فهرست این فصل:
• ربط: باز کی حرف می‌زند! "تو که خودت!"
• استقرا: استناد به مرجع بی‌ربط
• تمرین:ب
• فرض: مصادره به مطلوب
• ابهام: تأکید

مغالطات ربط

مغالطه

درآمد به منطق فصل ۵ قسمت قسمت ۳

وقتی در یک استدلال از جنبه‌های انگیزاننده و احساسی زبان ، یا مانند آنها، استفاده شود، ممکن است مقدمات استدلال طوری پیکربندی شوند که صرفاً مرتبط به نتیجه به نظر برسند، اما و در واقع استدلال عاری از هرگونه دلیل واقعی باشد.

۳.۵ مغالطات ربط

مغالطات ربط

.

Fallacies of Relevance

.

در این گونه مغالطه‌ها مقدمات بی‌ربط به نتیجه هستند، اما طوری پیکربندی می‌شوند که مرتبط به نظر برسند. 

مغالطه‌های ربط، خطا‌هایی عریان هستند؛ که بهتر بود خطا‌های بی‌ربطی نامیده می‌شدند، زیرا هنگامی رخ می‌دهند که هیچ ربط واقعی بین مقدمات و نتیجه یک استدلال وجود ندارد. ازآنجاکه چنین پیوندی حضور ندارد، مقدمات ارائه‌شده احتمالاً نتوانند درستی نتیجه بدست آمده را بر پای بدارند. اما، ممکن است مقدمات از نظر روانشناختی مرتبط باشند، زیرا ممکن است گرایشی ایجاد کنند که احتمالاً باعث پذیرش نتیجه شوند — یعنی، مقدمات مرتبط به نظر برسند. این خطا هنگامی رخ می‌دهد که از جنبه‌های انگیزاننده زبان استفاده ‌شود تا از درستی یک ادعا، که برای آن هیچ دلیل واقعی داده نشده، پشتیبانی شود. گرچه بسیاری از مغالطه‌ها نام‌های سنتی خود (معمولاً به لاتین) را دارند، ولی ما اینجا نام‌های جدیدِ آن‌ها را بکار می‌بریم، و البته نام‌های سنتی آن‌ها را نیز می‌آوریم. در بحث مغالطات ربط، هفت گونه از این نوع موردتوجه اصلی ما است.

مغالطات ربط
ربط.۱توسل به جمعThe appeal to the populace
ربط.۲توسل به عواطف و انگیزه‌هاThe appeal to emotion
ربط.۳شاه‌ماهی سرخThe red herring
ربط.۴پهلوان پنبهThe straw man
ربط.۵تاختن بر شخصArgument against the Person: ad Hominem
ربط.۵.۱تاختن بر شخص: تبه‌گریAbusive
ربط.۵.۲ تاختن بر شخص: مغالطه ژنتیکGenetic fallacy
ربط.۵.۳ تاختن بر شخص: پی‌‌آیندیCircumstantial
ربط.۵.۴تاختن بر شخص: همچنین خودت! You too
ربط.۵.۵تاختن بر شخص: زهرآگین کردن سرچشمهPoisoning the well
ربط.۶استناد به زورThe appeal to force
ربط.۷ازدست‌دادگی سررشتهMissing the point (irrelevant conclusion)
توجه: