آخرین روز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - 05/08/2024

فهرست «درآمد به منطق»

■ بخش یکم: منطق غیرصوری (اندیشه نقادانه و زبان)

فصل ۱- مفاهیم بنیادین منطق

زبان و استدلال

فصل ۲- تحلیل، بازآرایی و نمودارسازی استدلال

زبان و استدلال

۱- بازآرايي و نمودارسازی استدلال

۲- قطعات استدلالی پیچیده

۳- مسئله و برهان

فصل ۳- زبان، کارکردهای آن و سرانجام رسانی مباحثات

زبان و استدلال

۱- سه کارکرد بنیادین زبان

۲- زبان جانبدار و زبان ناجانب‌دار

۳- انگیزه‌مندی و باورمندی در مجادلات

۴- ابهام در مجادلات و سرانجام آوری آن‌ها

فصل ۴- تعریف و ساختارهای آن

زبان و استدلال

۱- تعریف چیست و کاربرد آن

۲- ساختار تعریف(۱): مصداق و مفهوم

۳- ساختار تعریف(۲): تعریف مصداقی

۴- ساختار تعریف(۳): تعریف مفهومی

۵- تعریف به جنس و فصل

فصل ۵- مغالطه و شناسایی آن در سخن

■ بخش دوم: منطق صوری کلاسیک و جدید

فصل ۶- گزاره‌های حملی (کتگوریک / ردگانی)

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- نظریه استنتاج

۲- طبقه‌ها وگزاره‌‌های حملی

۳- چهارگونه گزاره‌ حملی استاندارد-ساخت

۴- کیفیت، کمیت، و توزیع پذیری

۵- مربع تقابل سنتی و استنتاج‌های بی‌واسطه

۶- استنتاجهای بی‌واسطه بیشتر

۷- نهاده وجودی و مغالطه وجودی

۸-نمادگذاری گزاره‌های حملی

۹- خلاصه فصل شش

فصل ۷- قیاس‌های حملی

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- قیاس‌های حملی استاندارد ساخت

۲- سرشت صوری استدلال‌ قیاسی

۳- تکنیک‌های نموداری ون برای برآورد قیاس

۴- قواعد قیاس و مغالطات قیاسی

۵- نمایان‌سازی ۱۵ صورت قیاس‌های معتبر حملی

۶- استنتاج ۱۵صورت قیاس‌های معتبر حملی

۷- خلاصه فصل هفت

فصل ۸- قیاس‌ و کاربرد آن در سخن

منطق کلاسیک (قدیم)

۱- استدلال‌ قیاسی

۲- کاستن تعداد حدها دراستدلال قیاسی

۳- برگردان گزاره‌های حملی به ساخت استاندارد

۴- برگردان یکنواخت گزارهای حملی

۵- قیاس‌ نهان (ضمیر/مضمر)

۶- تسلسل منطقی

۸- قیاس دوحدی

۹- خلاصه فصل ۸

فصل ۹- منطق گزاره‌ای

منطق کلاسیک (جدید)

۱- منطق مدرن و زبان نمادین آن

۲- تابع-ارزشی‌ها، گزاره‌های ساده و مرکب (عطف، نقض و فصل)

۳- گزاره‌های‌ شرطی (استلزام مادی)

۴- صورت‌های استدلال، ابطال منطقی

۵- دقت در معنی "اعتبار"

۶- آزمون اعتبار استدلال بر پایه جدول ارزش

۷- نگاه به ‌برخی صور رایج استدلال

۸- صورت گزاره‌ای و هم‌ارزی مادی

۹- هم‌ارزی منطقی

۱۰- سه قانون اندیشه

ضمیمه به فصل نهم:

فصل ۱۰- روش‌های استنتاج

منطق کلاسیک (جدید)

۱- برهان صوری اعتبار

۲- صور استدلال‌های معتبر مقدماتی

۳- نمایان کردن برهان صوری اعتبار

۴- ساختن برهان صوری اعتبار

۵- ساختن برهان‌های صوری گسترده‌تر اعتبار

۶- گسترش قواعد استنتاج

۷- دستگاه استنتاج طبیعی

۸- ساختن برهان صوری اعتبار با کارزدن نوزده قاعده استنتاج

۹- تکنیک‌ کوتاه‌‌تر جدول ارزش

۱۰- ناسازگاری

۱۰۱- برهان شرطی

۱۱- برهان غیرمستقیم اعتبار (برهان خلف)

۱۲- تمیز استدلال‌های متقن و استدلال‌های برنمایانگر

پ.۱- برهان شرطی و مفهوم قضیه در منطق (پیوست۱)

پ.۲- برهان شرطی و برهان غیر مستقیم (پیوست۲)

پ.۳- درخت معنایی و آلگوریتم آن در آزمون اعتبار (پیوست۳)

آ- تمرینات حل‌شده‌ بیشتر (استفاده فقط از ۹ قاعده استنتاج)

ب- تمرینات حل‌شده‌ بیشتر (استفاده از ۱۹ قاعده استنتاج)

فصل ۱۱- منطق محمولات (نظریه سورها)

منطق کلاسیک (جدید)

۱- نیازمندی به سور

۲- گزاره‌های شخصی

۳- سور عمومی و سور وجودی

۴- گزاره‌های سنتی موضوع - محمول

۵- اثبات اعتبار

۶- جهان ممکن، مدل و اثبات عدم ‌اعتبار

۷- استنتاج ناقیاسی

■ بخش سوم: علم و استقرا

فصل ۱۲- استدلال آنالوژیک (قیاس غیر منطقی)

علم و استقرا

۱- نگاه دوباره به استقرا و استنتاج

۲- استدلال با قیاس (‌تمثیل / همگونی آنالوژی]

۳- ارزیابی استدلال‌های آنالوژیک

۴- ابطال استدلال با آنالوژی منطقی

فصل ۱۳- علّیت و استدلال علی (سبک شناسی علم)

علم و استقرا

۱- علت و معلول (علّیت)

۲- قانون علیت و یکنوایی طبیعت

۳- استقرا با برشمردن ساده

۴- روش‌های تحلیل علّی:

۵- محدودیت تکنیک‌های استقرایی.

فصل ۱۴- علم و فرضیه

علم و خرد علمی

۱- علم، فرضیه و ایضاحِ علمی (بازنمود / تبیین)

۲- پژوهش علمی: فرضیه و تأیید آن

۳- ارزیابی فرضیه‌های علمی

۴- رده‌بندی و فرضیـه

فصل ۱۵- احتمال و حساب آن (فصل پایانی کتاب درآمد به منطق).

علم و خرد علمی

۱- مفهوم نگاری جایگزینی احتمال (احتمال چیست)

۲- حساب احتمالات

۳- احتمال در زندگی روزانه

۴- خلاصه این فصل

یادداشت ۱: منطق، فرا منطق و رایانش

منطق و نظریه رایانش

۱- روند منطق نوین، الگوریتم، محاسبه و تصمیم‌پذیری

۲- زبان، صورت و فرازبان

۳- تعبیر و معناشناسی در منطق

۴- جبر بول و مدار منطقی

۵- بنای دستگاه صوری استنتاج

۶- منطق و فرامنطق

۷- نگارش(نحو) صورت و الگوریتم آن در منطق

۸- نظریه برهان - منطق گزاره‌ای


۱.۹- نظریه گزاره‌ای - معرفی دستگاه 𝓛

۲.۹- نظریه گزاره‌ای - تمامیت و سازگاری 𝓛

۳.۹- نظریه گزاره‌ای - استقلال بنداشت‌های 𝓛 و منطق‌های چند-ارزشی

۴.۹- نظریه گزاره‌ای - دیگر دستگاه‌های بنداشتی و منطق شهودی

۵.۹- منطق محمولات: زبان، تعبیر و مدل (۱)

۶.۹- منطق محمولات: زبان، تعبیر و مدل (۲)

۷.۹- نظریه صدق تارسکی (۱)


۱.۱۰- نظریه رایانش - ماشین‌های اندوختگانی

۲.۱۰- نظریه رایانش - توابع بازگشتی نخستینی

۳.۱۰- نظریه رایانش - توابع بازگشتی

واژگان


زندگینامه برخی منطق دانان:

منطق ‌دانان زندگینامه برخی منطق دانان. روی تصویر کلیک کنید. ارسطو کریسیپوس آبلارد ویلیام اوکام جان استوارت میل گوتفرید ویلهم لایب‌نیتس - Gottfried Wilhelm Leibniz جرج بول دمورگان/De Morgan  جان ون - John Venn چارلز سندرس پیرس جرج کانتور گوتلوب فرگه گرهارد گنتزن - Gerhard Gentzen برتراند راسل آلفرد نورث وایتهد کورت گودل/Kurt Gödel:قضایای ناتمامیت-بعد از ارسطو بزرگ‌ترین نام در تاریخ منطق فون نویمان آلفرد تارسکی
© 1987 - 2022 KHcc Sc.c.