فهرست «درآمد به منطق»

پیش‌درآمد به منطق و «درآمد به منطق»

نگاه بسیار کوتاه به تاریخ منطق

■ بخش یکم: منطق غیرصوری (اندیشه نقادانه و زبان)

فصل ۱- مفاهیم بنیادین منطق

زبان و استدلال

فصل ۲- تحلیل، بازآرایی و نمودارسازی استدلال

زبان و استدلال

۱- بازآرايي و نمودارسازی استدلال

۲- قطعات استدلالی پیچیده

۳- مسئله و برهان

فصل ۳- زبان، کارکردهای آن و سرانجام رسانی مباحثات

زبان و استدلال

۱- سه کارکرد بنیادین زبان

۲- زبان جانبدار و زبان ناجانب‌دار

۳- انگیزه‌مندی و باورمندی در مجادلات

۴- ابهام در مجادلات و سرانجام آوری آن‌ها

فصل ۴- تعریف و ساختارهای آن

زبان و استدلال

۱- تعریف چیست و کاربرد آن

۲- ساختار تعریف(۱): مصداق و مفهوم

۳- ساختار تعریف(۲): تعریف مصداقی

۴- ساختار تعریف(۳): تعریف مفهومی

۵- تعریف به جنس و فصل

فصل ۵- مغالطه و شناسایی آن در سخن

■ بخش دوم: منطق صوری کلاسیک و جدید

فصل ۶- گزاره‌های حملی (کتگوریک / ردگانی)

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- نظریه استنتاج

۲- طبقه‌ها وگزاره‌‌های حملی

۳- چهارگونه گزاره‌ حملی استاندارد-ساخت

۴- کیفیت، کمیت، و توزیع پذیری

۵- مربع تقابل سنتی و استنتاج‌های بی‌واسطه

۶- استنتاجهای بی‌واسطه بیشتر

۷- نهاده وجودی و مغالطه وجودی

۸-نمادگذاری گزاره‌های حملی

۹- خلاصه فصل شش

فصل ۷- قیاس‌های حملی

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- قیاس‌های حملی استاندارد ساخت

۲- سرشت صوری استدلال‌ قیاسی

۳- تکنیک‌های نموداری ون برای برآورد قیاس

۴- قواعد قیاس و مغالطات قیاسی

۵- نمایان‌سازی ۱۵ صورت قیاس‌های معتبر حملی

۶- استنتاج ۱۵صورت قیاس‌های معتبر حملی

۷- خلاصه فصل هفت

فصل ۸- قیاس‌ و کاربرد آن در سخن

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- استدلال‌ قیاسی

۲- کاستن تعداد حدها دراستدلال قیاسی

۳- برگردان گزاره‌های حملی به ساخت استاندارد

۴- برگردان یکنواخت گزارهای حملی

۵- قیاس‌ نهان (ضمیر/مضمر)

۶- تسلسل منطقی

۸- قیاس دوحدی

۹- خلاصه فصل ۸

فصل ۹- منطق گزاره‌ای

منطق کلاسیک (جدید)

۱- منطق مدرن و زبان نمادین آن

۲- تابع-ارزشی‌ها، گزاره‌های ساده و مرکب (عطف، نقض و فصل)

۳- گزاره‌های‌ شرطی (استلزام مادی)

۴- صورت‌های استدلال، ابطال منطقی

۵- دقت در معنی "اعتبار"

۶- آزمون اعتبار استدلال بر پایه جدول ارزش

۷- نگاه به ‌برخی صور رایج استدلال

۸- صورت گزاره‌ای و هم‌ارزی مادی

۹- هم‌ارزی منطقی

۱۰- سه قانون اندیشه

ضمیمه به فصل نهم:

فصل ۱۰- روش‌های استنتاج

منطق کلاسیک (جدید)

۱- برهان صوری اعتبار

۲- صور استدلال‌های معتبر مقدماتی

۳- نمایان کردن برهان صوری اعتبار

۴- ساختن برهان صوری اعتبار

۵- ساختن برهان‌های صوری گسترده‌تر اعتبار

۶- گسترش قواعد استنتاج

۷- دستگاه استنتاج طبیعی

۸- ساختن برهان صوری اعتبار با کارزدن نوزده قاعده استنتاج

۹- تکنیک‌ کوتاه‌‌تر جدول ارزش

۱۰- ناسازگاری

۱۰۱- برهان شرطی

۱۱- برهان غیرمستقیم اعتبار (برهان خلف)

۱۲- تمیز استدلال‌های متقن و استدلال‌های برنمایانگر

پ.۱- برهان شرطی و مفهوم قضیه در منطق (پیوست۱)

پ.۲- برهان شرطی و برهان غیر مستقیم (پیوست۲)

پ.۳- درخت معنایی و آلگوریتم آن در آزمون اعتبار (پیوست۳)

آ- تمرینات حل‌شده‌ بیشتر (استفاده فقط از ۹ قاعده استنتاج)

ب- تمرینات حل‌شده‌ بیشتر (استفاده از ۱۹ قاعده استنتاج)

فصل ۱۱- نظریه سورها (سورگذاری)

منطق کلاسیک (جدید)

۱- نیازمندی به سور

۲- گزاره‌های شخصی

۳- سور عمومی و سور وجودی

۴- گزاره‌های سنتی موضوع - محمول

۵- اثبات اعتبار

۶- جهان ممکن، مدل و اثبات عدم ‌اعتبار

۷- استنتاج ناقیاسی

یادداشت ۱: منطق، فرا منطق و رایانش

منطق و نظریه رایانش

۱- روند منطق نوین، الگوریتم، محاسبه و تصمیم‌پذیری

۲- زبان، صورت و فرازبان

۳- تعبیر و معناشناسی در منطق

۴- بنای دستگاه صوری استنتاج

۵- منطق و فرامنطق

۶- نگارش(نحو) صورت و الگوریتم آن در منطق

۷- نظریه برهان - منطق گزاره‌ای

۸- نظریه رایانش - ماشین‌های اندوختگانی

۹- نظریه رایانش - توابع بازگشتی نخستینی

۱۰- نظریه رایانش - توابع بازگشتی

واژگان


زندگینامه برخی منطق دانان:

منطق ‌دانان زندگینامه برخی منطق دانان. روی تصویر کلیک کنید. ارسطو کریسیپوس آبلارد ویلیام اوکام جان استوارت میل گوتفرید ویلهم لایب‌نیتس - Gottfried Wilhelm Leibniz جرج بول دمورگان/De Morgan  جان ون - John Venn چارلز سندرس پیرس جرج کانتور گوتلوب فرگه گرهارد گنتزن - Gerhard Gentzen برتراند راسل آلفرد نورث وایتهد کورت گودل/Kurt Gödel:قضایای ناتمامیت-بعد از ارسطو بزرگ‌ترین نام در تاریخ منطق فون نویمان
© 1987 - 2022 KHcc Sc.c.