معنای دقیق "معتبر" و "نامعتبر"

منطق گزاره‌ای و گزاره‌های تابع-ارزش

درآمد به منطق فصل ۹ قسمت ۵

در قسمت قبل مفاهیم متغیر و صورت استدلال، صورت نوعی و وازنش با همسنجی در منطق روبرو شدیم. این قسمت دو پرسش به میان می‌آورد. یکم؛ اعتبار در منطق بطور دقیق به چه معنا است؟ دوم؛ تصمیم‌پذیری در باره اعتبار (یا بی‌اعتباری) یک صورت استدلالی چگونه می‌تواند به انجام برسد؟ پاسخ پرسش اول را در همین قسمت و پرسش دوم را در قسمت بعد کاوش می‌کنیم.

۵.۹ معنای دقیق "معتبر" و "نامعتبر"

معتبر

.

Valid

.

به یک استدلال استنتاجی گفته می‌شود معتبر چنانچه:
مقدمات آن همگی درست باشند آنگاه زمینه قطعی برای درستی نتیجه خود را فراهم آورده باشد.
اعتبار یک ویژگی صوری است که فقط در مورد استدلال استنتاجی کاربرد دارد؛ این در تمایز با درستی (صدق) است که در مورد گزارهها بکار می‌رود.

.

نامعتبر

.

Invalid

.

معتبر نبودن؛ ویژگی یک استدلال استنتاجی است که نتواند زمینه قطعی برای درستی نتیجه خود فراهم آورد.
هر استدلال استنتاجی معتبر است یا نامعتبر است.

.

اکنون در موقعیتی هستیم تا بدقت پرسش‌های محوری منطق استنتاجی را مدنظر قرار دهیم.

۱-معنای دقیق اینکه گفته می‌شود یک صورت استدلالی نامعتبر یا معتبر‌ است چه است؟

۲: چگونه می‌توان تصمیم گرفت یک صورت استدلالی استنتاجی معتبر یا نامعتبر است؟

جواب پرسش اول در این قسمت و جواب پرسش دوم را در قسمت بعدی خواهیم داد.

اصطلاح نامعتبر را که کاربرد آن در مورد صورت‌های استدلالی است، با بهره گرقتن از روش وازنش با همسنجی و تکیه بر آن، به گونه زیر تعریف می‌کنیم:

یک صورت استدلالی نامعتبر است اگر و تنها اگر دارای حداقل یک مورد جانشین با مقدمات درست و نتیجه نادرست باشد.

اگر صورت نوعی یک استدلال داده‌شده دارای مورد جانشینی باشد که مقدمات آن درست و نتیجه آن نادرست باشد، آنگاه استدلال داده‌شده نامعتبر است. این واقعیت— که هر استدلال دارای صورت نوعی نامعتبر یک صورت استدلالی نامعتبر است— مبنای وازنش با همسنجی را فراهم می‌کند. اگر برای استدلال داده‌شده بتوان یک قیاس تشبیهی ابطالی یافت، آنگاه ثابت شده که آن استدلال نامعتبر است.

"یافتن" قیاس تشبیهی ابطالی می‌تواند همیشه آسان نباشد. خوشبختانه چنین کاری ضرورت ندارد، زیرا برای این‌گونه استدلال‌ها، آزمون تماماً مکانیکی بر مبنای اصول یکنواخت وجود دارد. هرگاه استدلالی داده‌شد، به آزمون صورت نوعی آن خواهیم پرداخت، زیرا اعتبار یا بی‌اعتباری این صورت نوعی است که تعیین‌کننده اعتبار استدلال است.

این آزمون می‌تواند برای نشان دادن اعتبار نیز بکار رود. هر صورت استدلال که نامعتبر نیست باید معتبر باشد. بنابراین:

یک صورت استدلالی معتبر است اگر و تنها اگر دارای هیچ مورد جانشین با مقدمات درست و نتیجه نادرست نباشد؛

و ازآنجاکه اعتبار یک انگاره صوری است:

یک استدلال معتبر است اگر و تنها اگر صورت نوعی آن، یک صورت استدلالی معتبر باشد.

توجه: