در ردگیری مدار محاسبه شده‌ای برمبنای موقعیت‌های بدست آمده در سالهای بعد از 1800 گردید، که این خود نیز برمبنای توافق برمحاسبات حاصل از مشاهدات بلافاصله یکسال بعد از کشف اورانوس بود. وی سرانجام مشاهدات قبلی را بکلی بکنار نهاد و جداول خود را برمبنای مشاهدات جدید‌تر تنظیم نمود. ولی بعد از چند سال، این موقعیت‌های محاسبه شده در جداول با موقعیت‌های مشاهده شده تا سال 1844ستاره [اورانوس] سازگار نبود و این اختلاف به دو دقیقه قوسی سرزده بود. از آنجا که بقیه سیارات در حرکت خود با محاسبات جدول در توافق بودند، این اختلاف در مورد اورانوس بحث‌های زیادی را برانگیخت.

       در سال 1845 لوریه/Jean Joseph Le Verrier :1811–1877 و سپس یک مرد جوان پی‌گیر مسئله شدند. او محاسبات بوارد را بررسی کرد و دراساس آنها را صحیح یافت، از آن پس وی به این فکر افتاد که تنها توضیح قانع کننده مسئله وجود یک سیاره جایی دیگر فراتر از اورانوس است که موجب تداخل در حرکت اورانوس می‌شود. تا نیمه سال 1846 او محاسبات خودرا به پایان رساند. در سپتامبر او به گاله/Gottfried Galle:1812–1910 نوشت و بعدا درخواست کرد تا او به جستجوی یک سیاره در ناحیه معینی برآید که برای آن نمودارهای ستاره‌ای در آلمان تهیه شده و ظاهرا لوریه هنوز به نسخه‌های آن دسترسی نداشت. در بیست وسوم سپتامبر گاله جستجو را آغاز کرد و در کمتر از یک ساعت شئ‌ای را یافت که در نمودار نبود. در شب بعد این شئ به اندازه قابل‌ملاحظه‌ای جابجا شده بود و سیاره جدید، که بعدا نپتون نامیده شد، در حدود یک درجه محل پیش‌بینی‌شده کشف گردید. این کشف دارای رتبه‌ای میان بزرگترین موفقیت‌های ستاره‌شناسی ریاضی گردید[11].

 

پدیده مورد بررسی در اینجا حرکت اورانوس است. و در زمان بررسی بخش بزرگی از این پدیده، مدار اورانوس گرد خورشید، کاملا فهمیده شده بود. مشاهدات اورانوس مدار محاسبه شده را برمی آورد ولی یک معمای باقیمانده را نیز نشان می‌داد و آن وجود بعضی آشفتگی با محاسبات انجام شده بود که نیازمند به توضیح بیشتر بود. یک "مقدم" اضافه یعنی یک عامل موجود اضافه برای این آشفتگی بعنوان فرضیه درنظر گرفته شد که این باقیمانده را توضیح می‌داد و آن عبارت از یک سیاره (هنوز کشف نشده) دیگر بود که نیروی جاذبه آن مزید برآنچه بود که تاکنون در باره مدار اورانوس دانسته شده بود. بعد از این فرضیه، سیاره جدید، یعنی نپتون، بسیار سریع پیدا شد.

روش باقیمانده دراین جهت که می‌تواند با آزمون فقط یک مورد بکار رود با روشهای دیگر متفاوت است، که نیاز است در آنها تا حداقل دو مورد به آزمون در آیند. روش باقیمانده، متفاوت از بقیه، چنین بنظر می‌رسد که وابسته به قوانین علی تثبیت شده پیشین باشد، حال آنکه بقیه، آنگونه که میل آنها را پیکربندی کرد اینگونه نیستند. با این حال، روش باقیمانده یک روش استقرائی و نه استنتاجی است(آنگونه که یعضی می‌گویند)، زیرا نتایجی را بدست می‌دهد که فقط محتمل هستند و نمی‌توانند از مقدمات خود بگونه معتبر استنتاج شوند. یک یا دو مقدمه بیشتر ممکن است یک استدلال به روش باقیمانده را به یک استدلال استنتاجی معتبر برگرداند، ولی این را می‌توان برای بقیه روشهای استقرائی نیز گفت.

 

تمرین

 

هریک از استدلال‌های زیر را برحسب "مقدم‌ها" و "پدیده‌ها" تحلیل کنید و نشان دهید چگونه آنها از الگوی روشن باقیمانده پیروی می‌کنند.

 

1.     برای دانشمندان فضایی، ستاره‌شناسان، و فیزیکدانان، به مدت شانزده سال آنچه که یک نیروی مرموز بنظر می‌رسد و فضا‌پیما را در جهت خورشید می‌کشد یک معما بوده است. توجه به این مسئله اولین بار وقتی بود که مسیر‌های بطرف بیرون و در فاصله بسیار دور برای فضا‌پیماهای (یایونیر 10 و 11 روانه‌شده در 1972 و 1973) بدقت تحلیل گردید. مسیر کاوشگر بعدی (گالیله، روانه‌شده به ژوپیتر در 1998 و اودیسه روانه شده بسمت مدار قطبی دور خورشید) نیز وضع عجیب یکسانی را نشان می‌دادند: آنها مدارکی از یک نیروی ضعیف را نشان می‌دادند که اختلال در جهت و سرعت آنها ایجاد می‌کرد. کشف این نیرو بوسیله جمع‌زدن اثرات همه نیروهای شناخته شده دیگر که برفضاپیما عمل می کردند و یافتن  یک باقیمانده بدون توضیح بود.
     این نیرو ظاهرا سرعت فضاپیما را در حال حرکت به دور خورشید یا در حال دورشدن از خورشید می‌کاست- اما در تباین با نیروی جاذبه، از این نیروی مرموز به نسبت وارون مربع فاصله فضا‌پیما تا خورشید کاسته نمی‌شد و درعوض نرخ کاهش آن خطی بود، درنتیجه اینکه این نیروی مرموز اثر جاذبه‌ای خورشید باشد را بسیار نامحتمل می‌ساخت.
    محاسبات با دو روش مستقل و با داده‌ها از گونه‌های متفاوت انجام‌یافته، و نیز خطای حاصل از نرم‌افزار و سخت افزار برای انجام محاسبه درنظر گرفته شده بود. منابع خطائی دیگر نیز بررسی و محاسبه شده‌بودند- بعد از حذف همه این خطاها یک تیم از آزمایشگاه ملی لس آلاموس/Los Alamos National Laboratory اعلام کرد که راز همچنان باقیست. این بدین معنی است که پای بعض پدیده هنوز ناشناخته می‌تواند در میان باشد- چیزی که فیزیکدانان آنرا با اشتیاق "فیزیک جدید" می‌نامند.   Reported in Physical Review Letters, September 1998
حل:  
این حالتی است که در آن روش باقیمانده فرضیه خاصی را درباره علت کاستن از سرعت اجسام در حال حرکت به دور خورشید یا در حال دورشدن از خورشید تأیید نمی‌کند، اما دلیل خوبی برای تحقیق بعض علت که پیش از این تشخیص داده نشده یا فهمیده نشده بود را پیش پا می‌گذارد. محاسبات انجام شده برای تعیین مسیر یا مدارهای این اجسام، که تکیه بر بسیاری از عوامل دانسته‌شده داشت، نتایجی را بدست می‌داد که با داده‌های حاصل از مشاهده مطابقت نمی‌کرد. این داده‌ها خبر از یک اختلاف معماگونه، یک "باقیمانده"، داشت که نیازمند توضیح بیشتر بود. این تصور اولیه که اختلاف صرفاً مربوط به وجود بعضی خطا در اندازه‌گیری‌هاست وقتی مورد شک و تردید جدی قرار گرفت که وارسی مکرر بررسی‌های انجام شده به نتایج یکسان منجر شد. چیزی بطور نظری جدید ولی هنوز ناشناخته‌ درکار است. اگر اینگونه است، محتمل است که نه چندان دیر شناسایی شود، و آنگاه که شناسایی شد، این کشف قابل انتساب به بخشی از انگیزه در کاربرد روش باقیمانده خواهد بود.
   
2.در آزمایش تجزبه آب داویس/H. Davies بوسیله جریان برق مشخص شد علاوه بر دو مؤلفه آب، یعنی اکسیژن و هیدروژن، یک اسید و یک قلیا در قطب‌های مخالف دستگاه پیدا شده‌اند. از آنجا که تئوری تجزیه آب دلیلی بر انتظار داشتن چنین تولیداتی نداشت، حضور آنها موجب مسئله می‌شد. بعضی شیمیدانان چنین تصور کردند که الکتریسیته خودش توان تولید چنین موادی را دارد. داویس حدث‌زد که ممکن است بعضی علت نهان برای این بخش از معلول وجودداشته باشد- شاید ظرف شیشه‌ای خود تجزیه شده باشد با یک ماده بیرونی ممکن است در آب باشد. وی سپس به بررسی ادامه داد تا ببیند آیا کاهش یا حذف کامل علت‌ها تغییری در کاهش یا حذف کامل معلول‌های مورد پرسش می‌دهد یا نه. با استفاده از آب مقطر وی کاهشی را در اسید و قلیای تولید شده مشاهده کرد اما هنوز آنقدر از آنها بودند که نشان دهند علت هنوز حاضر است. او نتیجه گرفت که فقط ناخالصی آب علت نیست و هنوز یک علت همزمان دیگری باید باشد. وی سپس مشکوک به عرق دستها شد که می‌توانستند علت باشند، چرا که عرق بدن دارای نمک است که می تواند توسط الکتریسیته به اسید و قلیا تجزیه شود. با پرهیز از چنین تماسی، او مقدار معلول را بیشتر کاهش داد، تا آنکه فقط ردهای کمی از آن باقی ماندند. اینها نیز می‌توانند مربوط به ناخالصی هوا باشند که توسط الکتریسیته تجزیه شده است. یک آزمایش نشان داد که اینگونه است. ماشین تجزیه آب را زیر یک دستگاه مکنده گذاشتند و وقتی خوب ایمن از تاثیر هوا شد، آنگاه دیگر اسید و قلیا تولید نشد.     —G. Gore, The Art of Scientific Discovery, 1878
  
3.مشاهدات گردآوری‌شده بوسیله ماهواره‌ها بین 1992 و 2001 نشان می‌دهد که سطح بالایی تخته یخ‌های/ice shelf لارسن‌سی/Larsen C در قطب جنوب تا 27 سانتی متر در هر سال در این دوره کاهش یافته است. نزدیک به یک چهارم این کاهش می‌تواند نتیجه فشرده شدن و تبدیل آنها به ماده‌ای موسوم به ریزیخ/firn باشد. با توجه به نبود قطعیت در فاکتورهایی مانند ارتفاع جذر و مد اقیانوس و شوری آب زیر تخته‌یخ‌ها، حداکثر کسر کوچکی از دست رفتن ارتفاع بخش روآبی تخته‌یخ‌ها را می‌توان منتسب به این عوامل کرد.
      شفردآندریو/Andrew Shepherd، یخبندان‌شناس/glaciologist دردانشگاه کمبریج انگلستان نتیجه می‌گیرد تا بیست سانتی‌متر پائین‌تر آمدن سطح بالایی ریشه در ذوب‌شدن آن دارد. نه‌دهم توده یخ‌های شناور که زیر سطح آب است، نشان می‌دهد تخته‌یخ‌های لارس سی در هر سال 2 متر نازک می‌شوند.
      علت احتمالی این نازک‌شدن، آب نسبتاً گرم زیر تخته‌یخ‌ها است. حتی افزایش کمی در دمای آب زیر تخته‌یخ‌ها می‌تواند موجب تفاوت زیاد در نرخ آب شدن  یخهای رویی گردد. گرچه لارسن سی پایدار است و ریزش کوهای یخ هنوز طبیعی است، شفرد گزارش می‌دهد حتی با این نرخ نازک شدن، لارسن سی می‌تواند به ضخامت 200 متر  کاهش یابد(ضخامتی که درآن دیگر تخته‌یخ‌ها متلاشی می‌شوند) و بنابراین مستعد متلاشی شدن در 70 سال است- اما اگر آبهای منطقه به گرم‌شدن ادامه دهند، از بین رفتن لارسن سی می‌تواند حتی زودتر رخ دهد.  Reported in Science News, 1 November 2003
  
4.کارشناسان هواشناسی سازمان ملی اقیانوس وجو /National Oceanic and AtmosphericAdministration در بولدر/Boulder کلرادو‌ با تحلیل داده‌های آب و هوایی برای مدت بیش از چهل سال، اخیراً دریافته‌اند که دامنه دمای روزانه اختلاف بین بیشترین در روز و کمترین درشب در 660 ایستگاه هواشناسی در منطقه قاره‌ای ایالات متحده نوسان‌های معما‌گونه داشته است: تغییرات دامنه دما دوره یک هفته‌ای، در بعضی نواحی، با هیچ دوره طبیعی که می تواند یافته شود میزان نمی‌شود.
      میانگین دامنه دما برای آخر هفته (شنبه، یکشنبه، دوشنبه) با میانگین دامنه دما برای روزهفته‌های (سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، و جمعه) فرق می‌کند نوسان‌های روزانه دامنه می‌تواند به علت عوامل طبیعی مانند حرکت سیستم توفان‌ها دریک منطقه باشد – اما چنین عواملی که در روزهای خاص هفته رخ‌دهد وجود ندارد.
      علت دقیق این الگوی غیرعادی روشن نیست. درعین حال، پژوهشگران (پیرس ام.دی و سوزان سولمون/Piers M. de F. Forster and Susan Solomon) مدعی‌اند فعالیت‌های انسانی و آلودگی‌های جوی تنها توضیح ممکن برای این گسستگی آخرهفته/میان هفته است.  Reported in Proceedings of the National Academy of Sciences, 30 September 2003
  
 دیگر نیاز به بحث نیست که هوا وزن دارد. این یک دانش عمومی است که بالن وقتی باد دارد سنگین‌تر از وقتی است که خالی است، و برای این به حد کافی شواهد است. چرا که اگر هوا بی‌وزن بود، هرچه بالن بیشتر باد می‌شد در کل سبک تر می‌شد، زیرا بیشتر هوا درآن بود. اما از آنجا که برعکس، وقتی بیشتر در آن هوا است سنگین‌تر می‌شود، نتیجه می‌گیریم هوا وزن دارد.  —بلز پاسکالBlaise Pascal, Treatise on the Weight of the Mass of the Air, 1653

 


پانوشت:

[11]- Edward Arthur Fath, The Elements of Astronomy(New York: McGraw-Hill, 1926), p. 170.

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب 

 

 روش تفاوت
Method of Difference
یک الگو از استدلال استقرائی که در آن  هرگاه در حالاتی[موردهایی] که در آنها پدیده داده‌شده‌ای رخ‌میدهد فقط در یک ماوقع از حالاتی[موردهایی] که پدیده در آنها رخ نمی‌دهد متفاوت باشند، آنگاه نتیجه‌گرفته می‌شود که آن ماوقع در رابطه علی با آن پدیده است.
استدلال- استدلال اسقرائی- رابطه علّی- ماوقع- پدیده-