واژه ‌نامه منطق (درآمد به منطق)

درآمد به منطق

بخشی از عبارت را بنویسید:
.Assoc: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۵.Assoc
.Com: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۴.Com
.D.N: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۷.D.N
.DeM: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۳.DeM
.Dist: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۶.Assoc
.Equiv: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۰.Equiv
.Exp: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۱.Exp
.Impl: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۹.Impl
.Taut: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۲.Taut
.Trans: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۸.Trans
~: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۶Tilde
≡: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۴Three-bar sign
⊂: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۷Horseshoe
⋁: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۲Wedge
•: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۷
A: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۴A
Abs.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۶Absorption
Add.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۹Addition
C.D.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۵Constructive Dilemma
C.P.: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۲Conditional Proof
Conj.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۸Conjunction
D.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۴Disjunctive Syllogism
E.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۹EG
E.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۸EI
E: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۲E
H.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۳Hypothetical Syllogism
I: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۵I
M.P.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۱Modus Ponens
M.T.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۲Modus Tollens
O: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۸O
S≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۲S≠0
S̄: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۸
S=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۱S=0
Simp.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۷Simplification
SP≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۷SP≠0
SP: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۳SP
SP=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۶SP=0
STTT: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۲Shorter Truth-Table Techniqu
U.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۷UI
U.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۶UI
ابطال استدلال بوسیله همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۲Refutation by Logical Analogy
ابطال‌پذیر: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۴Falsifiable
ابطال‌پذیری: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۵Falsifiability
احکام استقرا: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۱Canons of induction
ارابه هیجان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۲Bandwagon fallacy
ارسطو و متغیر گزاره ای: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴Aristotle and variable
ارسطو: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۱Aristotle
ازدست رفتن سررشته: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۱Missing the point
آزمایش: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۵Experiment
آزمایش‌های دوگانه: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۲Double-arm trials
آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۶Crucial experiment
آزمون غیرمستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۶Indirect test
آزمون فرجامین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۸Crucial experiment
آزمون فیصله بخش: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۷Crucial experiment
آزمون مستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۵Direct test
آزمون نتایج: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۴Testing the Consequences
آزمون‌پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۴Testable
استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۶Standard form
استدلال استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۸Inductive argument
استدلال استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۷Deductive argument
استدلال استوار: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۳Sound argument
استدلال آنالوژیک: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۵Analogical argument
استدلال ضمنی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۴Enthymeme
استدلال علی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۲Causal reasoning
استدلال غیر قیاسی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۸Asyllogitic argument
استدلال قیاسی: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۱Syllogistic Argument
استدلال متقن: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۴Sound argument
استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۳Elementary valid argument
استدلال معتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۱Valid deductive argument
استدلال ناقیاسی: استنتاج ناقیاسی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۷/۰۱Asyllogistic argument
استدلال نامعتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۲Invalid deductive argument
استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۴Analogical Argument
استدلال: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۱Argument
استدلال‌های استقرایی: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۲Inductive argument
استدلال‌های بازنمایانگر: برهان بازنمایانگر ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۲/۰۱Demonstrative argument
استدلال‌های تابع-ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۱Truth functional argument
استقرا با برشمارش ساده: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۳Induction by simple enumeration
استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۹Material Implication
استلزام مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۹Material Implication
استلزام منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۶Logical entailment
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۶Implication
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۳Hypothetical proposition
استناد به ندانستگی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۲Argument from ignorance
استنتاج به‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۲Mediate inference
استنتاج بی‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۱Immediate inference
استنتاج حدس‌های بیشتر: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۲Deducing Further Consequences
استنتاج طبیعی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۷Natural deduction
استواری روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۱Soundness of the Tree Method
اسکندر افرودیسی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳Alexander of Aphrodisias
اشتراک دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۴Intersection of two classes
اشر: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۱M. C.Esche
اشکال چهارگانه قیاس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۱The Four Figures
اصل استقرا: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۲Principle of induction
اصل امتناع تناقض: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۳Principle of noncontradiction
اصل این‌همانی: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۲Principle of identity
اصل طرد شق ثالث: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۴Principle of excluded middle
اصل طرد شق وسط: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۵Principle of excluded middle
اصل علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۳General causal law
اصلی: نوزده قاعده استنتاج ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۸/۰۱Main connective
اعتبار: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۲Validity
افزایش مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۲Increasing intension
افزایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۰Addition
افزونگی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۳Redundancy
افعال كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۹Performative verbs
اقمار گالیله‌ای: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۳Galilean satellites
امر واقع: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۱Matter of fact
امید ریاضی: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۲Mathematical expectation
آنالوجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۲Analogy
آنالوجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۳Analogy
آنالوژی منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۲Logical analogy
انجمنی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۵Association
انحراف دوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۶Second pattern of deviation
انحراف سوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۷Third pattern of deviation
انحراف یکم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۵First pattern of deviation
اندازه‌گیری محیط کره زمین: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۱Determine the circumference of the Earth
انسداد استدلال: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۸Poisoning the well
اورگانون: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۷Organon
ایضاح: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۲Explanation
باراکو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۴Baroko
باربارا: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۸Barbara
بارداری سلبی: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۳The negative pregnant
بازآرایی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۲Paraphrasing arguments
بازنمود علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۵Scientific Explanation
بازنمود غیرعلمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۷Unscientific explanation
بازنمود: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۳Explanation
بازنمود: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۳Explanation
باور و گرایش: انگیزه و باور ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۳/۰۱Belief and attitude in dispute
باور: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۳Belief
باورمندی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۴Belief
برگ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۸Leaf
برگردان یکنواخت: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۲Uniform translation
برگردانیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۳Translation to standard form
برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۱Conditional Proof
برهان صوری اعتبار: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۸Formal proof of validity
برهان غیرمستقیم اعتبار: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۱Indirect Proof of Validity
برهان موجز: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۵Enthymeme
بوکاردو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۹Bokardo
پارادوکس حرکت: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶Movement paradox
پارادوکس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵Paradox
پارامتر: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۱Parameter
پارمِنیدِس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴Parmenides
پانزده صورت معتبر قیاس‌های حملی استاندارد-ساخت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۷Fifteen Valid Forms
پخش ‌پذیری: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۶Distribution
پرسش بلاغی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۳Rhetorical question
پرسش مرکب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۱Complex question
پسگرد از نتیجه: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۷Backward from the conclusion
پنج روش استدلال استقرائی: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۳Five Methods of Inductive Inference
پنج کارکرد ربان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۲Five functions of language
پهلوان‌پنبه: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۴/۰۱straw man
پیش سقراطیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲Pre Socratic philosophy
پیشامد: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۳Outcome
پیش‌آیندی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۴Circumstance
پیش‌آیندی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۵Circumstantial
پیش‌فرض وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۳Existential presupposition
پیکربندی "یا"ی منع جمع: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۵Strong or formula
پیکربندی فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۹Formulating the Explanatory Hypothesis
پیوست: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۹Conjunction
پیوند: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۵Link
پیوند: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۷Copula
تابع گزاره‌ای: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۸Propositional function
تابلویِ معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۰Semantic tableau
تالی عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۱Obverse
تالی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۵Consequent
تالی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۷Successor
تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۴Consequent
تبه‌گری: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۲Abusive
تبیین علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۶Scientific Explanation
تبیین: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۱Explanation
تبیین: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۴Explanation
تجربه پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۳Empirical
تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۳Collective
تحدید عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۳Conversion by limitation
تحدید عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۳Limitation_of_contraposition
تحلیل پس‌گستر: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۴Retrograde analysis
تخصیص کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۱Universal Instantiation
تخصيص وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۳Existential Instantiation
تخصیص: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۴Instantiating
تخلیه: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۵Discharge
تداخل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۷Subalternation
ترازبندی درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۱Tree alignment
ترانهش: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۸Transposition
ترتیب-استاندارد: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۷Standard order
ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴Conjunctive statement
ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۸Disjunctive statement
تسلسل منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۴Standard form sorites
تسلسل منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۲Sorites
تصدیق‌پذیر تجربی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۷Empirically verifiable
تصمیم پذیر: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۵Decidable
تعبیر بولی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۱Boolean interpretation
تعبیر: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۲Interpretation
تعداد جهات شبیه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۴Number of similar respects
تعداد فقره‌های موجود: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۲Number of entities
تعریف اسمی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۵Nominal definition
تعریف اقناعی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۲Persuasive definition
تعریف به جنس و فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۱Definition by genus and difference
تعریف تحلیلی: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۲Analytical definition
تعریف ترادفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۴Synonymous definition
تعریف حقیقی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۷Real definition
تعریف دوری: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۹Circular definition
تعریف روشنگر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۰Precising Definition
تعریف قراردادی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۴Stipulative Definition
تعریف کنش‌ور: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۵Operational definition
تعریف نظری: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۱Theoretical definition
تعریف نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۲Ostensive definition
تعریف نیمه نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۳Quasi-ostensive definition
تعریف واژگانی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۶Lexical definition
تعریف: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۱Definition
تعریف‌شده: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۲Definiendum
تعریف‌گر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۳Definiens
تعریف‌های تفکیکی: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۱Denotative definition
تعلیق به محال: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۳Reductio ad absurdum
تعمیم استقرایی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۲Inductive generalization
تعمیم شتاب‌زده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۱Hasty Generalization
تعميم کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۲Universal Generalization
تعمیم ناروا: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۲Hasty Generalization
تعمیم وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۴Existential Generalization
تعمیم: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۲Generalization
تفکر نقادانه: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۳Critical thinking
تفکیک: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۶Denotation
تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۱Opposition
تکتا: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۳Individual
تکنیک کوتاه‌ترین جدول-ارزش ممکن: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۱Shorter Truth-Table Techniqu
تکنیک‌های تحلیلی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۱Analitic technics of arguments
تمام: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۲Complete
تمامیت روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۲Completeness of the Tree Method
تمایز نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۸specific_difference
تمثیل منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۱Logical analogy
تناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۹Contradiction
تو نیز هم: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۶tu quoque
توان پیشگویانه: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۳Predictive power
توتولوژی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۷Tautology
توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۲Tautology
توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۶Justification
توزیع‌شدگی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۱۰Distribution
توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۲Distributive
توسل به انگیزه: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۲Appeal to emotion
توسل به ترس: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۴Ad metum
توسل به جمع: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۱Appeal to the populace
توسل به رشک: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۳Ad invidiam
توسل به غرور و افتخار: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۶Ad superbium
توسل به مرجع: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۲/۰۱Appeal to inappropriate authority
توسل به نفرت: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۵Ad odium
توسل به هم‌دردی: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۱Appeal to pity
ثابت منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۵Individual Constant
جابجایی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۴Commutation
جان استوارت میل: قلمرو و مرزهای استقرا ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۵/۰۱John Stuart Mill
جدول ارزش استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۸Material Implication truth table
جدول ارزش ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۴Conjunction truth table
جدول ارزش ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۳Disjunction truth table
جدول ارزش نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۷Negation truth-table
جدول ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۳Truth table
جذب: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۵Absorption
جرج بول: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۵George Boole
جرم هم نشینی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۴Guilt by association
جنس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۳Genus
جهان سخن: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۶Universe of discourse
جهان ممكن: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۱Possible universe
چرخه حل مسئله: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۲Problem-Solving Cycle
چزاره: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۳Cesare
چندپهلو: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۸Ambiguous
چندپهلو: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۱Equivocation
حاصل‌ضرب دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۵Product of two classes
حالت خاص: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۱Fallacy of Accident
حد اصغر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۱Minor terM
حد اکبر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۹Major terM
حد کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۰Minor terM
حد محمول: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۶Predicate term
حد مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۸Major terM
حد موضوع: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۵Subject term
حد وسط: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۲Middle term
حد: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۷Term
حدود قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۹Syllogism terms
حذف کلاس‌های متمم: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۲Eliminating class complements
حذف مترادف‌ها: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۱Eliminating synonyms
حروف گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۸Statement letter
حروف محمولی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۱Simple Predicate
حساب احتمال: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۲Calculus of probability
حل مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۶Problem-solving
حمله شخصی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۱Argument against the person
خاصه تعریف کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۵Class-defining characteristic
خط قلمرو: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۳Scope line
خلاف کهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۹IllIcIt mInjor
خلاف مهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۸IllIcIt major
داتیسی: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۶Datisi
داخل در تحت تضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۵Subcontraries
درباره توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۳About tautology
درخت باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۸Open tree
درخت بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۷Closed tree
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۸Binary
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۷Binary
درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۹Truth-tree
درخت کامل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۰Completed tree
درخت گسترش‌یافته جزئی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۹Partially developed tree
درخت مرتب: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۲Ordered tree
درخت معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۱Semantic tree
درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۲Tree
دری: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۰Darii
دست‌آویزی به ‌زور: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۶/۰۱Appeal to force
دستگاه استنتاج طبیعی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۱System of natural deduction
دشوار سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۳Constructive Dilemma
دلالت مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۰Connotation
دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۲Biconditional
دو شرطی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۶Biconditional
دو لِمّی ساختی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۲Constructive Dilemma
دو وجهی ساختی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۱Constructive Dilemma
دوبه‌دو ناسازگار: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۹Mutually exclusive events
دیسامیس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۷Disamis
دیماریس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۱Dimaris
ذنون سیتیومی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲Zeno of Citium
رابط تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۲Truth-Functional Connective
رابطه علی عام: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۱General causal relation
رابطه علّی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۱Causal relation
راستینه‌ها: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۱Fact
ربایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۷Absorption
رخدادهای توأمان: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۴Joint occurrences
رخدادهای جایگزین: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۵Alternative occurrences
رده: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۵Class
رده: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۱Class
ردیهِ برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۳Refutation
رشد تصاعدی جدول ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۳Exponential growth of the truth table
رفع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۱Denying the consequent
روابط بین گزاره‌های حملی: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۶The Relations between Categorical proposition
روابط منطقی بین گزاره‌ها: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۵Logical relations between propositions
روادید مرکب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۱Complex_event
روش باقیمانده‌ها: روش تحلیل علی: باقیماند ۰۰۴-۰۱۳-۴_۴/۰۱Method of Residues
روش تابلو: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۲Tableaux Method
روش تغییر همزمان: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۱Method of concomitant variation
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۱Method of Difference
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۲Method of Difference
روش توافق: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۴Method of Agreement
روش جدول ارزش کامل: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۴The Complete Truth-Table Method
روش دگرسانی همایند: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۲Method of concomitant variation
روش متصل توافق و تفاوت: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۱Joint Method of Agreement and Difference
روش‌های علمی: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۳Scientific methods
روش‌های میل: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۲Mill’s methods
روند کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۶Efficient Procedure
روند نمودار ون در ارزیابی قیاس: نمودار ون و قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۳/۰۱Process of venn diagram in syllogism evaluation
رویدادهای نابسته: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۷Independent events
ریشه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۴Root
زبان آئین‌ورز: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۶Ceremonial language
زبان كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۷Performative language
زبان کرداری: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۸Performative language
زبان نمادین پیش‌ساخته: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴Artificial symbolic language
زنجیره منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۳Standard form sorites
زنجیره منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۱Sorites
زنون اِلیایی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱Zeno of Elea
زهرآگین کردن چاه آب: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۷Poisoning the well
زیر درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۹Subtree
زیر-برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۶Sub-proof
ساختار استدلال: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۶Logical relations between propositions
ساختار تعریف: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۱Structure of definition
ساده ‌گردانی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۸Simplification
ساده‌روایی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۰Simplicity
سازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۲Consistency
ستون گزاره‌ای: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۴Statement column
سراشیب لغزنده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۴Slippery slope
سفسطه: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۲Sophisms
سلارنت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۹Celarent
سه رده مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۲Dispute
سه قانون اندیشه: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۱The Three Laws of Thought
سور عمومی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۱Universal quantifier
سور گذاری گزاره A: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۱Quantification of the A Proposition
سور گذاری گزاره E: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۲Quantification of the E Proposition
سور گذاری گزاره I: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۳Quantification of the I Proposition
سور گذاری گزاره O: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۴Quantification of the O Proposition
سور گذاری: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۲Quantification
سور وجودی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۳Existential quantifier
سور: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۹Quantifier
سور: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۱Quantifier
شاخه باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۶Open branch
شاخه بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۵Closed branch
شاخه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۴Branch
شاه‌ماهی سرخ: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۳/۰۱Red herring
شایسته‌ترین طبقه‌بندی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۶Most important classification
شرایط فاجعه‌ناک: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۳Slippery slope
شرط کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۵Sufficient condition
شرط کافی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۱Sufficient condition
شرط لازم و کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۹Necessary and sufficient condition
شرط لازم: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۳Necessary condition
شرط لازم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۰Necessary condition
شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۷Conditional
شکل اول: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۲First Figure oF syllogism
شکل چهارم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۵Forth Figure oF syllogism
شکل دوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۳Second figure of syllogism
شکل سوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۴Third figure of syllogism
شکل: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۲Figure
شمارش صور قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۳Counting syllogism forms
شمای استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۶Analogic argument schema
شمای کلی گزاره‌های حملی استاندار-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۸General Schema of Standard-Form Categorical Propositions
شناسایی صورت مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۴Identifying the Problem
صغرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۸Minor preMise
صورت استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۱Elementary valid argument form
صورت استدلال: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۹Argument Form
صورت استدلال: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۵Argument form
صورت استدلالی معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۳Valid Logical Form
صورت استدلالی نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۲Invalid Logical Form
صورت گزاره‌ای توتولوژیک: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۶Tautologous statement form
صورت گزاره‌ای فصلی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۲Disjunctive statement form
صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۱Statement form
صورت منطقی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۵Logical form
صورت نوعی یک گزاره‌ داده‌شده: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۴Specific formof a given statement
صورت نوعی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۱Specific Form
صورت یک قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۱Form of syllogism
صورت(های) معتبر قیاس حملی: استنتاج ۱۵ صورت معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۶/۰۱Valid forms of the categorical syllogism
ضرب: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۰Mood
ضریب عددی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۱Numerical Coefficient of Probability
طبقه: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۱Class
طبقه‌بندی کاربردی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۴Practical classification
طبقه‌بندی نظری: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۳Theoretical classification
طبیعی بودن: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۱Naturalness
عاطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶Conjunction
عبارت گزاره‌ای: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۴Statement
عبارت‌های عام: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۲General terms
عرض: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۲Fallacy of Accident
عطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵Conjunct
عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۸Conjunction
عکس ‌متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۹Obversion
عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۱Conversion
عکس نقیض به‌وسیله تحدید: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۴Contraposition_by_limitation
عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۲Contraposition
علت دور: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۷Remote cause
علت شمردن مقدم: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۲Post hoc ergo propter hoc
علت نزدیک: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۸Proximate cause
علت: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۶Cause
علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۲Science
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۲Classification
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۱Descriptive Sciences
غلامحسین مصاحب: منطق جدید۱۳۵۸ ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱Gholamhossein Mosaheb
فاصل: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۹Disjunction
فرضِ برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۴Assumption of a conditional proof
فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۰Explanatory hypothesis
فرضیه رقیب: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۱Competing hypothese
فرضیه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۹Hypothesis
فرضیه، نظریه و قانون در علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۸Hypothesis, theory and law in science
فرمول صورت–نرمال: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۷Normal-formformula
فریسون: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۸Ferison
فریسیسن: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۲Fresison
فریو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۱Ferio
فستینو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۵Festino
فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۶Disjunction
فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۷Difference
فقرات موجود: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۳Entity
فقره داده گره: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۰Node data item
فلوچارت برای بکارگیری شش قاعده قیاسی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۶Flowchart for Applying the Six Syllogistic Rules
قاعده ۱: پرهیز چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۱Rule 1. Avoid four terms
قاعده ۲: توزیع‌شدگی حد وسط در حداقل یک مقدمه: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۴Distribute the middle term in at least one premise
قاعده ۳: هر حدی که در نتیجه قیاس توزیع‌شده است باید در مقدمات نیز توزیع‌شده باشد: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۶Rule 3. Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises
قاعده ۴: از دو مقدمه سلبی بپرهیزید.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۰Rule 4. Avoid two negative premises
قاعده ۵: اگر یکی از دو مقدمه سلبی باشند آنگاه نتیجه نیز سلبی خواهد بود: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۲Rule 5. If either premise is negative, the conclusion must be negative
قاعده ۶: از دو مقدمه کلی نمی‌توان نتیجه جزئی استخراج کرد.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۴Rule 6. From two universal premises no particular conclusion may be drawn
قاعده استنتاج: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۲Rule of inference
قاعده انکار: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۸Method of denying
قاعده ترتیب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۲Robert’s Rules of Order
قاعده تصدیق: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۴Method of affirming
قاعده جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۱Rule of replacement
قاعده رفع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۷Method of taking away
قاعده وضع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۳Method of putting
قانون پیرس: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۲Peirce's law
قانون عام علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۲General causal law
قانون علی: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۴Causal laws
قانون: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۱Law
قضایای دمورگان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۳De Morgan’s Theorems
قضیه حاصل جمع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۸Addition theorem
قضیه حاصل‌ضرب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۶Product theorem
قضیه‌های دمورگان: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۳DeMorgan's Theorems
قواعد جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۲The Rules of Replacement
قواعد چهار گانه سور ها: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۵Four quantification rules
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۴Truth tree rules
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۳Rules of truth-tree construction
قواعد منطقی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۱Logical Rules
قوانین علی و یکنوایی طبیعت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۱Causal Laws and the Uniformity of Nature
قیاس استثنائی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۲Modus Ponens
قیاس استثنایی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۷Modus Ponens
قیاس اضماری: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۳Enthymeme
قیاس اقترانی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۶Modus Tollens
قیاس اقترانی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۰Modus tollens
قیاس پوشیده مرتبه اول: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۵First-order enthymeme
قیاس پوشیده مرتبه دوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۶Second-order enthymeme
قیاس پوشیده مرتبه سوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۷Third-order enthymeme
قیاس پوشیده: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۱Enthymeme
قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۱Analogy
قیاس حملی استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۵Standard-form categorical Syllogism
قیاس حملی: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۴CategoriCal syllogism
قیاس دو حدی خلاف: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۶Counterdilemma
قیاس دو حدی ساده: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۳Simple dilemma
قیاس دو حدی مرکب: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۲Complex dilemma
قیاس دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۱Dilemma
قیاس شرطی آمیخته: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۶Mixed hypothetical syllogism
قیاس شرطی محض: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۰Pure Hypothetical Syllogism
قیاس شرطی محض: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۵Pure hypothetical syllogism
قیاس شرطی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۹Hypothetical Syllogism
قیاس ضمیر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۴Enthymeme
قیاس فصلی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۱Disjunctive Syllogism
قیاس فصلی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۱Disjunctive syllogism
قیاس مضمر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۲Enthymeme
قیاس معاالفارق: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۷False analog
قیاس منفصله: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۲Disjunctive syllogism
قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۳SyllogiSm
قیاس‌های تضعیف‌شده: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۶Weakened syllogisms
قیاس‌های حملی معتبر: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۳Valid syllogism vase
کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۴Efficient
کاربرد تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۵Collective use
کاربرد توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۴Distributive use
کاربستن نظریه: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۹Applying the Theory
کارکرد آگه‌ساز زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۳Informative Language
کارکرد رهنمون‌گر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۵Directive Language
کارکرد گویاگر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۴Expressive Language
کارکردهای زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۱Functions of Language
کامسترس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۲Camestres
کامنس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۰Camenes
کاهش به پوچی: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۲Reductio ad absurdum
کاهش مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۳Decreasing intension
کاهیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۲Reduction to standard form
کبرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۵Major premise
کلاس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۶Complementary class
کلاس یک‌تایی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۳Unit class
کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۴Class
کلاس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۶Class
کلاس: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۲classs
کمیت جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۶Particular quantity
کمیت کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۵Universal quantity
کمیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۴Quantity
کهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۷Minor preMise
کیفیت ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۲Affirmative quality
کیفیت سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۳Negative quality
کیفیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۱Quality
گام یکم: ایجاد ریشه درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۴Initial step in building semantic tree
گر و فقط اگر: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۵If and only if
گردآوری راستینه‌های افزون: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۸Collecting Additional Facts
گره ساده: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۵Simple node
گره گسست: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۶Disjunction node
گره‌: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۳Node
گریز از میان پیکان‌ها: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۴Escapes between the horns of a dilemma
گزاره‌ (حملی) ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۹Affirmative categorical proposition
گزاره (حملی) جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۲Particular categorical proposition
گزاره (حملی) کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۱Universal categorical proposition
گزاره انکاری جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۷Particular affirmative propositions
گزاره انکاری کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۱Universal negative propositions
گزاره پذیرنده جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۴Particular affirmative propositions
گزاره پذیرنده کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۳Universal affirmative propositions
گزاره جایگزینی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۹Alternative proposition
گزاره‌ حصری: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۵Exclusive propositions:syn 2.
گزاره حملی استاندارد-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۱Standard-form categorical propositions
گزاره ساده: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱Simple Statement
گزاره ساده: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۵Simple proposition
گزاره‌ سالب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۶Particular affirmative propositions
گزاره سالب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۰Universal negative propositions
گزاره شرطی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱Conditional statement
گزاره شرطی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۱Conditional proposition
گزاره‌ عطفی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۷Conjunctive proposition
گزاره غیرمرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۱Non-compound
گزاره فرضی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۲Hypothetical proposition
گزاره‌ فرضی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۲Hypothetical proposition
گزاره فصلی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۸Disjunctive proposition
گزاره مرکب تابع–ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۰Truth-Functional Compound Statement
گزاره مرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲Compound statement
گزاره مرکب: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۶Compound proposition
گزاره‌ موجب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۳Particular affirmative propositions
گزاره موجب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۲Universal affirmative propositions
گزاره موجب منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۱Affirmative singular proposition
گزاره نامعین: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۳Undetermined proposition
گزاره‌ ویژه‌ساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۴Exclusive propositions
گزاره: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۲Proposition
گزاره‌های (حملی) سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۰Negative categorical proposition
گزاره‌های استثناساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۷Exceptive proposition
گزاره‌های تکینه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۱Singular Propositions
گزاره‌های جداساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۶Exceptive proposition
گزاره‌های حملی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۳Categoricalproposition
گزاره‌های شخصیه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۲Singular Propositions
گزاره‌های کتگوریک: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۴Categoricalproposition
گزاره‌های متناظر: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۶Corresponding_propositions
گستره ادعای نتیجه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۸Claim that the conclusion makes
گمارش اجباری مقدار ارزش: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۳Forced truth-value assignment
گمارش مقادیر ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۲Truth value assignment
گوناگونی موردها در مقدمات: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۳Variety of the instances in the premises
گیرایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۶Absorption
ماتریس: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۳Matrix
مباحثه ‌ به‌پندار واژه‌ای ولی درواقع گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۵Apparently Verbal but Really Genuine
مباحثه آشکارا گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۳Obviously Genuine Dispute
مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۱Dispute
مباحثه‌ی صرفاً واژه‌ای: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۴Merely Verbal Dispute
مبنای پذیرش علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۲Basis of scientific acceptance
مبنای روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۱basis of the truth-tree method
مبهم: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۹Vague
متداخل محاطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۹Subaltern
متداخل محیطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۸Superaltern
متضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۳Contraries
متغیر منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۷Individual variable
متغیر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۷Variable
متغیرهای گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۶Statement variable
متمم نسبی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۸Relative complement
متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۷Complement
متناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۰Self-contradictory
متناقض: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۲Contradictories
محاسبه ‌پذیر: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۷Computable
محاسبه‌پذیری منطق گزاره‌ای: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۶Propositional logic computability
محمول ساده: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۰Simple Predicate
مدل فرضیه نگاری استنتاجی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۲Hypothetico-deductive model
مدل فرضیه نگاری قیاسی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۳Hypothetico-deductive model
مدل: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۳Model
مربع تقابل جدید: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۶Modern square of opposition
مربع تقابل مدرن: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۵Boolean square of opposition
مربع تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۰Square of Opposition
مربوط بودن: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۵Relevance
مسیر: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۳Path
مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۵Problem
مصادره به مطلوب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۱Begging the question
مصادره قیاس ‌دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۵Grasp the dilemma by the horns
مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۳Extension
معتبر‌: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۱Valid
معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۴Valid
معضل سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۴Constructive Dilemma
معنی انگيزشی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۲Emotive meaning
معنی تفکیکی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۵Denotative meaning
معنی دلالت‌ مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۸Connotative meaning
معنی لفظی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۱Literal meaning
معنی مصداقی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۴Extensional meaning
معنی مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۷Intensional meaning
معیارهای ارزیابی استدلال‌های همسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۱Criteria of appraising analogical arguments
مغالطات استقرای معیوب: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۱Defective Induction
مغالطه ابهام ساختاری: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۲/۰۱Fallacy of amphiboly
مغالطه استخراج ایجابی از سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۳Fallacy oF drawing an aFFirmative conclusion From a negative premise
مغالطه تأکید: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۳/۰۱Fallacy of accent
مغالطه تركیب: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۱Fallacy of Composition
مغالطه تفصیل: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۵/۰۱Fallacy of division
مغالطه توزیع‌نشدگی حد وسط: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۵Fallacy oF the undistributed middle
مغالطه چندمعنایی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۲Fallacy of equivocation
مغالطه چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۲Fallacy of four terms
مغالطه حد وسط چندمعنا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۳Fallacy oF the ambiguous middle
مغالطه رفع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۲Fallacy of denying the antecedent
مغالطه ژنتیک: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۳Genetic fallacy
مغالطه صوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۲Formal fallacy
مغالطه علت جعلی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۱Fallacy of false cause
مغالطه‌ غیرصوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۳Informal fallacies
مغالطه گذر ناروا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۷Fallacy oF illicit process
مغالطه مقدمات سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۱Fallacy oF exclusive premises
مغالطه واژگان نسبی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۳Fallacy of Relative words
مغالطه وجودی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۵ExistEntial fallacy
مغالطه وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۴Existential fallacy
مغالطه وضع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۹Fallacy of affirming the consequent
مغالطه: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۱Fallacy
مغالطه‌های ابهام: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۴Fallacies of ambiguity
مغالطه‌های استقرای معیوب‌: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۲Fallacies of defective induction
مغالطه‌های پیش‌فرضی: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۳Fallacies of presumption
مغالطه‌های پیش‌فرضی: مغالطات پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۰/۰۱Fallacies of Presumption
مغالطه‌های ربط: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۱Fallacies of relevance
مغالطه‌های ربط: مغالطات ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۰/۰۱Fallacies of relevance
مغالطه‌هایابهام: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۱Fallacies of Ambiguity
مفروضات: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۱Assumptions
مفهوم ذهنی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۱Subjective intension
مفهوم عینی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۲Objective intension
مفهوم متعارفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۳Conventional intension
مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۹Intension
مقدار ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۸Truth value
مقدار ارزش: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۳Truth value
مقدار امید: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۱Expectation value
مقدم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۴Antecedent
مقدمِ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۶Predecessor
مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۳Antecedent
مقدمات قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۱Premises of syllogism
مقدمات: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۳Premises
مقدمه عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۰Obvertend
مقدمه کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۶Minor preMise
مقدمه مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۳Major premise
مکانیک کوانتومی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۲Quantum mechanics
مکتب رواقی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱Stoicism
ممکن: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۱Contingent
ممکن: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۴Contingent
منحرف: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۴Deviate
منطق ارسطویی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱Aristotelian Logic
منطق ارسطویی: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۳Aristotelian logic
منطق استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۵Inductive logic
منطق استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۴Deductive logic
منطق جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۵Modern logic
منطق حدود: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۸Terms logic
منطق حدود: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۴Terms logic
منطق ریاضی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳Mathematical Logic
منطق سورها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۳Quantification theory
منطق کلاسیک (قدیم): نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۲Aristotelian logic
منطق گزاره ها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۴Logic of propositions
منطق محمولات: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۵Logic of predicates
منطق نمادین جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۶Modern logic
منطق نمادین: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲Symbolic Logic
منطق: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۲Logic
منطقاً درست: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۸Logical truth
منطقاً مستلزم: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۴Logical entailment
منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۲Individual
منفصله: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۰Disjunction
مه بانگ: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۳Big Bang
مهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۴Major premise
مورد جانشین آن صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۳Substitution instance of the statement form
مورد جانشین: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۰Substitution Instance of an Argumentm
مورد جانشینی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۹Substitution instance
مورد گذاری: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۵Instantiating
موردهای تأییدی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۴Confirming instances
مؤلفه تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۹Truth-Functional component
مؤلفه: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳Component
ناسازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۱Inconsistency
نامعتبر: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۳Invalid
نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۱Invalid
ناهمسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۶Disanalogy
نتیجه پرت: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۴Non sequiter
نتیجه در استنتاج و استقرا: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۶Conclusion in argument
نتیجه غیر متوقع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۱۰Counterintuitive result
نتیجه قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۲Syllogism conclusion
نتیجه منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۵Logical consequence
نتیجه: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۲Conclusion
نشان‌ گذاری نگارشی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۴Punctuation
نشانگر مقدمات: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۲Premise indicators
نشانگرهای نتیجه: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۱Conclusion indicators
نظریه استنتاج: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۱Theory_of_deduction
نظریه پیشینی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۲A priori theory of probability
نظریه ریسمان: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۸String theory
نظریه فراوانی نسبی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۳Relative frequency theory of probability
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۷General theory of relativity testing
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۶General theory of relativity
نظریه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۰Theory
نفی دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۳Negated biconditional
نفی دوگانه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۵Double negation
نفی شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۰Negated conditional
نفی عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۱Negated conjunction
نفی فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۹Negated disjunction
نقض دوگانه: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۷Double Negation
نقض دوگانه: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۲Double Negation
نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۵Negation
نمایش نمادین گزاره‌های حملی: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۹Symbolic Representation of Categorical Propositions
نمایه توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۵Justification ledger
نمودار‌سازی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۳Diagramming arguments
نمودارهای ون: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۱۰Venn diagrams
نمودارهای ون: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۹Venn diagrams
نمونه از آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۹Crucial experiment
نهاده وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۲Existential Import
نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۴Species
هخامنشیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳Achaemenid
هفت گام مدل فرضیه نگاری علمی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۱Hypothetico-deductive model
هم‌ارز مادی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۳Material equivalence
هم‌ارز منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۱Logically equivalent
هم‌ارزی مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۰Material Equivalence
همسازی با فرضیه‌های خوش-تثبیت پیشین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۲Compatibility with previously well-established hypotheses
هم‌سنجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۱Analogy
همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۲Analogy
هیچ‌سازی برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۲Disproof
وارون ساده: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۲Conversion
وازنش با قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۴Refutation by logical analogy
وازنش با همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۱Refutation by Logical Analogy
وازنش با همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۵Refutation by logical analogy
واگردان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۱Exportation
وضع فرضیه‌های مقدماتی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۷Devising Preliminary Hypotheses
وضع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۸Affirming the antecedent
ویژگی بایسته: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۵Important characteristic
ویژگی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۴Attribute
یا -ی انحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۱Exclusive Disjunction
یا -ی غیرانحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۰Inclusive Disjunction
.Dist: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۶.Assoc
.Assoc: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۵.Assoc
.Com: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۴.Com
.D.N: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۷.D.N
.DeM: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۳.DeM
.Equiv: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۰.Equiv
.Exp: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۱.Exp
.Impl: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۹.Impl
.Taut: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۲.Taut
.Trans: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۸.Trans
•: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۷
A: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۴A
نظریه پیشینی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۲A priori theory of probability
درباره توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۳About tautology
Abs.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۶Absorption
گیرایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۶Absorption
ربایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۷Absorption
جذب: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۵Absorption
تبه‌گری: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۲Abusive
هخامنشیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳Achaemenid
توسل به رشک: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۳Ad invidiam
توسل به ترس: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۴Ad metum
توسل به نفرت: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۵Ad odium
توسل به غرور و افتخار: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۶Ad superbium
Add.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۹Addition
افزایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۰Addition
قضیه حاصل جمع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۸Addition theorem
گزاره‌ (حملی) ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۹Affirmative categorical proposition
کیفیت ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۲Affirmative quality
گزاره موجب منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۱Affirmative singular proposition
وضع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۸Affirming the antecedent
اسکندر افرودیسی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳Alexander of Aphrodisias
رخدادهای جایگزین: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۵Alternative occurrences
گزاره جایگزینی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۹Alternative proposition
چندپهلو: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۸Ambiguous
تکنیک‌های تحلیلی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۱Analitic technics of arguments
شمای استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۶Analogic argument schema
استدلال آنالوژیک: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۵Analogical argument
استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۴Analogical Argument
همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۲Analogy
قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۱Analogy
هم‌سنجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۱Analogy
آنالوجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۳Analogy
آنالوجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۲Analogy
تعریف تحلیلی: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۲Analytical definition
مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۳Antecedent
مقدم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۴Antecedent
مباحثه ‌ به‌پندار واژه‌ای ولی درواقع گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۵Apparently Verbal but Really Genuine
توسل به انگیزه: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۲Appeal to emotion
دست‌آویزی به ‌زور: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۶/۰۱Appeal to force
توسل به مرجع: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۲/۰۱Appeal to inappropriate authority
توسل به هم‌دردی: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۱Appeal to pity
توسل به جمع: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۱Appeal to the populace
کاربستن نظریه: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۹Applying the Theory
استدلال: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۱Argument
حمله شخصی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۱Argument against the person
صورت استدلال: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۵Argument form
صورت استدلال: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۹Argument Form
استناد به ندانستگی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۲Argument from ignorance
منطق کلاسیک (قدیم): نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۲Aristotelian logic
منطق ارسطویی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱Aristotelian Logic
منطق ارسطویی: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۳Aristotelian logic
ارسطو: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۱Aristotle
ارسطو و متغیر گزاره ای: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴Aristotle and variable
زبان نمادین پیش‌ساخته: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴Artificial symbolic language
انجمنی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۵Association
فرضِ برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۴Assumption of a conditional proof
مفروضات: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۱Assumptions
استدلال ناقیاسی: استنتاج ناقیاسی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۷/۰۱Asyllogistic argument
استدلال غیر قیاسی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۸Asyllogitic argument
ویژگی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۴Attribute
پسگرد از نتیجه: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۷Backward from the conclusion
ارابه هیجان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۲Bandwagon fallacy
باربارا: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۸Barbara
باراکو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۴Baroko
مبنای پذیرش علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۲Basis of scientific acceptance
مبنای روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۱basis of the truth-tree method
مصادره به مطلوب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۱Begging the question
باورمندی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۴Belief
باور: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۳Belief
باور و گرایش: انگیزه و باور ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۳/۰۱Belief and attitude in dispute
دو شرطی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۶Biconditional
دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۲Biconditional
مه بانگ: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۳Big Bang
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۷Binary
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۸Binary
بوکاردو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۹Bokardo
تعبیر بولی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۱Boolean interpretation
مربع تقابل مدرن: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۵Boolean square of opposition
شاخه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۴Branch
حساب احتمال: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۲Calculus of probability
کامنس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۰Camenes
کامسترس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۲Camestres
احکام استقرا: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۱Canons of induction
قیاس حملی: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۴CategoriCal syllogism
گزاره‌های کتگوریک: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۴Categoricalproposition
گزاره‌های حملی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۳Categoricalproposition
قانون علی: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۴Causal laws
قوانین علی و یکنوایی طبیعت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۱Causal Laws and the Uniformity of Nature
استدلال علی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۲Causal reasoning
رابطه علّی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۱Causal relation
علت: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۶Cause
سلارنت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۹Celarent
زبان آئین‌ورز: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۶Ceremonial language
چزاره: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۳Cesare
تعریف دوری: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۹Circular definition
پیش‌آیندی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۴Circumstance
پیش‌آیندی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۵Circumstantial
گستره ادعای نتیجه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۸Claim that the conclusion makes
رده: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۵Class
رده: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۱Class
کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۴Class
کلاس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۶Class
طبقه: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۱Class
خاصه تعریف کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۵Class-defining characteristic
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۲Classification
کلاس: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۲classs
شاخه بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۵Closed branch
درخت بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۷Closed tree
گردآوری راستینه‌های افزون: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۸Collecting Additional Facts
تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۳Collective
کاربرد تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۵Collective use
جابجایی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۴Commutation
همسازی با فرضیه‌های خوش-تثبیت پیشین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۲Compatibility with previously well-established hypotheses
فرضیه رقیب: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۱Competing hypothese
متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۷Complement
کلاس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۶Complementary class
تمام: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۲Complete
درخت کامل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۰Completed tree
تمامیت روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۲Completeness of the Tree Method
قیاس دو حدی مرکب: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۲Complex dilemma
پرسش مرکب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۱Complex question
روادید مرکب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۱Complex_event
مؤلفه: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳Component
گزاره مرکب: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۶Compound proposition
گزاره مرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲Compound statement
محاسبه ‌پذیر: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۷Computable
نتیجه: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۲Conclusion
نتیجه در استنتاج و استقرا: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۶Conclusion in argument
نشانگرهای نتیجه: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۱Conclusion indicators
شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۷Conditional
C.P.: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۲Conditional Proof
برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۱Conditional Proof
گزاره شرطی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۱Conditional proposition
گزاره شرطی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱Conditional statement
موردهای تأییدی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۴Confirming instances
عطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵Conjunct
پیوست: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۹Conjunction
عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۸Conjunction
عاطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶Conjunction
Conj.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۸Conjunction
جدول ارزش ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۴Conjunction truth table
گزاره‌ عطفی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۷Conjunctive proposition
ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴Conjunctive statement
دلالت مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۰Connotation
معنی دلالت‌ مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۸Connotative meaning
تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۴Consequent
تالی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۵Consequent
سازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۲Consistency
معضل سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۴Constructive Dilemma
دو لِمّی ساختی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۲Constructive Dilemma
دشوار سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۳Constructive Dilemma
دو وجهی ساختی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۱Constructive Dilemma
C.D.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۵Constructive Dilemma
ممکن: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۴Contingent
ممکن: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۱Contingent
تناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۹Contradiction
متناقض: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۲Contradictories
عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۲Contraposition
عکس نقیض به‌وسیله تحدید: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۴Contraposition_by_limitation
متضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۳Contraries
مفهوم متعارفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۳Conventional intension
عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۱Conversion
وارون ساده: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۲Conversion
تحدید عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۳Conversion by limitation
پیوند: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۷Copula
گزاره‌های متناظر: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۶Corresponding_propositions
قیاس دو حدی خلاف: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۶Counterdilemma
نتیجه غیر متوقع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۱۰Counterintuitive result
شمارش صور قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۳Counting syllogism forms
معیارهای ارزیابی استدلال‌های همسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۱Criteria of appraising analogical arguments
تفکر نقادانه: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۳Critical thinking
نمونه از آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۹Crucial experiment
آزمون فرجامین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۸Crucial experiment
آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۶Crucial experiment
آزمون فیصله بخش: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۷Crucial experiment
دری: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۰Darii
داتیسی: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۶Datisi
قضایای دمورگان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۳De Morgan’s Theorems
تصمیم پذیر: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۵Decidable
کاهش مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۳Decreasing intension
استنتاج حدس‌های بیشتر: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۲Deducing Further Consequences
استدلال استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۷Deductive argument
منطق استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۴Deductive logic
مغالطات استقرای معیوب: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۱Defective Induction
تعریف‌شده: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۲Definiendum
تعریف‌گر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۳Definiens
تعریف: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۱Definition
تعریف به جنس و فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۱Definition by genus and difference
استدلال‌های بازنمایانگر: برهان بازنمایانگر ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۲/۰۱Demonstrative argument
قضیه‌های دمورگان: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۳DeMorgan's Theorems
تفکیک: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۶Denotation
تعریف‌های تفکیکی: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۱Denotative definition
معنی تفکیکی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۵Denotative meaning
رفع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۱Denying the consequent
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۱Descriptive Sciences
اندازه‌گیری محیط کره زمین: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۱Determine the circumference of the Earth
منحرف: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۴Deviate
وضع فرضیه‌های مقدماتی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۷Devising Preliminary Hypotheses
نمودار‌سازی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۳Diagramming arguments
فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۷Difference
قیاس دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۱Dilemma
دیماریس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۱Dimaris
آزمون مستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۵Direct test
کارکرد رهنمون‌گر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۵Directive Language
دیسامیس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۷Disamis
ناهمسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۶Disanalogy
تخلیه: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۵Discharge
فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۶Disjunction
فاصل: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۹Disjunction
منفصله: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۰Disjunction
گره گسست: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۶Disjunction node
جدول ارزش ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۳Disjunction truth table
گزاره فصلی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۸Disjunctive proposition
ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۸Disjunctive statement
صورت گزاره‌ای فصلی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۲Disjunctive statement form
قیاس فصلی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۱Disjunctive Syllogism
قیاس منفصله: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۲Disjunctive syllogism
D.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۴Disjunctive Syllogism
قیاس فصلی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۱Disjunctive syllogism
هیچ‌سازی برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۲Disproof
مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۱Dispute
سه رده مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۲Dispute
قاعده ۲: توزیع‌شدگی حد وسط در حداقل یک مقدمه: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۴Distribute the middle term in at least one premise
پخش ‌پذیری: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۶Distribution
توزیع‌شدگی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۱۰Distribution
توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۲Distributive
کاربرد توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۴Distributive use
نقض دوگانه: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۲Double Negation
نقض دوگانه: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۷Double Negation
نفی دوگانه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۵Double negation
آزمایش‌های دوگانه: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۲Double-arm trials
E: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۲E
کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۴Efficient
روند کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۶Efficient Procedure
E.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۹EG
E.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۸EI
استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۳Elementary valid argument
صورت استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۱Elementary valid argument form
حذف کلاس‌های متمم: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۲Eliminating class complements
حذف مترادف‌ها: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۱Eliminating synonyms
معنی انگيزشی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۲Emotive meaning
تجربه پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۳Empirical
تصدیق‌پذیر تجربی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۷Empirically verifiable
قیاس ضمیر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۴Enthymeme
برهان موجز: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۵Enthymeme
قیاس اضماری: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۳Enthymeme
قیاس پوشیده: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۱Enthymeme
قیاس مضمر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۲Enthymeme
استدلال ضمنی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۴Enthymeme
فقرات موجود: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۳Entity
چندپهلو: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۱Equivocation
گریز از میان پیکان‌ها: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۴Escapes between the horns of a dilemma
گزاره‌های استثناساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۷Exceptive proposition
گزاره‌های جداساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۶Exceptive proposition
یا -ی انحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۱Exclusive Disjunction
گزاره‌ ویژه‌ساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۴Exclusive propositions
گزاره‌ حصری: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۵Exclusive propositions:syn 2.
مغالطه وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۴Existential fallacy
مغالطه وجودی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۵ExistEntial fallacy
تعمیم وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۴Existential Generalization
نهاده وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۲Existential Import
تخصيص وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۳Existential Instantiation
پیش‌فرض وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۳Existential presupposition
سور وجودی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۳Existential quantifier
مقدار امید: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۱Expectation value
آزمایش: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۵Experiment
تبیین: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۴Explanation
بازنمود: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۳Explanation
تبیین: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۱Explanation
ایضاح: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۲Explanation
بازنمود: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۳Explanation
فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۰Explanatory hypothesis
رشد تصاعدی جدول ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۳Exponential growth of the truth table
واگردان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۱Exportation
کارکرد گویاگر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۴Expressive Language
مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۳Extension
معنی مصداقی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۴Extensional meaning
راستینه‌ها: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۱Fact
مغالطه‌های ابهام: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۴Fallacies of ambiguity
مغالطه‌هایابهام: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۱Fallacies of Ambiguity
مغالطه‌های استقرای معیوب‌: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۲Fallacies of defective induction
مغالطه‌های پیش‌فرضی: مغالطات پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۰/۰۱Fallacies of Presumption
مغالطه‌های پیش‌فرضی: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۳Fallacies of presumption
مغالطه‌های ربط: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۱Fallacies of relevance
مغالطه‌های ربط: مغالطات ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۰/۰۱Fallacies of relevance
مغالطه: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۱Fallacy
مغالطه تأکید: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۳/۰۱Fallacy of accent
حالت خاص: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۱Fallacy of Accident
عرض: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۲Fallacy of Accident
مغالطه وضع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۹Fallacy of affirming the consequent
مغالطه ابهام ساختاری: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۲/۰۱Fallacy of amphiboly
مغالطه تركیب: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۱Fallacy of Composition
مغالطه رفع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۲Fallacy of denying the antecedent
مغالطه تفصیل: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۵/۰۱Fallacy of division
مغالطه استخراج ایجابی از سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۳Fallacy oF drawing an aFFirmative conclusion From a negative premise
مغالطه چندمعنایی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۲Fallacy of equivocation
مغالطه مقدمات سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۱Fallacy oF exclusive premises
مغالطه علت جعلی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۱Fallacy of false cause
مغالطه چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۲Fallacy of four terms
مغالطه گذر ناروا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۷Fallacy oF illicit process
مغالطه واژگان نسبی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۳Fallacy of Relative words
مغالطه حد وسط چندمعنا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۳Fallacy oF the ambiguous middle
مغالطه توزیع‌نشدگی حد وسط: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۵Fallacy oF the undistributed middle
قیاس معاالفارق: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۷False analog
ابطال‌پذیری: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۵Falsifiability
ابطال‌پذیر: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۴Falsifiable
فریو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۱Ferio
فریسون: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۸Ferison
فستینو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۵Festino
پانزده صورت معتبر قیاس‌های حملی استاندارد-ساخت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۷Fifteen Valid Forms
شکل: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۲Figure
شکل اول: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۲First Figure oF syllogism
انحراف یکم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۵First pattern of deviation
قیاس پوشیده مرتبه اول: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۵First-order enthymeme
پنج کارکرد ربان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۲Five functions of language
پنج روش استدلال استقرائی: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۳Five Methods of Inductive Inference
فلوچارت برای بکارگیری شش قاعده قیاسی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۶Flowchart for Applying the Six Syllogistic Rules
گمارش اجباری مقدار ارزش: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۳Forced truth-value assignment
صورت یک قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۱Form of syllogism
مغالطه صوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۲Formal fallacy
برهان صوری اعتبار: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۸Formal proof of validity
پیکربندی فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۹Formulating the Explanatory Hypothesis
شکل چهارم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۵Forth Figure oF syllogism
قواعد چهار گانه سور ها: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۵Four quantification rules
فریسیسن: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۲Fresison
کارکردهای زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۱Functions of Language
اقمار گالیله‌ای: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۳Galilean satellites
اصل علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۳General causal law
قانون عام علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۲General causal law
رابطه علی عام: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۱General causal relation
شمای کلی گزاره‌های حملی استاندار-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۸General Schema of Standard-Form Categorical Propositions
عبارت‌های عام: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۲General terms
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۶General theory of relativity
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۷General theory of relativity testing
تعمیم: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۲Generalization
مغالطه ژنتیک: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۳Genetic fallacy
جنس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۳Genus
جرج بول: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۵George Boole
غلامحسین مصاحب: منطق جدید۱۳۵۸ ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱Gholamhossein Mosaheb
مصادره قیاس ‌دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۵Grasp the dilemma by the horns
جرم هم نشینی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۴Guilt by association
تعمیم شتاب‌زده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۱Hasty Generalization
تعمیم ناروا: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۲Hasty Generalization
⊂: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۷Horseshoe
فرضیه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۹Hypothesis
فرضیه، نظریه و قانون در علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۸Hypothesis, theory and law in science
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۳Hypothetical proposition
گزاره فرضی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۲Hypothetical proposition
گزاره‌ فرضی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۲Hypothetical proposition
قیاس شرطی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۹Hypothetical Syllogism
H.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۳Hypothetical Syllogism
مدل فرضیه نگاری قیاسی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۳Hypothetico-deductive model
مدل فرضیه نگاری استنتاجی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۲Hypothetico-deductive model
هفت گام مدل فرضیه نگاری علمی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۱Hypothetico-deductive model
I: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۵I
شناسایی صورت مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۴Identifying the Problem
گر و فقط اگر: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۵If and only if
خلاف مهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۸IllIcIt major
خلاف کهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۹IllIcIt mInjor
استنتاج بی‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۱Immediate inference
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۶Implication
ویژگی بایسته: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۵Important characteristic
یا -ی غیرانحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۰Inclusive Disjunction
ناسازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۱Inconsistency
افزایش مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۲Increasing intension
رویدادهای نابسته: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۷Independent events
برهان غیرمستقیم اعتبار: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۱Indirect Proof of Validity
آزمون غیرمستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۶Indirect test
منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۲Individual
تکتا: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۳Individual
ثابت منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۵Individual Constant
متغیر منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۷Individual variable
استقرا با برشمارش ساده: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۳Induction by simple enumeration
استدلال‌های استقرایی: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۲Inductive argument
استدلال استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۸Inductive argument
تعمیم استقرایی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۲Inductive generalization
منطق استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۵Inductive logic
مغالطه‌ غیرصوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۳Informal fallacies
کارکرد آگه‌ساز زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۳Informative Language
گام یکم: ایجاد ریشه درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۴Initial step in building semantic tree
مورد گذاری: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۵Instantiating
تخصیص: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۴Instantiating
مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۹Intension
معنی مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۷Intensional meaning
تعبیر: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۲Interpretation
اشتراک دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۴Intersection of two classes
نامعتبر: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۳Invalid
نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۱Invalid
استدلال نامعتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۲Invalid deductive argument
صورت استدلالی نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۲Invalid Logical Form
جان استوارت میل: قلمرو و مرزهای استقرا ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۵/۰۱John Stuart Mill
روش متصل توافق و تفاوت: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۱Joint Method of Agreement and Difference
رخدادهای توأمان: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۴Joint occurrences
توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۶Justification
نمایه توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۵Justification ledger
قانون: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۱Law
برگ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۸Leaf
تعریف واژگانی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۶Lexical definition
تحدید عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۳Limitation_of_contraposition
پیوند: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۵Link
معنی لفظی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۱Literal meaning
منطق: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۲Logic
منطق محمولات: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۵Logic of predicates
منطق گزاره ها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۴Logic of propositions
تمثیل منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۱Logical analogy
آنالوژی منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۲Logical analogy
نتیجه منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۵Logical consequence
استلزام منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۶Logical entailment
منطقاً مستلزم: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۴Logical entailment
صورت منطقی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۵Logical form
روابط منطقی بین گزاره‌ها: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۵Logical relations between propositions
ساختار استدلال: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۶Logical relations between propositions
قواعد منطقی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۱Logical Rules
منطقاً درست: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۸Logical truth
هم‌ارز منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۱Logically equivalent
اشر: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۱M. C.Esche
اصلی: نوزده قاعده استنتاج ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۸/۰۱Main connective
کبرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۵Major premise
مهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۴Major premise
مقدمه مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۳Major premise
حد مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۸Major terM
حد اکبر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۹Major terM
هم‌ارز مادی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۳Material equivalence
هم‌ارزی مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۰Material Equivalence
استلزام مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۹Material Implication
استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۹Material Implication
جدول ارزش استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۸Material Implication truth table
امید ریاضی: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۲Mathematical expectation
منطق ریاضی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳Mathematical Logic
ماتریس: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۳Matrix
امر واقع: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۱Matter of fact
استنتاج به‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۲Mediate inference
مباحثه‌ی صرفاً واژه‌ای: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۴Merely Verbal Dispute
قاعده تصدیق: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۴Method of affirming
روش توافق: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۴Method of Agreement
روش تغییر همزمان: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۱Method of concomitant variation
روش دگرسانی همایند: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۲Method of concomitant variation
قاعده انکار: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۸Method of denying
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۲Method of Difference
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۱Method of Difference
قاعده وضع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۳Method of putting
روش باقیمانده‌ها: روش تحلیل علی: باقیماند ۰۰۴-۰۱۳-۴_۴/۰۱Method of Residues
قاعده رفع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۷Method of taking away
حد وسط: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۲Middle term
روش‌های میل: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۲Mill’s methods
مقدمه کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۶Minor preMise
صغرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۸Minor preMise
کهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۷Minor preMise
حد اصغر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۱Minor terM
حد کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۰Minor terM
ازدست رفتن سررشته: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۱Missing the point
قیاس شرطی آمیخته: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۶Mixed hypothetical syllogism
مدل: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۳Model
منطق نمادین جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۶Modern logic
منطق جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۵Modern logic
مربع تقابل جدید: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۶Modern square of opposition
قیاس استثنایی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۷Modus Ponens
قیاس استثنائی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۲Modus Ponens
M.P.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۱Modus Ponens
قیاس اقترانی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۶Modus Tollens
قیاس اقترانی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۰Modus tollens
M.T.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۲Modus Tollens
ضرب: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۰Mood
شایسته‌ترین طبقه‌بندی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۶Most important classification
پارادوکس حرکت: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶Movement paradox
دوبه‌دو ناسازگار: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۹Mutually exclusive events
استنتاج طبیعی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۷Natural deduction
طبیعی بودن: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۱Naturalness
شرط لازم و کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۹Necessary and sufficient condition
شرط لازم: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۳Necessary condition
شرط لازم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۰Necessary condition
نفی دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۳Negated biconditional
نفی شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۰Negated conditional
نفی عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۱Negated conjunction
نفی فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۹Negated disjunction
نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۵Negation
جدول ارزش نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۷Negation truth-table
گزاره‌های (حملی) سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۰Negative categorical proposition
کیفیت سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۳Negative quality
گره‌: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۳Node
فقره داده گره: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۰Node data item
تعریف اسمی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۵Nominal definition
نتیجه پرت: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۴Non sequiter
گزاره غیرمرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۱Non-compound
فرمول صورت–نرمال: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۷Normal-formformula
تعداد فقره‌های موجود: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۲Number of entities
تعداد جهات شبیه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۴Number of similar respects
ضریب عددی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۱Numerical Coefficient of Probability
O: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۸O
مفهوم عینی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۲Objective intension
تالی عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۱Obverse
عکس ‌متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۹Obversion
مقدمه عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۰Obvertend
مباحثه آشکارا گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۳Obviously Genuine Dispute
شاخه باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۶Open branch
درخت باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۸Open tree
تعریف کنش‌ور: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۵Operational definition
تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۱Opposition
درخت مرتب: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۲Ordered tree
اورگانون: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۷Organon
تعریف نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۲Ostensive definition
پیشامد: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۳Outcome
پارادوکس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵Paradox
پارامتر: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۱Parameter
بازآرایی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۲Paraphrasing arguments
پارمِنیدِس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴Parmenides
درخت گسترش‌یافته جزئی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۹Partially developed tree
گزاره انکاری جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۷Particular affirmative propositions
گزاره پذیرنده جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۴Particular affirmative propositions
گزاره‌ سالب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۶Particular affirmative propositions
گزاره‌ موجب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۳Particular affirmative propositions
گزاره (حملی) جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۲Particular categorical proposition
کمیت جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۶Particular quantity
مسیر: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۳Path
قانون پیرس: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۲Peirce's law
زبان کرداری: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۸Performative language
زبان كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۷Performative language
افعال كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۹Performative verbs
تعریف اقناعی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۲Persuasive definition
انسداد استدلال: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۸Poisoning the well
زهرآگین کردن چاه آب: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۷Poisoning the well
جهان ممكن: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۱Possible universe
علت شمردن مقدم: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۲Post hoc ergo propter hoc
طبقه‌بندی کاربردی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۴Practical classification
پیش سقراطیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲Pre Socratic philosophy
تعریف روشنگر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۰Precising Definition
مقدمِ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۶Predecessor
حد محمول: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۶Predicate term
توان پیشگویانه: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۳Predictive power
نشانگر مقدمات: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۲Premise indicators
مقدمات: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۳Premises
مقدمات قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۱Premises of syllogism
اصل طرد شق وسط: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۵Principle of excluded middle
اصل طرد شق ثالث: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۴Principle of excluded middle
اصل این‌همانی: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۲Principle of identity
اصل استقرا: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۲Principle of induction
اصل امتناع تناقض: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۳Principle of noncontradiction
مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۵Problem
حل مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۶Problem-solving
چرخه حل مسئله: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۲Problem-Solving Cycle
روند نمودار ون در ارزیابی قیاس: نمودار ون و قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۳/۰۱Process of venn diagram in syllogism evaluation
حاصل‌ضرب دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۵Product of two classes
قضیه حاصل‌ضرب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۶Product theorem
گزاره: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۲Proposition
تابع گزاره‌ای: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۸Propositional function
محاسبه‌پذیری منطق گزاره‌ای: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۶Propositional logic computability
علت نزدیک: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۸Proximate cause
نشان‌ گذاری نگارشی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۴Punctuation
قیاس شرطی محض: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۰Pure Hypothetical Syllogism
قیاس شرطی محض: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۵Pure hypothetical syllogism
کیفیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۱Quality
سور گذاری: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۲Quantification
سور گذاری گزاره A: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۱Quantification of the A Proposition
سور گذاری گزاره E: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۲Quantification of the E Proposition
سور گذاری گزاره I: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۳Quantification of the I Proposition
سور گذاری گزاره O: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۴Quantification of the O Proposition
منطق سورها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۳Quantification theory
سور: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۹Quantifier
سور: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۱Quantifier
کمیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۴Quantity
مکانیک کوانتومی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۲Quantum mechanics
تعریف نیمه نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۳Quasi-ostensive definition
تعریف حقیقی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۷Real definition
شاه‌ماهی سرخ: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۳/۰۱Red herring
کاهش به پوچی: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۲Reductio ad absurdum
تعلیق به محال: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۳Reductio ad absurdum
کاهیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۲Reduction to standard form
افزونگی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۳Redundancy
ردیهِ برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۳Refutation
وازنش با همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۱Refutation by Logical Analogy
وازنش با قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۴Refutation by logical analogy
وازنش با همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۵Refutation by logical analogy
ابطال استدلال بوسیله همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۲Refutation by Logical Analogy
متمم نسبی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۸Relative complement
نظریه فراوانی نسبی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۳Relative frequency theory of probability
مربوط بودن: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۵Relevance
علت دور: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۷Remote cause
تحلیل پس‌گستر: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۴Retrograde analysis
پرسش بلاغی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۳Rhetorical question
قاعده ترتیب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۲Robert’s Rules of Order
ریشه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۴Root
قاعده ۱: پرهیز چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۱Rule 1. Avoid four terms
قاعده ۳: هر حدی که در نتیجه قیاس توزیع‌شده است باید در مقدمات نیز توزیع‌شده باشد: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۶Rule 3. Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises
قاعده ۴: از دو مقدمه سلبی بپرهیزید.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۰Rule 4. Avoid two negative premises
قاعده ۵: اگر یکی از دو مقدمه سلبی باشند آنگاه نتیجه نیز سلبی خواهد بود: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۲Rule 5. If either premise is negative, the conclusion must be negative
قاعده ۶: از دو مقدمه کلی نمی‌توان نتیجه جزئی استخراج کرد.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۴Rule 6. From two universal premises no particular conclusion may be drawn
قاعده استنتاج: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۲Rule of inference
قاعده جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۱Rule of replacement
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۳Rules of truth-tree construction
S̄: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۸
S=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۱S=0
S≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۲S≠0
علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۲Science
بازنمود علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۵Scientific Explanation
تبیین علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۶Scientific Explanation
روش‌های علمی: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۳Scientific methods
خط قلمرو: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۳Scope line
شکل دوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۳Second figure of syllogism
انحراف دوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۶Second pattern of deviation
قیاس پوشیده مرتبه دوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۶Second-order enthymeme
متناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۰Self-contradictory
تابلویِ معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۰Semantic tableau
درخت معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۱Semantic tree
STTT: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۲Shorter Truth-Table Techniqu
تکنیک کوتاه‌ترین جدول-ارزش ممکن: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۱Shorter Truth-Table Techniqu
قیاس دو حدی ساده: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۳Simple dilemma
گره ساده: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۵Simple node
محمول ساده: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۰Simple Predicate
حروف محمولی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۱Simple Predicate
گزاره ساده: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۵Simple proposition
گزاره ساده: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱Simple Statement
ساده‌روایی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۰Simplicity
Simp.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۷Simplification
ساده ‌گردانی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۸Simplification
گزاره‌های شخصیه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۲Singular Propositions
گزاره‌های تکینه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۱Singular Propositions
شرایط فاجعه‌ناک: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۳Slippery slope
سراشیب لغزنده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۴Slippery slope
سفسطه: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۲Sophisms
زنجیره منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۱Sorites
تسلسل منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۲Sorites
استدلال متقن: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۴Sound argument
استدلال استوار: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۳Sound argument
استواری روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۱Soundness of the Tree Method
SP: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۳SP
SP=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۶SP=0
SP≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۷SP≠0
نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۴Species
صورت نوعی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۱Specific Form
صورت نوعی یک گزاره‌ داده‌شده: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۴Specific formof a given statement
تمایز نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۸specific_difference
مربع تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۰Square of Opposition
استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۶Standard form
تسلسل منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۴Standard form sorites
زنجیره منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۳Standard form sorites
ترتیب-استاندارد: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۷Standard order
گزاره حملی استاندارد-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۱Standard-form categorical propositions
قیاس حملی استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۵Standard-form categorical Syllogism
عبارت گزاره‌ای: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۴Statement
ستون گزاره‌ای: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۴Statement column
صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۱Statement form
حروف گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۸Statement letter
متغیرهای گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۶Statement variable
تعریف قراردادی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۴Stipulative Definition
مکتب رواقی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱Stoicism
پهلوان‌پنبه: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۴/۰۱straw man
نظریه ریسمان: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۸String theory
پیکربندی "یا"ی منع جمع: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۵Strong or formula
ساختار تعریف: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۱Structure of definition
متداخل محاطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۹Subaltern
تداخل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۷Subalternation
داخل در تحت تضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۵Subcontraries
حد موضوع: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۵Subject term
مفهوم ذهنی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۱Subjective intension
زیر-برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۶Sub-proof
مورد جانشینی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۹Substitution instance
مورد جانشین: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۰Substitution Instance of an Argumentm
مورد جانشین آن صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۳Substitution instance of the statement form
زیر درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۹Subtree
تالی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۷Successor
شرط کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۵Sufficient condition
شرط کافی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۱Sufficient condition
متداخل محیطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۸Superaltern
قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۳SyllogiSm
نتیجه قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۲Syllogism conclusion
حدود قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۹Syllogism terms
استدلال قیاسی: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۱Syllogistic Argument
منطق نمادین: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲Symbolic Logic
نمایش نمادین گزاره‌های حملی: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۹Symbolic Representation of Categorical Propositions
تعریف ترادفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۴Synonymous definition
دستگاه استنتاج طبیعی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۱System of natural deduction
روش تابلو: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۲Tableaux Method
صورت گزاره‌ای توتولوژیک: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۶Tautologous statement form
توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۲Tautology
توتولوژی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۷Tautology
حد: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۷Term
منطق حدود: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۴Terms logic
منطق حدود: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۸Terms logic
آزمون‌پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۴Testable
آزمون نتایج: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۴Testing the Consequences
روش جدول ارزش کامل: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۴The Complete Truth-Table Method
اشکال چهارگانه قیاس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۱The Four Figures
بارداری سلبی: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۳The negative pregnant
روابط بین گزاره‌های حملی: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۶The Relations between Categorical proposition
قواعد جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۲The Rules of Replacement
سه قانون اندیشه: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۱The Three Laws of Thought
طبقه‌بندی نظری: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۳Theoretical classification
تعریف نظری: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۱Theoretical definition
نظریه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۰Theory
نظریه استنتاج: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۱Theory_of_deduction
شکل سوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۴Third figure of syllogism
انحراف سوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۷Third pattern of deviation
قیاس پوشیده مرتبه سوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۷Third-order enthymeme
≡: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۴Three-bar sign
~: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۶Tilde
برگردانیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۳Translation to standard form
ترانهش: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۸Transposition
درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۲Tree
ترازبندی درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۱Tree alignment
استدلال‌های تابع-ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۱Truth functional argument
جدول ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۳Truth table
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۴Truth tree rules
مقدار ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۸Truth value
مقدار ارزش: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۳Truth value
گمارش مقادیر ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۲Truth value assignment
مؤلفه تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۹Truth-Functional component
گزاره مرکب تابع–ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۰Truth-Functional Compound Statement
رابط تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۲Truth-Functional Connective
درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۹Truth-tree
تو نیز هم: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۶tu quoque
U.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۷UI
U.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۶UI
گزاره نامعین: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۳Undetermined proposition
برگردان یکنواخت: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۲Uniform translation
کلاس یک‌تایی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۳Unit class
گزاره پذیرنده کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۳Universal affirmative propositions
گزاره موجب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۲Universal affirmative propositions
گزاره (حملی) کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۱Universal categorical proposition
تعميم کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۲Universal Generalization
تخصیص کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۱Universal Instantiation
گزاره انکاری کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۱Universal negative propositions
گزاره سالب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۰Universal negative propositions
سور عمومی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۱Universal quantifier
کمیت کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۵Universal quantity
جهان سخن: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۶Universe of discourse
بازنمود غیرعلمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۷Unscientific explanation
مبهم: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۹Vague
معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۴Valid
معتبر‌: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۱Valid
استدلال معتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۱Valid deductive argument
صورت(های) معتبر قیاس حملی: استنتاج ۱۵ صورت معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۶/۰۱Valid forms of the categorical syllogism
صورت استدلالی معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۳Valid Logical Form
قیاس‌های حملی معتبر: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۳Valid syllogism vase
اعتبار: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۲Validity
متغیر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۷Variable
گوناگونی موردها در مقدمات: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۳Variety of the instances in the premises
نمودارهای ون: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۱۰Venn diagrams
نمودارهای ون: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۹Venn diagrams
قیاس‌های تضعیف‌شده: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۶Weakened syllogisms
⋁: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۲Wedge
ذنون سیتیومی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲Zeno of Citium
زنون اِلیایی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱Zeno of Elea
اشر: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۱۰۰۰1M. C.Esche
منطق: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۲۰۰۰2Logic
تفکر نقادانه: منطق چیست ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۱/۰۳۰۰۰3Critical thinking
ارسطو: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۱۰۰۰4Aristotle
گزاره: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۲۰۰۰5Proposition
مقدار ارزش: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۳۰۰۰6Truth value
عبارت گزاره‌ای: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۴۰۰۰7Statement
گزاره ساده: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۵۰۰۰8Simple proposition
گزاره مرکب: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۶۰۰۰9Compound proposition
گزاره‌ عطفی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۷۰۰10Conjunctive proposition
گزاره فصلی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۸۰۰11Disjunctive proposition
گزاره جایگزینی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۰۹۰۰12Alternative proposition
منفصله: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۰۰۰13Disjunction
گزاره شرطی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۱۰۰14Conditional proposition
گزاره‌ فرضی: گزاره چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۲/۱۲۰۰15Hypothetical proposition
استدلال: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۱۰۰16Argument
نتیجه: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۲۰۰17Conclusion
مقدمات: استدلال چیست؟ ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۳/۰۳۰۰18Premises
نشانگرهای نتیجه: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۱۰۰19Conclusion indicators
نشانگر مقدمات: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۲۰۰20Premise indicators
پرسش بلاغی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۳۰۰21Rhetorical question
استدلال ضمنی: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۴۰۰22Enthymeme
برهان موجز: شناسایی استدلال ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۴/۰۵۰۰23Enthymeme
تبیین: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۱۰۰24Explanation
ایضاح: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۲۰۰25Explanation
بازنمود: استدلال و تبیین ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۵/۰۳۰۰26Explanation
معتبر‌: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۱۰۰27Valid
اعتبار: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۲۰۰28Validity
نامعتبر: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۳۰۰29Invalid
منطق استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۴۰۰30Deductive logic
منطق استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۵۰۰31Inductive logic
نتیجه در استنتاج و استقرا: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۶۰۰32Conclusion in argument
استدلال استنتاجی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۷۰۰33Deductive argument
استدلال استقرایی: استنتاج و استقرا ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۶/۰۸۰۰34Inductive argument
استدلال معتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۱۰۰35Valid deductive argument
استدلال نامعتبر: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۲۰۰36Invalid deductive argument
استدلال استوار: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۳۰۰37Sound argument
استدلال متقن: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۴۰۰38Sound argument
روابط منطقی بین گزاره‌ها: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۵۰۰39Logical relations between propositions
ساختار استدلال: صدق در منطق ۰۰۱-۰۰۱-۰۰۷/۰۶۰۰40Logical relations between propositions
تکنیک‌های تحلیلی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۱۰۰41Analitic technics of arguments
بازآرایی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۲۰۰42Paraphrasing arguments
نمودار‌سازی استدلال: بازآرائی استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۱/۰۳۰۰43Diagramming arguments
مفروضات: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۱۰۰44Assumptions
چرخه حل مسئله: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۲۰۰45Problem-Solving Cycle
ماتریس: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۳۰۰46Matrix
تحلیل پس‌گستر: مسئله و استدلال ۰۰۱-۰۰۲-۰۰۳/۰۴۰۰47Retrograde analysis
کارکردهای زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۱۰۰48Functions of Language
پنج کارکرد ربان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۲۰۰49Five functions of language
کارکرد آگه‌ساز زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۳۰۰50Informative Language
کارکرد گویاگر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۴۰۰51Expressive Language
کارکرد رهنمون‌گر زبان: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۵۰۰52Directive Language
زبان آئین‌ورز: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۶۰۰53Ceremonial language
زبان كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۷۰۰54Performative language
زبان کرداری: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۸۰۰55Performative language
افعال كنش‌گر: کارکردهای زبان ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۱/۰۹۰۰56Performative verbs
معنی لفظی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۱۰۰57Literal meaning
معنی انگيزشی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۲۰۰58Emotive meaning
باور: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۳۰۰59Belief
باورمندی: استدلال و انگیزه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۲/۰۴۰۰60Belief
باور و گرایش: انگیزه و باور ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۳/۰۱۰۰61Belief and attitude in dispute
مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۱۰۰62Dispute
سه رده مباحثه: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۲۰۰63Dispute
مباحثه آشکارا گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۳۰۰64Obviously Genuine Dispute
مباحثه‌ی صرفاً واژه‌ای: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۴۰۰65Merely Verbal Dispute
مباحثه ‌ به‌پندار واژه‌ای ولی درواقع گوهری: فن مباحثه ۰۰۱-۰۰۳-۰۰۴/۰۵۰۰66Apparently Verbal but Really Genuine
تعریف: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۱۰۰67Definition
تعریف‌شده: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۲۰۰68Definiendum
تعریف‌گر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۳۰۰69Definiens
تعریف قراردادی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۴۰۰70Stipulative Definition
تعریف اسمی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۵۰۰71Nominal definition
تعریف واژگانی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۶۰۰72Lexical definition
تعریف حقیقی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۷۰۰73Real definition
چندپهلو: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۸۰۰74Ambiguous
مبهم: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۰۹۰۰75Vague
تعریف روشنگر: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۰۰۰76Precising Definition
تعریف نظری: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۱۰۰77Theoretical definition
تعریف اقناعی: تعریف چیست ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۱/۱۲۰۰78Persuasive definition
ساختار تعریف: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۱۰۰79Structure of definition
عبارت‌های عام: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۲۰۰80General terms
مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۳۰۰81Extension
معنی مصداقی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۴۰۰82Extensional meaning
معنی تفکیکی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۵۰۰83Denotative meaning
تفکیک: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۶۰۰84Denotation
معنی مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۷۰۰85Intensional meaning
معنی دلالت‌ مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۸۰۰86Connotative meaning
مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۰۹۰۰87Intension
دلالت مفهومی: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۰۰۰88Connotation
رده: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۱۰۰89Class
افزایش مفهوم: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۲۰۰90Increasing intension
کاهش مصداق: مصداق، مفهوم و تعریف ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۲/۱۳۰۰91Decreasing intension
تعریف‌های تفکیکی: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۱۰۰92Denotative definition
تعریف نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۲۰۰93Ostensive definition
تعریف نیمه نمایان‌ساز: تعریف مصداقی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۳/۰۳۰۰94Quasi-ostensive definition
مفهوم ذهنی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۱۰۰95Subjective intension
مفهوم عینی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۲۰۰96Objective intension
مفهوم متعارفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۳۰۰97Conventional intension
تعریف ترادفی: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۴۰۰98Synonymous definition
تعریف کنش‌ور: تعریف مفهومی ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۴/۰۵۰۰99Operational definition
تعریف به جنس و فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۱۰100Definition by genus and difference
تعریف تحلیلی: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۲۰101Analytical definition
جنس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۳۰102Genus
نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۴۰103Species
رده: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۵۰104Class
کلاس: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۶۰105Class
فصل: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۷۰106Difference
تمایز نوع: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۸۰107specific_difference
تعریف دوری: تعریف جنس/فصل ۰۰۱-۰۰۴-۰۰۵/۰۹۰108Circular definition
مغالطه: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۱۰109Fallacy
مغالطه صوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۲۰110Formal fallacy
مغالطه‌ غیرصوری: مغالطه چیست ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۱/۰۳۰111Informal fallacies
مغالطه‌های ربط: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۱۰112Fallacies of relevance
مغالطه‌های استقرای معیوب‌: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۲۰113Fallacies of defective induction
مغالطه‌های پیش‌فرضی: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۳۰114Fallacies of presumption
مغالطه‌های ابهام: طبقه‌بندی مغالطه ۰۰۱-۰۰۵-۰۰۲/۰۴۰115Fallacies of ambiguity
مغالطه‌های ربط: مغالطات ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۰/۰۱۰116Fallacies of relevance
توسل به جمع: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۱۰117Appeal to the populace
ارابه هیجان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۱/۰۲۰118Bandwagon fallacy
توسل به هم‌دردی: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۱۰119Appeal to pity
توسل به انگیزه: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۲۰120Appeal to emotion
توسل به رشک: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۳۰121Ad invidiam
توسل به ترس: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۴۰122Ad metum
توسل به نفرت: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۵۰123Ad odium
توسل به غرور و افتخار: مغالطه ‌ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۲/۰۶۰124Ad superbium
شاه‌ماهی سرخ: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۳/۰۱۰125Red herring
پهلوان‌پنبه: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۴/۰۱۰126straw man
حمله شخصی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۱۰127Argument against the person
تبه‌گری: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۲۰128Abusive
مغالطه ژنتیک: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۳۰129Genetic fallacy
جرم هم نشینی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۴۰130Guilt by association
پیش‌آیندی: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۵۰131Circumstantial
تو نیز هم: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۶۰132tu quoque
زهرآگین کردن چاه آب: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۷۰133Poisoning the well
انسداد استدلال: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۵a/۰۸۰134Poisoning the well
دست‌آویزی به ‌زور: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۶/۰۱۰135Appeal to force
ازدست رفتن سررشته: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۱۰136Missing the point
هیچ‌سازی برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۲۰137Disproof
ردیهِ برهان: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۳۰138Refutation
نتیجه پرت: مغالطه ربط ۰۰۱-۰۰۵-۳r۷/۰۴۰139Non sequiter
مغالطات استقرای معیوب: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۱۰140Defective Induction
استناد به ندانستگی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۱/۰۲۰141Argument from ignorance
توسل به مرجع: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۲/۰۱۰142Appeal to inappropriate authority
مغالطه علت جعلی: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۱۰143Fallacy of false cause
علت شمردن مقدم: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۲۰144Post hoc ergo propter hoc
شرایط فاجعه‌ناک: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۳۰145Slippery slope
سراشیب لغزنده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۳/۰۴۰146Slippery slope
تعمیم شتاب‌زده: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۱۰147Hasty Generalization
تعمیم ناروا: مغالطه استقرای معیوب ۰۰۱-۰۰۵-۴d۴/۰۲۰148Hasty Generalization
مغالطه‌های پیش‌فرضی: مغالطات پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۰/۰۱۰149Fallacies of Presumption
حالت خاص: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۱۰150Fallacy of Accident
عرض: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۱/۰۲۰151Fallacy of Accident
پرسش مرکب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۱۰152Complex question
قاعده ترتیب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۲۰153Robert’s Rules of Order
بارداری سلبی: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۲/۰۳۰154The negative pregnant
مصادره به مطلوب: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۱۰155Begging the question
اصل استقرا: مغالطه پیش‌فرضی ۰۰۱-۰۰۵-۵p۳/۰۲۰156Principle of induction
مغالطه‌هایابهام: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۱۰157Fallacies of Ambiguity
سفسطه: مغالطات ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۰/۰۲۰158Sophisms
چندپهلو: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۱۰159Equivocation
مغالطه چندمعنایی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۲۰160Fallacy of equivocation
مغالطه واژگان نسبی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۱/۰۳۰161Fallacy of Relative words
مغالطه ابهام ساختاری: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۲/۰۱۰162Fallacy of amphiboly
مغالطه تأکید: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۳/۰۱۰163Fallacy of accent
مغالطه تركیب: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۱۰164Fallacy of Composition
توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۲۰165Distributive
تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۳۰166Collective
کاربرد توزیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۴۰167Distributive use
کاربرد تجمیعی: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۴/۰۵۰168Collective use
مغالطه تفصیل: مغالطه ابهام ۰۰۱-۰۰۵-۶a۵/۰۱۰169Fallacy of division
نظریه استنتاج: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۱۰170Theory_of_deduction
منطق کلاسیک (قدیم): نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۲۰171Aristotelian logic
منطق ارسطویی: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۳۰172Aristotelian logic
منطق حدود: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۴۰173Terms logic
منطق جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۵۰174Modern logic
منطق نمادین جدید: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۶۰175Modern logic
اورگانون: نظریه استنتاج ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۱/۰۷۰176Organon
طبقه: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۱۰177Class
کلاس: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۲۰178classs
گزاره‌های حملی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۳۰179Categoricalproposition
گزاره‌های کتگوریک: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۲/۰۴۰180Categoricalproposition
گزاره حملی استاندارد-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۱۰181Standard-form categorical propositions
گزاره موجب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۲۰182Universal affirmative propositions
گزاره پذیرنده کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۳۰183Universal affirmative propositions
A: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۴۰184A
حد موضوع: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۵۰185Subject term
حد محمول: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۶۰186Predicate term
حد: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۷۰187Term
منطق حدود: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۸۰188Terms logic
نمودارهای ون: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۰۹۰189Venn diagrams
گزاره سالب کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۰۰190Universal negative propositions
گزاره انکاری کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۱۰191Universal negative propositions
E: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۲۰192E
گزاره‌ موجب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۳۰193Particular affirmative propositions
گزاره پذیرنده جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۴۰194Particular affirmative propositions
I: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۵۰195I
گزاره‌ سالب جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۶۰196Particular affirmative propositions
گزاره انکاری جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۷۰197Particular affirmative propositions
O: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۸۰198O
گزاره‌ (حملی) ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۱۹۰199Affirmative categorical proposition
گزاره‌های (حملی) سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۰۰200Negative categorical proposition
گزاره (حملی) کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۱۰201Universal categorical proposition
گزاره (حملی) جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۳/۲۲۰202Particular categorical proposition
کیفیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۱۰203Quality
کیفیت ایجابی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۲۰204Affirmative quality
کیفیت سلبی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۳۰205Negative quality
کمیت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۴۰206Quantity
کمیت کلی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۵۰207Universal quantity
کمیت جزئی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۶۰208Particular quantity
پیوند: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۷۰209Copula
شمای کلی گزاره‌های حملی استاندار-ساخت: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۸۰210General Schema of Standard-Form Categorical Propositions
سور: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۰۹۰211Quantifier
توزیع‌شدگی: گزاره‌های حملی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۴/۱۰۰212Distribution
تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۱۰213Opposition
متناقض: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۲۰214Contradictories
متضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۳۰215Contraries
ممکن: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۴۰216Contingent
داخل در تحت تضاد: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۵۰217Subcontraries
گزاره‌های متناظر: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۶۰218Corresponding_propositions
تداخل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۷۰219Subalternation
متداخل محیطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۸۰220Superaltern
متداخل محاطی: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۰۹۰221Subaltern
مربع تقابل: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۰۰222Square of Opposition
استنتاج بی‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۱۰223Immediate inference
استنتاج به‌واسطه: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۲۰224Mediate inference
گزاره نامعین: مربع تقابل سنتی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۵/۱۳۰225Undetermined proposition
عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۱۰226Conversion
وارون ساده: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۲۰227Conversion
تحدید عکس مستوی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۳۰228Conversion by limitation
کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۴۰229Class
خاصه تعریف کلاس: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۵۰230Class-defining characteristic
کلاس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۶۰231Complementary class
متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۷۰232Complement
متمم نسبی: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۸۰233Relative complement
عکس ‌متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۰۹۰234Obversion
مقدمه عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۰۰235Obvertend
تالی عکس متمم: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۱۰236Obverse
عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۲۰237Contraposition
تحدید عکس نقیض: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۳۰238Limitation_of_contraposition
عکس نقیض به‌وسیله تحدید: استنتاج بیواسطه ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۶/۱۴۰239Contraposition_by_limitation
تعبیر بولی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۱۰240Boolean interpretation
نهاده وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۲۰241Existential Import
پیش‌فرض وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۳۰242Existential presupposition
مغالطه وجودی: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۴۰243Existential fallacy
جرج بول: مغالطه وجودی ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۷/۰۵۰244George Boole
S=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۱۰245S=0
S≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۲۰246S≠0
SP: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۳۰247SP
اشتراک دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۴۰248Intersection of two classes
حاصل‌ضرب دو کلاس: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۵۰249Product of two classes
SP=0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۶۰250SP=0
SP≠0: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۷۰251SP≠0
S̄: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۸۰252
نمایش نمادین گزاره‌های حملی: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۰۹۰253Symbolic Representation of Categorical Propositions
نمودارهای ون: گزاره‌ حملی و نمودار ون ۰۰۲-۰۰۶-۰۰۸/۱۰۰254Venn diagrams
مقدمات قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۱۰255Premises of syllogism
نتیجه قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۲۰256Syllogism conclusion
قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۳۰257SyllogiSm
قیاس حملی: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۴۰258CategoriCal syllogism
قیاس حملی استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۵۰259Standard-form categorical Syllogism
استاندارد-ساخت: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۶۰260Standard form
ترتیب-استاندارد: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۷۰261Standard order
حد مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۸۰262Major terM
حد اکبر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۰۹۰263Major terM
حد کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۰۰264Minor terM
حد اصغر: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۱۰265Minor terM
حد وسط: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۲۰266Middle term
مقدمه مِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۳۰267Major premise
مهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۴۰268Major premise
کبرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۵۰269Major premise
مقدمه کِهین: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۶۰270Minor preMise
کهاد قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۷۰271Minor preMise
صغرای قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۸۰272Minor preMise
حدود قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۱۹۰273Syllogism terms
ضرب: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۰۰274Mood
صورت یک قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۱۰275Form of syllogism
شکل: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۲۰276Figure
شمارش صور قیاس: قیاس حملی ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۱/۲۳۰277Counting syllogism forms
تمثیل منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۱۰278Logical analogy
آنالوژی منطقی: سرشت صوری قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۲/۰۲۰279Logical analogy
روند نمودار ون در ارزیابی قیاس: نمودار ون و قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۳/۰۱۰280Process of venn diagram in syllogism evaluation
قاعده ۱: پرهیز چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۱۰281Rule 1. Avoid four terms
مغالطه چهار حدی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۲۰282Fallacy of four terms
مغالطه حد وسط چندمعنا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۳۰283Fallacy oF the ambiguous middle
قاعده ۲: توزیع‌شدگی حد وسط در حداقل یک مقدمه: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۴۰284Distribute the middle term in at least one premise
مغالطه توزیع‌نشدگی حد وسط: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۵۰285Fallacy oF the undistributed middle
قاعده ۳: هر حدی که در نتیجه قیاس توزیع‌شده است باید در مقدمات نیز توزیع‌شده باشد: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۶۰286Rule 3. Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises
مغالطه گذر ناروا: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۷۰287Fallacy oF illicit process
خلاف مهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۸۰288IllIcIt major
خلاف کهین: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۰۹۰289IllIcIt mInjor
قاعده ۴: از دو مقدمه سلبی بپرهیزید.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۰۰290Rule 4. Avoid two negative premises
مغالطه مقدمات سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۱۰291Fallacy oF exclusive premises
قاعده ۵: اگر یکی از دو مقدمه سلبی باشند آنگاه نتیجه نیز سلبی خواهد بود: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۲۰292Rule 5. If either premise is negative, the conclusion must be negative
مغالطه استخراج ایجابی از سلبی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۳۰293Fallacy oF drawing an aFFirmative conclusion From a negative premise
قاعده ۶: از دو مقدمه کلی نمی‌توان نتیجه جزئی استخراج کرد.: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۴۰294Rule 6. From two universal premises no particular conclusion may be drawn
مغالطه وجودی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۵۰295ExistEntial fallacy
فلوچارت برای بکارگیری شش قاعده قیاسی: قواعد و مغالطات قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۴/۱۶۰296Flowchart for Applying the Six Syllogistic Rules
اشکال چهارگانه قیاس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۱۰297The Four Figures
شکل اول: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۲۰298First Figure oF syllogism
شکل دوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۳۰299Second figure of syllogism
شکل سوم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۴۰300Third figure of syllogism
شکل چهارم: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۵۰301Forth Figure oF syllogism
قیاس‌های تضعیف‌شده: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۶۰302Weakened syllogisms
پانزده صورت معتبر قیاس‌های حملی استاندارد-ساخت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۷۰303Fifteen Valid Forms
باربارا: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۸۰304Barbara
سلارنت: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۰۹۰305Celarent
دری: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۰۰306Darii
فریو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۱۰307Ferio
کامسترس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۲۰308Camestres
چزاره: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۳۰309Cesare
باراکو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۴۰310Baroko
فستینو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۵۰311Festino
داتیسی: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۶۰312Datisi
دیسامیس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۷۰313Disamis
فریسون: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۸۰314Ferison
بوکاردو: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۱۹۰315Bokardo
کامنس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۰۰316Camenes
دیماریس: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۱۰317Dimaris
فریسیسن: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۲۰318Fresison
قیاس‌های حملی معتبر: ۱۵ صورت‌های معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۵/۲۳۰319Valid syllogism vase
صورت(های) معتبر قیاس حملی: استنتاج ۱۵ صورت معتبر قیاس ۰۰۲-۰۰۷-۰۰۶/۰۱۰320Valid forms of the categorical syllogism
استدلال قیاسی: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۱۰321Syllogistic Argument
کاهیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۲۰322Reduction to standard form
برگردانیده به ساخت استاندارد: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۳۰323Translation to standard form
منحرف: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۴۰324Deviate
انحراف یکم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۵۰325First pattern of deviation
انحراف دوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۶۰326Second pattern of deviation
انحراف سوم: قیاس در زبان(۱) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۱/۰۷۰327Third pattern of deviation
حذف مترادف‌ها: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۱۰328Eliminating synonyms
حذف کلاس‌های متمم: قیاس در زبان: کاهش حدود ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۲/۰۲۰329Eliminating class complements
گزاره‌های تکینه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۱۰330Singular Propositions
گزاره‌های شخصیه: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۲۰331Singular Propositions
کلاس یک‌تایی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۳۰332Unit class
گزاره‌ ویژه‌ساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۴۰333Exclusive propositions
گزاره‌ حصری: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۵۰334Exclusive propositions:syn 2.
گزاره‌های جداساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۶۰335Exceptive proposition
گزاره‌های استثناساز: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۷۰336Exceptive proposition
استدلال غیر قیاسی: قیاس در زبان: صورت استاندارد ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۳/۰۸۰337Asyllogitic argument
پارامتر: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۱۰338Parameter
برگردان یکنواخت: قیاس در زبان(۲) ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۴/۰۲۰339Uniform translation
قیاس پوشیده: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۱۰340Enthymeme
قیاس مضمر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۲۰341Enthymeme
قیاس اضماری: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۳۰342Enthymeme
قیاس ضمیر: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۴۰343Enthymeme
قیاس پوشیده مرتبه اول: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۵۰344First-order enthymeme
قیاس پوشیده مرتبه دوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۶۰345Second-order enthymeme
قیاس پوشیده مرتبه سوم: قیاس در زبانن ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۵/۰۷۰346Third-order enthymeme
زنجیره منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۱۰347Sorites
تسلسل منطقی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۲۰348Sorites
زنجیره منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۳۰349Standard form sorites
تسلسل منطقی استاندارد-ساخت: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۶/۰۴۰350Standard form sorites
قیاس فصلی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۱۰351Disjunctive syllogism
قیاس منفصله: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۲۰352Disjunctive syllogism
مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۳۰353Antecedent
تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۴۰354Consequent
قیاس شرطی محض: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۵۰355Pure hypothetical syllogism
قیاس شرطی آمیخته: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۶۰356Mixed hypothetical syllogism
قیاس استثنایی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۷۰357Modus Ponens
وضع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۸۰358Affirming the antecedent
مغالطه وضع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۰۹۰359Fallacy of affirming the consequent
قیاس اقترانی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۰۰360Modus tollens
رفع تالی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۱۰361Denying the consequent
مغالطه رفع مقدم: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۷/۱۲۰362Fallacy of denying the antecedent
قیاس دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۱۰363Dilemma
قیاس دو حدی مرکب: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۲۰364Complex dilemma
قیاس دو حدی ساده: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۳۰365Simple dilemma
گریز از میان پیکان‌ها: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۴۰366Escapes between the horns of a dilemma
مصادره قیاس ‌دو حدی: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۵۰367Grasp the dilemma by the horns
قیاس دو حدی خلاف: قیاس در زبان ۰۰۲-۰۰۸-۰۰۸/۰۶۰368Counterdilemma
مکتب رواقی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱۰369Stoicism
منطق ارسطویی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۱۰370Aristotelian Logic
منطق نمادین: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲۰371Symbolic Logic
ذنون سیتیومی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۲۰372Zeno of Citium
اسکندر افرودیسی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳۰373Alexander of Aphrodisias
منطق ریاضی: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۳۰374Mathematical Logic
زبان نمادین پیش‌ساخته: منطق جدید ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴۰375Artificial symbolic language
ارسطو و متغیر گزاره ای: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۱/۰۴۰376Aristotle and variable
زنون اِلیایی: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱۰377Zeno of Elea
گزاره ساده: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۱۰378Simple Statement
گزاره مرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲۰379Compound statement
پیش سقراطیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۲۰380Pre Socratic philosophy
هخامنشیان: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳۰381Achaemenid
مؤلفه: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۳۰382Component
ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴۰383Conjunctive statement
پارمِنیدِس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۴۰384Parmenides
پارادوکس: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵۰385Paradox
عطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۵۰386Conjunct
عاطف: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶۰387Conjunction
پارادوکس حرکت: منطق رواقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۶۰388Movement paradox
•: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۷۰389
مقدار ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۸۰390Truth value
مؤلفه تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۰۹۰391Truth-Functional component
گزاره مرکب تابع–ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۰۰392Truth-Functional Compound Statement
گزاره غیرمرکب: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۱۰393Non-compound
رابط تابع-ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۲۰394Truth-Functional Connective
جدول ارزش: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۳۰395Truth table
جدول ارزش ترکیب عطفی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۴۰396Conjunction truth table
نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۵۰397Negation
~: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۶۰398Tilde
جدول ارزش نقیض: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۷۰399Negation truth-table
ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۸۰400Disjunctive statement
فاصل: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۱۹۰401Disjunction
یا -ی غیرانحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۰۰402Inclusive Disjunction
یا -ی انحصاری: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۱۰403Exclusive Disjunction
⋁: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۲۰404Wedge
جدول ارزش ترکیب فصلی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۳۰405Disjunction truth table
نشان‌ گذاری نگارشی: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۴۰406Punctuation
پیکربندی "یا"ی منع جمع: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۵۰407Strong or formula
محاسبه‌پذیری منطق گزاره‌ای: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۶۰408Propositional logic computability
محاسبه ‌پذیر: تابع و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۲/۲۷۰409Computable
غلامحسین مصاحب: منطق جدید۱۳۵۸ ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱۰410Gholamhossein Mosaheb
گزاره شرطی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۱۰411Conditional statement
گزاره فرضی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۲۰412Hypothetical proposition
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۳۰413Hypothetical proposition
مقدم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۴۰414Antecedent
تالی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۵۰415Consequent
استلزام: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۶۰416Implication
⊂: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۷۰417Horseshoe
جدول ارزش استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۸۰418Material Implication truth table
استلزام مادی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۰۹۰419Material Implication
شرط لازم: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۰۰420Necessary condition
شرط کافی: استلزام مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۳/۱۱۰421Sufficient condition
قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۱۰422Analogy
همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۲۰423Analogy
آنالوجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۳۰424Analogy
وازنش با قیاس تشبیهی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۴۰425Refutation by logical analogy
وازنش با همسنجی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۵۰426Refutation by logical analogy
متغیرهای گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۶۰427Statement variable
متغیر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۷۰428Variable
حروف گزاره‌ای: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۸۰429Statement letter
صورت استدلال: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۰۹۰430Argument Form
مورد جانشین: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۰۰431Substitution Instance of an Argumentm
صورت نوعی: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۴/۱۱۰432Specific Form
نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۱۰433Invalid
صورت استدلالی نامعتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۲۰434Invalid Logical Form
صورت استدلالی معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۳۰435Valid Logical Form
معتبر: صورت استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۵/۰۴۰436Valid
استدلال‌های تابع-ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۱۰437Truth functional argument
گمارش مقادیر ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۲۰438Truth value assignment
رشد تصاعدی جدول ارزش: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۳۰439Exponential growth of the truth table
روش جدول ارزش کامل: استدلال و جدول ارزش ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۶/۰۴۰440The Complete Truth-Table Method
قیاس فصلی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۱۰441Disjunctive Syllogism
قیاس استثنائی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۲۰442Modus Ponens
قاعده وضع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۳۰443Method of putting
قاعده تصدیق: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۴۰444Method of affirming
صورت منطقی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۵۰445Logical form
قیاس اقترانی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۶۰446Modus Tollens
قاعده رفع: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۷۰447Method of taking away
قاعده انکار: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۸۰448Method of denying
قیاس شرطی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۰۹۰449Hypothetical Syllogism
قیاس شرطی محض: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۰۰450Pure Hypothetical Syllogism
دو وجهی ساختی: صورتهای رایج استدلال ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۷/۱۱۰451Constructive Dilemma
صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۱۰452Statement form
صورت گزاره‌ای فصلی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۲۰453Disjunctive statement form
مورد جانشین آن صورت گزاره‌ای: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۳۰454Substitution instance of the statement form
صورت نوعی یک گزاره‌ داده‌شده: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۴۰455Specific formof a given statement
صورت استدلال: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۵۰456Argument form
صورت گزاره‌ای توتولوژیک: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۶۰457Tautologous statement form
توتولوژی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۷۰458Tautology
منطقاً درست: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۸۰459Logical truth
تناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۰۹۰460Contradiction
متناقض: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۰۰461Self-contradictory
ممکن: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۱۰462Contingent
قانون پیرس: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۲۰463Peirce's law
هم‌ارز مادی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۳۰464Material equivalence
≡: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۴۰465Three-bar sign
گر و فقط اگر: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۵۰466If and only if
دو شرطی: صورت گزاره‌ای/هم‌ارزی مادی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۸/۱۶۰467Biconditional
هم‌ارز منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۱۰468Logically equivalent
نقض دوگانه: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۲۰469Double Negation
قضیه‌های دمورگان: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۳۰470DeMorgan's Theorems
منطقاً مستلزم: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۴۰471Logical entailment
نتیجه منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۵۰472Logical consequence
استلزام منطقی: هم‌ارزی منطقی ۰۰۳-۰۰۹-۰۰۹/۰۶۰473Logical entailment
سه قانون اندیشه: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۱۰474The Three Laws of Thought
اصل این‌همانی: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۲۰475Principle of identity
اصل امتناع تناقض: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۳۰476Principle of noncontradiction
اصل طرد شق ثالث: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۴۰477Principle of excluded middle
اصل طرد شق وسط: سه قانون اندیشه ۰۰۳-۰۰۹-۰۱۰/۰۵۰478Principle of excluded middle
صورت استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۱۰479Elementary valid argument form
قاعده استنتاج: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۲۰480Rule of inference
استدلال معتبر ابتدایی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۳۰481Elementary valid argument
ستون گزاره‌ای: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۴۰482Statement column
نمایه توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۵۰483Justification ledger
توجیه: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۶۰484Justification
استنتاج طبیعی: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۷۰485Natural deduction
برهان صوری اعتبار: برهان صوری ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۱/۰۸۰486Formal proof of validity
قواعد منطقی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۱۰487Logical Rules
دو لِمّی ساختی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۲۰488Constructive Dilemma
دشوار سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۳۰489Constructive Dilemma
معضل سازنده: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۴۰490Constructive Dilemma
جذب: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۵۰491Absorption
گیرایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۶۰492Absorption
ربایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۷۰493Absorption
ساده ‌گردانی: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۸۰494Simplification
پیوست: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۰۹۰495Conjunction
افزایش: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۰۰496Addition
M.P.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۱۰497Modus Ponens
M.T.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۲۰498Modus Tollens
H.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۳۰499Hypothetical Syllogism
D.S.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۴۰500Disjunctive Syllogism
C.D.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۵۰501Constructive Dilemma
Abs.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۶۰502Absorption
Simp.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۷۰503Simplification
Conj.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۸۰504Conjunction
Add.: صور استدلال معتبر مقدماتی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۲/۱۹۰505Addition
قاعده جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۱۰506Rule of replacement
قواعد جایگزینی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۲۰507The Rules of Replacement
.DeM: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۳۰508.DeM
.Com: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۴۰509.Com
.Assoc: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۵۰510.Assoc
.Dist: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۶۰511.Assoc
.D.N: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۷۰512.D.N
.Trans: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۸۰513.Trans
.Impl: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۰۹۰514.Impl
.Equiv: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۰۰515.Equiv
.Exp: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۱۰516.Exp
.Taut: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۲۰517.Taut
قضایای دمورگان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۳۰518De Morgan’s Theorems
جابجایی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۴۰519Commutation
انجمنی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۵۰520Association
پخش ‌پذیری: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۶۰521Distribution
نقض دوگانه: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۷۰522Double Negation
ترانهش: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۸۰523Transposition
استلزام مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۱۹۰524Material Implication
هم‌ارزی مادی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۰۰525Material Equivalence
واگردان: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۱۰526Exportation
توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۲۰527Tautology
درباره توتولوژی: قاعده جایگزینی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۶/۲۳۰528About tautology
دستگاه استنتاج طبیعی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۱۰529System of natural deduction
تمام: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۲۰530Complete
افزونگی: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۳۰531Redundancy
کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۴۰532Efficient
تصمیم پذیر: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۵۰533Decidable
روند کارآمد: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۶۰534Efficient Procedure
پسگرد از نتیجه: دستگاه استنتاج طبیعی ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۷/۰۷۰535Backward from the conclusion
اصلی: نوزده قاعده استنتاج ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۸/۰۱۰536Main connective
تکنیک کوتاه‌ترین جدول-ارزش ممکن: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۱۰537Shorter Truth-Table Techniqu
STTT: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۲۰538Shorter Truth-Table Techniqu
گمارش اجباری مقدار ارزش: جدول ارزش کوتاه‌تر ۰۰۳-۰۱۰-۰۰۹/۰۳۰539Forced truth-value assignment
ناسازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۱۰540Inconsistency
سازگاری: ناسازگاری ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۰/۰۲۰541Consistency
برهان غیرمستقیم اعتبار: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۱۰542Indirect Proof of Validity
کاهش به پوچی: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۲۰543Reductio ad absurdum
تعلیق به محال: برهان غیرمستقیم ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۱/۰۳۰544Reductio ad absurdum
استدلال‌های بازنمایانگر: برهان بازنمایانگر ۰۰۳-۰۱۰-۰۱۲/۰۱۰545Demonstrative argument
برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۱۰546Conditional Proof
C.P.: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۲۰547Conditional Proof
خط قلمرو: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۳۰548Scope line
فرضِ برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۴۰549Assumption of a conditional proof
تخلیه: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۵۰550Discharge
زیر-برهان شرطی: برهان شرطی ۰۰۳-۰۱۰-۱۰cp/۰۶۰551Sub-proof
مبنای روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۱۰552basis of the truth-tree method
درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۲۰553Tree
گره‌: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۳۰554Node
ریشه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۴۰555Root
پیوند: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۵۰556Link
مقدمِ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۶۰557Predecessor
تالی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۷۰558Successor
برگ: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۸۰559Leaf
زیر درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۰۹۰560Subtree
فقره داده گره: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۰۰561Node data item
ترازبندی درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۱۰562Tree alignment
درخت مرتب: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۲۰563Ordered tree
مسیر: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۳۰564Path
شاخه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۴۰565Branch
گره ساده: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۵۰566Simple node
گره گسست: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۶۰567Disjunction node
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۷۰568Binary
درخت دودویی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۸۰569Binary
درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۱۹۰570Truth-tree
تابلویِ معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۰۰571Semantic tableau
درخت معنا: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۱۰572Semantic tree
روش تابلو: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۲۰573Tableaux Method
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۳۰574Rules of truth-tree construction
قواعد ساخت درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۴۰575Truth tree rules
نفی دوگانه: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۵۰576Double negation
فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۶۰577Disjunction
شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۷۰578Conditional
عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۸۰579Conjunction
نفی فصل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۲۹۰580Negated disjunction
نفی شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۰۰581Negated conditional
نفی عطف: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۱۰582Negated conjunction
دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۲۰583Biconditional
نفی دو شرطی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۳۰584Negated biconditional
گام یکم: ایجاد ریشه درخت: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۴۰585Initial step in building semantic tree
شاخه بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۵۰586Closed branch
شاخه باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۶۰587Open branch
درخت بسته: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۷۰588Closed tree
درخت باز: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۸۰589Open tree
درخت گسترش‌یافته جزئی: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۳۹۰590Partially developed tree
درخت کامل: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۰۰591Completed tree
استواری روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۱۰592Soundness of the Tree Method
تمامیت روش درخت صدق: تشکیل درخت ارزش ۰۰۳-۰۱۰-sp۳/۴۲۰593Completeness of the Tree Method
سور: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۱۰594Quantifier
سور گذاری: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۲۰595Quantification
منطق سورها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۳۰596Quantification theory
منطق گزاره ها: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۴۰597Logic of propositions
منطق محمولات: منطق محمولات و سور ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۱/۰۵۰598Logic of predicates
گزاره موجب منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۱۰599Affirmative singular proposition
منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۲۰600Individual
تکتا: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۳۰601Individual
ویژگی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۴۰602Attribute
ثابت منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۵۰603Individual Constant
جهان سخن: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۶۰604Universe of discourse
متغیر منفرد: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۷۰605Individual variable
تابع گزاره‌ای: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۸۰606Propositional function
مورد جانشینی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۰۹۰607Substitution instance
محمول ساده: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۰۰608Simple Predicate
حروف محمولی: گزاره‌ها منفرد ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۲/۱۱۰609Simple Predicate
سور عمومی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۱۰610Universal quantifier
تعمیم: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۲۰611Generalization
سور وجودی: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۳۰612Existential quantifier
تخصیص: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۴۰613Instantiating
مورد گذاری: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۵۰614Instantiating
مربع تقابل جدید: سور عمومی/وجودی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۳/۰۶۰615Modern square of opposition
سور گذاری گزاره A: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۱۰616Quantification of the A Proposition
سور گذاری گزاره E: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۲۰617Quantification of the E Proposition
سور گذاری گزاره I: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۳۰618Quantification of the I Proposition
سور گذاری گزاره O: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۴۰619Quantification of the O Proposition
مربع تقابل مدرن: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۵۰620Boolean square of opposition
روابط بین گزاره‌های حملی: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۶۰621The Relations between Categorical proposition
فرمول صورت–نرمال: گزاره‌های سنتی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۴/۰۷۰622Normal-formformula
تخصیص کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۱۰623Universal Instantiation
تعميم کلی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۲۰624Universal Generalization
تخصيص وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۳۰625Existential Instantiation
تعمیم وجودی: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۴۰626Existential Generalization
قواعد چهار گانه سور ها: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۵۰627Four quantification rules
U.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۶۰628UI
U.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۷۰629UI
E.I.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۸۰630EI
E.G.: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۵/۰۹۰631EG
جهان ممكن: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۱۰632Possible universe
تعبیر: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۲۰633Interpretation
مدل: اثبات اعتبار ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۶/۰۳۰634Model
استدلال ناقیاسی: استنتاج ناقیاسی ۰۰۳-۰۱۱-۰۰۷/۰۱۰635Asyllogistic argument
امر واقع: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۱۰636Matter of fact
استدلال‌های استقرایی: استقرا-استنتاج / علم ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۱/۰۲۰637Inductive argument
هم‌سنجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۱۰638Analogy
آنالوجی: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۲۰639Analogy
فقرات موجود: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۳۰640Entity
استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۴۰641Analogical Argument
استدلال آنالوژیک: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۵۰642Analogical argument
شمای استدلال همسنجانه: آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۲/۰۶۰643Analogic argument schema
معیارهای ارزیابی استدلال‌های همسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۱۰644Criteria of appraising analogical arguments
تعداد فقره‌های موجود: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۲۰645Number of entities
گوناگونی موردها در مقدمات: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۳۰646Variety of the instances in the premises
تعداد جهات شبیه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۴۰647Number of similar respects
مربوط بودن: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۵۰648Relevance
ناهمسنجی: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۶۰649Disanalogy
قیاس معاالفارق: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۷۰650False analog
گستره ادعای نتیجه: ارزیابی استدلال آنالوجیک ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۳/۰۸۰651Claim that the conclusion makes
وازنش با همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۱۰652Refutation by Logical Analogy
ابطال استدلال بوسیله همسنجی منطقی: ابطال استدلال با آنالوجی ۰۰۴-۰۱۲-۰۰۴/۰۲۰653Refutation by Logical Analogy
رابطه علّی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۱۰654Causal relation
استدلال علی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۲۰655Causal reasoning
شرط لازم: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۳۰656Necessary condition
پیش‌آیندی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۴۰657Circumstance
شرط کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۵۰658Sufficient condition
علت: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۶۰659Cause
علت دور: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۷۰660Remote cause
علت نزدیک: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۸۰661Proximate cause
شرط لازم و کافی: استدلال علی ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۱/۰۹۰662Necessary and sufficient condition
قوانین علی و یکنوایی طبیعت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۱۰663Causal Laws and the Uniformity of Nature
قانون عام علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۲۰664General causal law
اصل علیت: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۳۰665General causal law
قانون علی: اصل علیت ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۲/۰۴۰666Causal laws
رابطه علی عام: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۱۰667General causal relation
تعمیم استقرایی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۲۰668Inductive generalization
استقرا با برشمارش ساده: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۳۰669Induction by simple enumeration
موردهای تأییدی: استقرا با برشمردن ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۳/۰۴۰670Confirming instances
جان استوارت میل: قلمرو و مرزهای استقرا ۰۰۴-۰۱۳-۰۰۵/۰۱۰671John Stuart Mill
احکام استقرا: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۱۰672Canons of induction
روش‌های میل: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۲۰673Mill’s methods
روش‌های علمی: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۳۰674Scientific methods
روش توافق: روش تحلیل علی: توافق ۰۰۴-۰۱۳-۴_۱/۰۴۰675Method of Agreement
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۱۰676Method of Difference
روش تفاوت: روش تحلیل علی: تفاوت ۰۰۴-۰۱۳-۴_۲/۰۲۰677Method of Difference
روش متصل توافق و تفاوت: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۱۰678Joint Method of Agreement and Difference
آزمایش‌های دوگانه: روش تحلیل علی: متصل ۰۰۴-۰۱۳-۴_۳/۰۲۰679Double-arm trials
روش باقیمانده‌ها: روش تحلیل علی: باقیماند ۰۰۴-۰۱۳-۴_۴/۰۱۰680Method of Residues
روش تغییر همزمان: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۱۰681Method of concomitant variation
روش دگرسانی همایند: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۲۰682Method of concomitant variation
پنج روش استدلال استقرائی: روش تحلیل علی: تغییر ۰۰۴-۰۱۳-۴_۵/۰۳۰683Five Methods of Inductive Inference
راستینه‌ها: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۱۰684Fact
علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۲۰685Science
بازنمود: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۳۰686Explanation
تبیین: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۴۰687Explanation
بازنمود علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۵۰688Scientific Explanation
تبیین علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۶۰689Scientific Explanation
بازنمود غیرعلمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۷۰690Unscientific explanation
فرضیه، نظریه و قانون در علم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۸۰691Hypothesis, theory and law in science
فرضیه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۰۹۰692Hypothesis
نظریه: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۰۰693Theory
قانون: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۱۰694Law
مبنای پذیرش علمی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۲۰695Basis of scientific acceptance
تجربه پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۳۰696Empirical
آزمون‌پذیر: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۴۰697Testable
آزمون مستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۵۰698Direct test
آزمون غیرمستقیم: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۶۰699Indirect test
تصدیق‌پذیر تجربی: تبیین علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۱/۱۷۰700Empirically verifiable
هفت گام مدل فرضیه نگاری علمی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۱۰701Hypothetico-deductive model
مدل فرضیه نگاری استنتاجی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۲۰702Hypothetico-deductive model
مدل فرضیه نگاری قیاسی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۳۰703Hypothetico-deductive model
شناسایی صورت مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۴۰704Identifying the Problem
مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۵۰705Problem
حل مسئله: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۶۰706Problem-solving
وضع فرضیه‌های مقدماتی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۷۰707Devising Preliminary Hypotheses
گردآوری راستینه‌های افزون: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۸۰708Collecting Additional Facts
پیکربندی فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۰۹۰709Formulating the Explanatory Hypothesis
فرضیه بازنمودی: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۰۰710Explanatory hypothesis
اندازه‌گیری محیط کره زمین: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۱۰711Determine the circumference of the Earth
استنتاج حدس‌های بیشتر: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۲۰712Deducing Further Consequences
مه بانگ: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۳۰713Big Bang
آزمون نتایج: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۴۰714Testing the Consequences
آزمایش: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۵۰715Experiment
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۶۰716General theory of relativity
نظریه نسبیت عام: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۷۰717General theory of relativity testing
نظریه ریسمان: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۸۰718String theory
کاربستن نظریه: پژوهس علمی ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۲/۱۹۰719Applying the Theory
فرضیه رقیب: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۱۰720Competing hypothese
همسازی با فرضیه‌های خوش-تثبیت پیشین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۲۰721Compatibility with previously well-established hypotheses
توان پیشگویانه: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۳۰722Predictive power
ابطال‌پذیر: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۴۰723Falsifiable
ابطال‌پذیری: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۵۰724Falsifiability
آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۶۰725Crucial experiment
آزمون فیصله بخش: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۷۰726Crucial experiment
آزمون فرجامین: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۸۰727Crucial experiment
نمونه از آزمون بحرانی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۰۹۰728Crucial experiment
ساده‌روایی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۰۰729Simplicity
طبیعی بودن: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۱۰730Naturalness
مکانیک کوانتومی: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۲۰731Quantum mechanics
اقمار گالیله‌ای: تبیین‌های علمی رقیب ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۳/۱۳۰732Galilean satellites
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۱۰733Descriptive Sciences
علوم توصیفی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۲۰734Classification
طبقه‌بندی نظری: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۳۰735Theoretical classification
طبقه‌بندی کاربردی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۴۰736Practical classification
ویژگی بایسته: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۵۰737Important characteristic
شایسته‌ترین طبقه‌بندی: طبقه‌بندی همچون فرضیه ۰۰۵-۰۱۴-۰۰۴/۰۶۰738Most important classification
ضریب عددی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۱۰739Numerical Coefficient of Probability
نظریه پیشینی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۲۰740A priori theory of probability
نظریه فراوانی نسبی احتمال: مفهوم نگاشت‌های احتمال ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۱/۰۳۰741Relative frequency theory of probability
روادید مرکب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۱۰742Complex_event
حساب احتمال: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۲۰743Calculus of probability
پیشامد: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۳۰744Outcome
رخدادهای توأمان: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۴۰745Joint occurrences
رخدادهای جایگزین: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۵۰746Alternative occurrences
قضیه حاصل‌ضرب: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۶۰747Product theorem
رویدادهای نابسته: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۷۰748Independent events
قضیه حاصل جمع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۸۰749Addition theorem
دوبه‌دو ناسازگار: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۰۹۰750Mutually exclusive events
نتیجه غیر متوقع: حساب احتمالات ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۲/۱۰۰751Counterintuitive result
مقدار امید: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۱۰752Expectation value
امید ریاضی: احتمال در زندگی ۰۰۵-۰۱۵-۰۰۳/۰۲۰753Mathematical expectation
توجه: