ت۱.۱۰ تمرین و حل - منطق گزاره‌ها (۱)

اثبات از روش جدول ارزش کوتاه
توجه: